DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2014.26398

Restructuring of regional long-term planning principles: adaptation or strategic choice

Nataliya Yushkova

Abstract


System of creating long-term plans of regional development, currently in force in Russia, with singling out the subsystems of socioeconomic planning and territorial planning and the levels in the current context, defined by the imperatives of sustainable and innovative development in it is investigated in the paper. Increasing the role of institutional factors of the development of regions requires their stipulation in complex of conceptual and legislative planning provisions, ensuring improved living standards.

In order to solve the complex of problems, associated with the underestimation of regional planning, with the inconsistency of plans with conceptual development directives, with the disagreement of socioeconomic and territorial-spatial planning components, with an incomplete exploration of the real prerequisites in the regions for the implementation of innovative initiatives.

The consistency of the spatial approach to regional planning, expressed in the dominant of transformational function, synchronization configuration and RES parameters with modern development imperatives was proved. Transition to the adaptive-spatial model of regional planning, ensuring completeness of accounting internal and external development factors of RES was justified. New elements of regional planning, determining the content of the planned activities and the specifics of the subjects of the regional economy were found. It was shown that innovation infrastructure defines a new design of socioeconomic space of the region, which requires recognition of its elements as special objects of regional policy.

The proposed modeling of long-term planning, based on a synthesis of its socioeconomic and territorial components, provides the best adaptation of plans to the innovation development imperatives, taking into account the real possibilities of a particular region. Due to the unity of planning principles, the consistency of regional development decisions, developed at the federal and regional levels of public authority is reached, the system of regional administration is optimized, efficiency of the modernization processes in the regions is increased, disparities in living standards are reduced through rational and integrated use of resources.

Keywords


imperatives; region; sustainable innovative development; regional planning; spatial aspect

Full Text:

PDF

References


Evropeiskaia khartyia rehyonalnoho/prostranstvennoho planyrovanyia. Available: http://docs.cntd.ru/document/902018818. Last accessed 17.07.2014.

Osnovopolahaiushchye pryntsypy ustoichyvoho prostranstvennoho razvytyia Evropeiskoho kontynenta. (2002). Translation from English K. K. Ananychev. Doklad komyteta rukovodytelei Evropeiskoi Konferentsyy Mynystrov rehyonalnoho planyrovanyia (SEMAT), 7-8 sentiabria 2000. M., 26. Available: http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/cemat/ VersionPrincipes/Russe.pdf. Last accessed 17.07.2014.

Evropeiskaia ekonomycheskaia komyssyia. (2008). Terrytoryalno-prostranstvennoe planyrovanye: kliuchevoi ynstrument razvytyia y effektyvnoho upravlenyia s udelenyem osoboho vnymanyia stranam s perekhodnoi ekonomykoi. Niu- New York and Geneva: United Nations. Available: http://www.unece.org/hlm/documents/Publications/spatial_planning.r.pdf. Last accessed 17.07.2014.

Metodolohiia planuvannia rehionalnoho rozvytku v Ukraini: Instrument dlia rozrobky stratehii rehionalnoho rozvytku i planiv yikh realizatsii. Proekt Yevropeiskoho Soiuzu. Pidtrymka polityky rehionalnoho rozvytku Ukrainy. Available: http://www.if.gov.ua/files/1%20METODOLOH_Ya%20PLANUVANNIa%20REH_ONALNOHO%20ROZVYTKU.pdf. Last accessed 17.07.2014.

Liubchenko, O. M. (2007). Pryntsypy formuvannia stratehii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu. Ekonomichnyi visnyk NHU, 2, 11–16.

Fashchevskyi, M. I.; In: Fiialka, S. (2011). Metodolohichni problemy rehionalno-prostorovoi orhanizatsii hospodarstva. Formuvannia rynkovoi ekonomiky. Spets. vyp.: u 2 ch. Rehionalnyi rozvytok Ukrainy: problemy ta perspektyvy, Ch. 1, 8–16.

Khymynets, V. V. (2014). The correlation sustainable development and population life quality for example Carpathians region. Technology Audit And Production Reserves, 1(2(15)), 37-41. Available: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/21254.

