Екологічний стан річки Сапалаївка в умовах урбосистеми м. Луцьк

Автор(и)

Анотація

Мета.  Визначення основних чинників антропогенного впливу урбосистеми міста Луцьк на річковий басейн річки Сапалаївка та оцінка екологічного стану річки на основі  MIR «Макрофітового індексу річок».

Методи. Порівняльно-географічний, узагальнення, систематизація, статистичні, порівняльно-аналітичний, описовий, катрографічний.

Результати.   В річці Сапалаївка на обстежених тестових ділянках, виявлено 21 індикаторний вид макрофітів серед яких – 8 рослин належать до дводольних, та 13 рослин належать до однодольних, з використанням яких розраховано значення MIR.  Збіднення видового складу макрофітів  з 15-16 на тестових ділянках 1 та 2 до 2 видів  на тестовій ділянці 3 свідчать про рогіршення  екологічного стану річки та появі несприятливих умов для місцезростаннях макрофітів.  На території міста ділянка русла річки Сапалаївка, від початку вулиці Потапова  і до гирла переважно каналізована, тут збіднений видовий склад  макрофітів та присутній специфічний запах каналізаційних стоків.   Частині річки, яка протікає у місті (до початку вул. Потапова), що  була ренатуралізована у 2012-2016 роках має багатший видовий склад макрофітів. Поза територією міста басейн річки Сапалаївка перебуває у доброму стані, про що свідчить видовий склад флори та фауни а також інтенсивний  розвиток вищої водної рослинності.

Висновки.  В результаті розрахованого екологічного індексу макрофітів MIR встановлено,  що якість води у річці Сапалаївка  на тестовій ділянці № 1,  належить до ІІ класу, категорії - добра та за трофічним статусом є мезотрофною; на тестовій ділянці №  2,  належить до  ІІІ класу, категорії - задовільна та за трофічним статусом є евтрофною; на тестовій ділянці № 3,  належить до  IV класу, категорії – погана та за трофічним статусом є політрофною. Доцільним є проведення подальших природоохоронних заходів, особливо у нижній течії річки, з метою усунення джерел забруднення води, та проведення моніторингу екологічного стану водойми з метою відновлення видового складу макрофітів  та  здатності до самоочищення.

Біографії авторів

М. В. Боярин, Волинський національний університет імені Лесі Українки

канд. геогр. наук, доц.

В. У. Волошиин, Волинський національний університет імені Лесі Українки

канд. техн. наук, доц.

Посилання

Ecological passport of Lutsk 2019. (2019). Retrieved from https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-mlucka/ (In Ukrainian).

Molchak, Ya.O., Fesiuk, V.O. & Kartava, O.F. (2003). Lutsk: current ecological condition and problems. Lutsk: RVV LSTU. (In Ukrainian).

Mirach, P.S., Shakh, V.M. & Kondratiuk, H.M . (1994). Passport of Sapalaivka river. Rivne: Joint-stock company institute "Volynvodproekt". (In Ukrainian).

Zabokrytska, M. R. & Khilchevskyi, V. K. (2016). Lutsk water bodies: hydrography, local monitoring, wa-ter supply and drainage. Hydrology, hydrochemistry, hydroecology. t.3(42) .63-76. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/glghge_2016_3_9 (In Ukrainian).

Boiaryn, M. Lavreniuk, Z., Muzychenko, O. & Savchuk, L. (2013). Analysis of the ecological condition of the Sapalaivka river basin. Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka East European National University. Geographical sciences. (16), 201-205. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2013_16_31.

Nychaia, O.O., Melniichuk, M.M. & Tarasiuk N.A. (2012). Geoecological rehabilitation of Lutsk rivers (on the example of Sapalaivka river). Proceedings of the II scientific-practical. conf. : State and Prospects of Innovative Development of the City of Lutsk. Lutsk: Eastern European Nation. Univ. Lesya Ukrainka, 98 -102. (In Ukrainian).

Korobkova, H.V. (2017). Use of macrophytic indices to assess the ecological status of surface waters of Ukraine. Man and the environment. Problems of Neoecology, ( 1-2 (27)), 62-70. (In Ukrainian).

Boiaryn, M.V. & Netrobchuk, I.M. (2016). Fundamentals of hydroecology: theory and practice. Tutorial. Lutsk: Vezha-Druk. Retrieved from http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/11832 (In Ukrainian).

Ciecierska, H. & Maria Dynowska, M. (2013). Biological methods of assessing the state of the environ-ment. Volume 2. Water ecosystems. Methodical handbook. Olsztyn. Retrieved from https://docplayer.pl/1480006-Podrecznik-metodyczny.html (In Poland).

AFNOR (Assosiation Francaise de Normalisation) Qualite de l’eau – Determination de l’indice biologique macropfytique en rivier (IBMR) – Norm francaise NFT (2003). 90 – 395. (In Poland).

Szoszkiewicz, K., Karolewicz, K., Lawniczak, A. & Dawson, F. (2002). An Assessment of the MTR Aquatic Plant Bioindication System for Determining the Trophic Status of Polish Rivers. Polish Journal of Environmental Studies, 11(4), 421-427. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/239752359_An_Assessment_of_the_MTR_Aquatic_Plant_Bioindication_System_for_Determining_the_Trophic_Status_of_Polish_Rivers.

Tsos, O.O. (2013). Environmental assessment of surface water quality of the river Turia. The Nature of Western Polissya and Adjacent Territories,(1), 69 – 74. (In Ukrainian).

Tsos, O.O. (2013). Indication flora of the river Turia. Visnyk of VN Karazin Kharkiv University Series “Ecology”, 14, 71-77. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2018-30-08 (In Ukrainian).

Tsos, O.O. (2017). Ecological assessment of surface water quality of the Tsyr River by categories. Man and the environment. Issues of neoecology, (1-2 (27)), 71-76. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/9172 (In Ukrainian).

Tsos, O.O., Muzychenko, O.O. & Boiaryn M.V. (2018). Structural analysis of higher aquatic and coastal aquatic plants of the Vyzhivka river. Man and the environment. Problems of neoecology, (30), 104-111. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2018-30-08 (In Ukrainian).

Boiaryn, M. & Tsos, O. (2019). Assessment of the ecological status of the Turia River surface waters on the basis of the River Macrophyte Index (MIR). Chemia. Envirinment. Biotechnology, 22, 7-12. http://dx.doi.org/10.16926/cebj.2019.22.01) (In Poland).

EU Water Framework Directive 2000/60/EC. Official Journal of the European Communities, 22.12.2000. L 327 / 1. Retrieved from https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html (In Holland).

##submission.downloads##