Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 11-м розміром кеглю з 1,0 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

До публікації приймаються статті, які написані українською або англійською мовами згідно за правилами для авторів і отримали позитивні рекомендації рецензентів.

Електронна версія оформляється у форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 11, міжрядковий інтервал 1,0, всі поля по 2,5 см. Жирним шрифтом виділяються підзаголовки у статті; курсив допускається лише у виняткових випадках.

Ілюстрації, включаючи графіки і схеми, мають бути розміщені безпосередньо в тексті. Ілюстрації подаються чорно-білими. Скрізь, де можливо, доцільніше використовувати графіки, а не таблиці.

Орієнтація сторінок – книжкова. Вирівнювання – по ширині. Абзац – 1,0 см.

Для статей необхідно вказати УДК, ініціали та прізвище автора, науковий ступінь та звання (розмір 11),

наступної сторінки вказати посаду ,

наступної сторінки вказати е-mail  та надати ORCID-код,

настуної сторінки вказати повну назву установи та її адресу, (усе розмір 11)

Назва статті подається великими літерами (11 розмір,по центру)

Подати  анотацію та ключові слова українською моваю: розмір 10, міжрядковий інтервал 1,0. Анотація повинна бути побудована як реферат у реферативних журналах та відображати суть експериментів, основні результати та їх інтерпретацію. Анотація повинна бути структурованою, а саме, мати такі позиції (жирним): Мета. Методи. Результати. Висновки. 

Статті друкуються українською та англійською мовами.

Текст експериментальної статті повинен складатися з наступних розділів: «Вступ», «Методика» («Об’єкти та методи дослідження»), «Результати», «Обговорення» (можливий об’єднаний розділ «Результати та обговорення»), «Висновки», «Література».

Розділ «Вступ» повинен містити постановку проблеми у загальному вигляді; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато рішення даної проблеми, виділення конкретних невирішених питань, яким присвячена стаття, формулювання мети роботи.

Розділ «Методика» повинен містити відомості про об’єкт (об’єкти) дослідження, умови експериментів, аналітичні методи, прилади та реактиви.

У розділі «Результати досліджень» надаються отримані результати та повинно відображувати закономірності, які витікають з отриманих даних. Отриману інформацію необхідно порівняти з наявними літературними даними та показати її новизну.

У розділі «Висновки» надається узагальнення та інтерпретація результатів, аналіз причинно-наслідкових зв’язків між виявленими ефектами, і повинно завершуватись відповіддю на питання, яке поставлено у вступі.

Список використаних джерел (не менще 15) обов’язково оформляється за ДСТУ-2015, містити джерела, що опубліковані не більше 5 років тому: розмір 10, міжрядковий інтервал 1,0. Посилання на літературу у тексті подаються у квадратних дужках за порядковим номером посилання у тексті з вказуванням номера у списку літератури. 

З отступом 3 рядка надати англійською

ініціали та прізвище автора, науковий ступінь та звання (розмір 11),

наступної сторінки вказати посаду ,

наступної сторінки вказати е-mail  та надати ORCID-код,

настуної сторінки вказати повну назву установи та її адресу, (усе розмір 11)

Назва статті подається великими літерами (11 розмір,по центру)

Подати  анотацію та ключові слова англійською: розмір 10, міжрядковий інтервал 1,0. Анотація повинна бути побудована як реферат у реферативних журналах та відображати суть експериментів, основні результати та їх інтерпретацію. Анотація повинна бути структурованою, а саме, мати такі позиції (жирним): Purpose. Methods. Results. Conclusions.

Далі подати  References - переклад англійською, а в дужках вказати (Іn Ukrainian). Обов'язково вказувати електронні посилання де можливо. Оформлення за правилами АРА!

Приклад оформлення:

                                             Література

  1. Руденко Л.Г. , Лісовський С.А., Маруняк С.А. Виклики і загрози просторового розвитку України на шляху до  євроінтеграції.Укр. геогр. журнал. 2016.  № 1.  С. 41-46. URL: https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.041
  2. Мартазинова В. Ф., Іванова О. К. Сучасний клімат Київської області. Київ: АВЕРС. 2010. 70 с.

 

References

1. Rudenko, L.H., Lisovskyi, S.A. & Maruniak, Eu.O.(2016). Challenges and Threats of Ukrainian Spatial Development Towards European Integration. Ukrainian Geographical Journal, (1), 41-46. URL: https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.041   (in Ukraine). 

2. Martazinova, V. F. &  Ivanova, O. K. (2010). Modern climate of Kyiv region. Kiev: A1/VERS  (In Ukraine).

НОВІ НАПРЯМИ, ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Результати нових напрямків фундаментальних і прикладних екологічних досліджень, інноваційні розробки при дослідженні стану природних компонентів довкілля та збалансованого природокористування, розробки інформаційних технологій , методологічних підходів в екологічних дослідженнях

ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОСИСТЕМ

Сучасні наукові дослідження  охорони та захисту навколишнього середовища, проблем впливу на природне середовище та його наслідки

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Вирішення проблем екологічної безпеки життєдіяльності людини, теоретичним та прикладним питанням, в тому числі технічним питанням безпеки життєдіяльності людини та охорони праці в галузі

ЕКОЛОГІЧНА ТА ПРИРОДООХОРОННА ОСВІТА

Дослідження проблем екологічної, географічної та природоохоронної освіти вищої школи

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Результати досліджень управління екологічною безпекою оточуючого середовища щодо вирішення питань безпеки життєдіяльності людини

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Нові методології, нові методи екологічних досліджень довкілля

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Дослідження рекреаційних ресурсів

Природоохоронна освіта

Статті присвячені питанням природоохоронної освіти та виховання

ПРАКТИКА МIЖНАРОДНОГО СПIВРОБIТНИЦТВА: ПРОГРАМА TEMPUS

Міжнародне співробітництво: аналіз, доробки, виховання, освіта

ПРАКТИКА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Практика міжнародного співробітництва: наукові дослідження, впровадження результатів, перспективи наукового співробітництва

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.