Zelinska, O. (2010). Planuvannia prostorovoho rozvytku prykordonnykh terytorii yak odyn z napriamiv yevropeiskoho transkordonnoho spivrobitnytstva. Ekonomist, 2, 47–51.

Palekhov, D. A., Shmydt, M., Shapar, A. H. (2009). Osnovnye napravlenyia reformyrovanyia rehyonalnoho planyrovanyia v Ukrayne v kontekste ustoichyvoho razvytyia s uchetom praktyky ES. Ekolohiia i pryrodokorystuvannia, Vyp. 12, 10–16.

Khomych, L. V. (2007). Stratehiia rehionalnoho rozvytku i planuvannia terytorii. Stratehichni priorytety, 4(5), 142–149.

Dontsov, D. H., Yushkova, N. H. (2007). Hradostroytelnoe rehulyrovanye ratsyonalnoho yspolzovanyia terrytoryy. Volhohrad, 184.

Yushkova, N. H. (2014). Razvytye hradostroytelnykh system rehyonov y ymperatyvy hosudarstvennoho upravlenyia. The privolzhsky scientific journal, 1(29), 99-103.

Kontseptsyia dolhosrochnoho sotsyalno-ekonomycheskoho razvytyia Rossyiskoi Federatsyy na peryod do 2020 hoda. Rasporiazhenye Pravytelstva RF ot 17 noiab. 2008 h. № 1662-r. Available: http://base.garant.ru/194365/. Last accessed 17.07.2014.

Yushkova, N. H. (2014). Perspektyvy rehyonalnoho planyrovanyia. Vestnyk PAHS, 2(27), 199–208.

Kontseptsyia Stratehyy sotsyalno-ekonomycheskoho razvytyia rehyonov Rossyiskoi Federatsyy. Proekt Mynysterstva rehyonalnoho razvytyia Rossyiskoi Federatsyy ot 2005 hoda. Available: http://www.gosbook.ru/node/48488. Last accessed 17.07.2014.

Kontseptsyia sovershenstvovanyia rehyonalnoi polytyky v Rossyiskoi Federatsyy. Proekt Mynysterstva rehyonalnoho razvytyia Rossyiskoi Federatsyy ot 2010 hoda. Available: http://www.komfed.ru/section_42/475.htm. Last accessed 17.07.2014.


GOST Style Citations


1. Evropeiskaia khartyia rehyonalnoho/prostranstvennoho planyrovanyia [Electronic resource]. ‒ Available at: \www/URL: http://docs.cntd.ru/document/902018818. ‒ 17.07.2014.

2. Osnovopolahaiushchye pryntsypy ustoichyvoho prostranstvennoho razvytyia Evropeiskoho kontynenta [Text]/ transl. K. K. Ananychev// Doklad komyteta rukovodytelei Evropeiskoi Konferentsyy Mynystrov rehyonalnoho planyrovanyia (SEMAT), 7-8 sentiabria 2000 h. ‒ M., 2002. ‒ 26 p. ‒ Available at: \www/URL: http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/cemat/VersionPrincipes/Russe.pdf. ‒ 17.07.2014.

3. Terrytoryalno-prostranstvennoe planyrovanye: kliuchevoi ynstrument razvytyia y effektyvnoho upravlenyia s udelenyem osoboho vnymanyia stranam s perekhodnoi ekonomykoi [Electronic resource]/ Evropeiskaia ekonomycheskaia komyssyia. ‒ Niu-York y Zheneva: Orhanyzatsyy Obedynennыkh Natsyi, 2008. ‒ Available at: \www/URL: http://www.unece.org/hlm/documents/Publications/ spatial_planning.r.pdf. ‒ 17.07.2014.

4. Metodolohiia planuvannia rehionalnoho rozvytku v Ukraini: Instrument dlia rozrobky stratehii rehionalnoho rozvytku i planiv yikh realizatsii [Electronic resource]/ Proekt Yevropeiskoho Soiuzu. Pidtrymka polityky rehionalnoho rozvytku Ukrainy. ‒ Available at: \www/URL: http://www.if.gov.ua/files/1%20METODOLOH_Ya%20PLANUVANNIa%20REH_ONALNOHO%20ROZVYTKU.pdf. ‒ 17.07.2014.

