Ландшафтна структура національного природного заповідника Сива Брада протягом 1877 - 2015 років

Автор(и)

  • Eva Michaeli Університет Прешов в Прешов, Slovakia
  • Vladimír Solar Університет Прешов в Прешов, Slovakia
  • Monika Ivanova Університет Прешов в Прешов, Slovakia
  • Jozef Vilcek Університет Прешов в Прешов, Slovakia
  • Anatoliy Lisnyak Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролiсомелiорацiї імені Г. М. Висоцького Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine

Ключові слова:

Національний природний заповідник, класи землі, охорона природи, Сива Брада

Анотація

Національний природний заповідник Сива Брада розташований в східній частині м Пряшева в Національному парку Словацький Рай і знаходиться у веденні державного управління з охорони природи. Національний природний заповідник був оголошений у 1979 році і має четверту ступінь захисту з метою охорони рельєфу земної поверхні з четвертинними відкладеннями та рідкісних галофітних і ксерофітних видів рослинності на солончаках. Національний природний заповідник має високу природну та культурну цінність і призначений для проведення наукових досліджень. Мета: показати недостатній захист цього дуже важливого природного об'єкта. Методи: польовий, аналітичний та математичний. Результати: показані класи грунтово-рослинного покриву і їх зміни в трьох часових інтервалах - 1877 р., 1957 р. і 2015 р. при впливі непропорційної діяльності людини на територію. Тимчасові інтервали дали виявити порушення захисту даного Національного природного заповідника та зробити відповідні рекомендації по збереженню території.

Біографії авторів

Eva Michaeli, Університет Прешов в Прешов

faculty of management, prof.

Vladimír Solar, Університет Прешов в Прешов

faculty of management, prof.

Monika Ivanova, Університет Прешов в Прешов

faculty of management, docent

Jozef Vilcek, Університет Прешов в Прешов

faculty of management, prof.

Anatoliy Lisnyak, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролiсомелiорацiї імені Г. М. Висоцького Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

docent

Посилання

Dítě D., Pukajová D. Triglochin maritima (L.) ohrozený druh flóry Slovenska// Bull. Slov. Bot. Spoločn., № 26. Bratislava, 2004. P. 91-103. (Journal article).

Dítě D., Eliáš P., Sádovský M.Recentný výskyt halofytov v Liptovskej a Spišských kotlinách (North Slovakia) // Bull. Slov. Bot. Spoločn., Supl. 10. Bratislava, 2004. P. 117-121. (Journal article).

Feranec J.? Oťaheľ J., Pravda J. Krajinná pokrývka Slovenska identifikovaná metódou Corine Land Cover / J. Feranec, // Geographia Slovaca, no. 11. – Bratislava: Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences, 1996. - pp. 5 – 95.

Feranec J., Oťaheľ J. Mapovanie krajinnej pokrývky metódou CORINE v mierke 1:50 000: návrh legendy pre krajiny programuPhare// Geografický časopis, vol. 51, no. 1. Bratislava: Geographical Journal, Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences. 1999, P. 19 – 44.

Feranec J., Oťaheľ J. Krajinná pokrývka Slovenska // Land Cover of Slovakia.Publishers VEDA Slovak Academy of Sciences. Bratislava, 2001. P. 10 – 55.

Gross P., Buček S., Ďurkovič T., Filo I., Maglay J. al. Vysvetlivky ku geologickej mape 1: 50 000 Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vrchov / P. Gross, // Spišsko – šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny. – Bratislava: Geological Survey of the Slovak republic, Publishers of Dionýz Štúr, 1999. - pp. 2 – 65.

Lapin M. Klimatické oblasti 1:1 000 000” in Miklós, L & al. eds.Landscape Atlas of the Slovak Republic // Map of Climatic Regions No 27, in Landscape Atlas of the Slovak Republic. – Bratislava: Ministry of Environment of the Slovak Republic, 2002. - p. 95.

Marcin D. Hydrogeologická štruktúra Baldovce - Sivá Brada // Podzemná voda VI. – 2000, no. 2. - pp. 114 – 121.

Mazúr E., Lukniš M. Geomorfologické jednotky 1:500 000 / E. Mazúr, // Atlas Slovak Socialist Republic. Publishers Slovak Academy of Sciences and Slovak Office of Geodesy and Carthography. – Bratislava: Geomorphological Units in Atlas of the Slovak Socialist Republic, Map No. 16. p. 54 – 55.

Lisnyak A. , Vilchek J., Michaeli E. Regularities of ecological differentiation of the soils cover in the East-Slovakian Lowlands // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2014, № 1104, серія «Екологія», вип. 10. С. 111-116. ISSN 1992-4259.

Patočka J., Kulfan J., Štrbová E. Motýle (Lepidoptera) v európsky významných biotopoch Slovenska // Ústav ekológie lesa SAV. – Zvolen, 2009. - 100 p.

Stanko A., Mošanský, L & Budayová, J Natura Príspevok k poznaniu fauny drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) slatiniska NPR Sivá brada // Carpatica, no 41. 2000. pp. 1-106.

Stanová V., Valachovič, M Katalóg biotopov Slovenska // DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie. Bratislava, 2002. pp. 14 – 105.

Škapec L. Červená kniha 3. ohrozených a vzácných druhov rastlín a živočíchov ČSFR, bezstavovce // Príroda. Bratislava, 1992. pp. 1 – 65.

Šmarda J. Vegetační poměry Spišské kotliny // Karpatské travertínové slaniská. - Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 1961. pp. 1 – 10.

##submission.downloads##