5. Fashchevskyi, M. I. Metodolohichni problemy rehionalno-prostorovoi orhanizatsii hospodarstva [Text]: zb. nauk. prats./ M. I. Fashchevskyi; vidp. red. S. Fiialka// Formuvannia rynkovoi ekonomiky. Spets. vyp.: u 2 ch. Rehionalnyi rozvytok Ukrainy: problemy ta perspektyvy. – K.: KNEU, 2011. – Ch. 1. ‒ P. 8–16.

6. Khymynets, V. V. Vzaiemozviazok staloho rozvytku ta yakosti zhyttia naselennia na prykladi Karpatskoho rehionu [Text]/ V. V. Khymynets// Tekhnolohichnyi audyt ta rezervy vyrobnytstva. – 2014. – №1/2(15). – Р. 37-41. – Available at: \www/URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/21254.

7. Zelinska, O. Planuvannia prostorovoho rozvytku prykordonnykh terytorii yak odyn z napriamiv yevropeiskoho transkordonnoho spivrobitnytstva [Text]/ O. Zelinska// Ekonomist. ‒ 2010. ‒ №2. ‒ Р. 47–51.

8. Liubchenko, O. M. Pryntsypy formuvannia stratehii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu [Text]/ O. M. Liubchenko// Ekonomichnyi visnyk NHU. ‒ 2007. ‒ № 2. ‒ Р. 11–16.

9. Palekhov, D. A. Osnovnнe napravlenyia reformyrovanyia rehyonalnoho planyrovanyia v Ukrayne v kontekste ustoichyvoho razvytyia s uchetom praktyky ES [Text]/ D. A. Palekhov, M. Shmydt, A. H. Shapar// Ekolohiia i pryrodokorystuvannia. – 2009. – Vyp. 12. ‒ Р. 10–16.

10. Khomych, L. V. Stratehiia rehionalnoho rozvytku i planuvannia terytorii [Text]/ L. V. Khomych// Stratehichni priorytety. ‒ 2007. ‒ №4(5). ‒ Р. 142–149.

11. Dontsov, D. H. Hradostroytelnoe rehulyrovanye ratsyonalnoho yspolzovanyia terrytoryy [Text]/ D. H. Dontsov, N. H. Yushkova. – Volhohrad, 2007. – 184 s.

12. Yushkova, N. H. Razvytye hradostroytelnykh system rehyonov y ymperatyvy hosudarstvennoho upravlenyia [Text]/ N. H. Yushkova// Pryvolzhskyi nauchnyi zhurnal. ‒ 2014. ‒ Vyp. 1 (29). ‒ P. 99-103.

13. Kontseptsyia dolhosrochnoho sotsyalno-ekonomycheskoho razvytyia Rossyiskoi Federatsyy na peryod do 2020 hoda [Electronic resource]: Rasporiazhenye Pravytelstva RF ot 17 noiab. 2008 h. № 1662-r. – Available at: \www/URL: http://base.garant.ru/194365/. – 17.07.2014. – Title from screen.

14. Yushkova, N. H. Perspektyvy rehyonalnoho planyrovanyia [Text]/ N. H. Yushkova// Vestnyk PAHS. ‒ 2014. ‒ Vyp. 2 (27). ‒ P. 199–208.

15. Kontseptsyia Stratehyy sotsyalno-ekonomycheskoho razvytyia rehyonov Rossyiskoi Federatsyy [Electronic resource]: proekt Mynysterstva rehyonalnoho razvytyia Rossyiskoi Federatsyy ot 2005 hoda. ‒ Available at: \www/URL: http://www.gosbook.ru/node/48488. – 17.07.2014. – Title from screen.

16. Kontseptsyia sovershenstvovanyia rehyonalnoi polytyky v Rossyiskoi Federatsyy [Electronic resource]: proekt Mynysterstva rehyonalnoho razvytyia Rossyiskoi Federatsyy ot 2010 hoda. ‒ Available at: \www/URL: http://www.komfed.ru/section_42/475.htm. – 17.07.2014. – Title from screen.


Copyright (c) 2016 Nataliya Yushkova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2664-9969, ISSN (on-line) 2706-5448