ПРОФІЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

Автор(и)

  • Н.І. Мельник Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, м. Київ, Ukraine

Ключові слова:

профілі професійної компетентності, профілі професійної підготовки, дошкільна освіта, професійна підготовка.

Анотація

Процеси інтеграції та входження української системи освіти в європейський освітній простір формують перед вітчизняною теорією і практикою не лише завдання з  вивчення перспективного досвіду зарубіжних країн, які розв’язуються в контексті компаративних досліджень, але й вимагають з’ясування сутності окремих педагогічних явищ, уточнення термінології та співставлення різних аспектів європейської педагогічної освіти з вітчизняною системою професійної підготовки педагогів. Важливим аспектом  розвитку педагогічної освіти в Україні є професійна підготовка  фахівців дошкільної освіти, що ґрунтуватиметься на загальноєвропейських положеннях та принципах педагогічної освіти, що обумовлює мету даної статті.

Провідними  методами у реалізації мети виступають: метод компаративного (порівняльного) аналізу; вивчення фактичного матеріалу; переклад аутентичної літератури; метод бінарного зіставлення; для формулювання підсумків здійснюваного компаративного дослідження застосовувалися методи опису та узагальнення фактичної інформації та перспективний аналіз з елементами моделювання.

За результатами проведеного дослідження автором з’ясовано, що на сучасному етапі в європейському освітньому просторі розрізняють:

1.) профілі професійної компетентності (Professional competence profiles) – офіційні правила та/або національні чи регіональні законодавчі документи, в яких представлено перелік компетентностей, необхідних для роботи в закладах дошкільної освіти та догляду (освітні інституції для дітей від народження до шести років);

2) профілі професійної підготовки або компетентністні профілі базової підготовки (Competence profiles for initial training) – офіційні рекомендації, прийняті національними чи регіональними органами державного управління для закладів професійної підготовки, якими регулюються принципи та вимоги до базової підготовки майбутніх дошкільних педагогів.

Відносно дошкільних педагогів у країнах Європи сформувалось шість типів професійних профілів, серед яких у відповідності до української термінології: кваліфіковані вихователі, які мають магістерський рівень; вихователі з базовою професійної освітою на бакалаврському рівні (коледжі, чотирирічне навчання в університеті тощо); вихователі-вчителі початкової школи – педагоги, які мають право працювати з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку; соціальні педагоги, мають право працювати у сфері дошкільної освіти; вихователі дітей раннього дошкільного віку та вихователі-педіатри.

Результати дослідження дозволяють окреслити перспективи професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в Україні  у напряму розширення переліку спеціальностей та говорити про урізноманітнення і розширення мережі дошкільних навчальних закладів за урахування європейської практики.

Біографія автора

Н.І. Мельник, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, м. Київ

к.п.н., доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту

Посилання

Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Монографія / А. М. Богуш, О. В. Варяниця, Н. В. Гавриш, С. М. Курінна, І. П. Печенко; Наук. ред. А. М. Богуш; За заг. ред. Н. В. Гавриш. – Луганськ: Альма–матер, 2006. – 368 с.

Мельник Н. І. Методологічні підходи до аналізу професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи / Н. І. Мельник // Педагогічна освіта : теорія і практика : Зб. наук. пр. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. – Вип. 21 (2-2016). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 125-134.

Children in Europe Policy Paper [Electronic resourse] / Bernard van Leer Foundation Eurochild International Step by Step Association EECERA Utdanningsforbundet, Norway Gefures, GreeceSeptember 2008. – Retrieved from: http://www.vbjk.be/en/node/5359 - the Date of retrieving: 24.06.2016. – Title from the screen.

CORE: Competence Requirements in Early Childhood Education and Care: Research Documents. – University of East London, Cass School of Education and University of Ghent, Department for Social Welfare Studies. – 2011. – 175 p.

Efficiency and equity in european education and training systems [SEC(2006) 1096] /* COM/2006/0481 final */ Communication from the Commission to the Council AND to the European Parliament [Electronic resourese]. – EUR–LEX. – Access to European Union Laws. – Retrieved from: http://eur–lex.europa.eu/legal–content/EN/TXT/?qid=1470401945900&uri=CELEX:52006DC0481 – Date of retrieving: 13.02.2014. – Title from the screen.

Oberhuemer, P., Schreyer, I., & Neuman, M.J. (2010). Professionals in early childhood education and care systems. European profiles and perspectives. Opladen & Farmington Hills, MI: Velgar Barbara Budrich Publishers. – 525 p.

Towards an EU strategy on the rights of the child [SEC(2006) 888] [SEC(2006) 889] /* COM/2006/0367 final */ Communication from the Commission – [Electronic resourese]. – EUR–LEX. – Access to European Union Laws. – Retrieved from: http://eur–lex.europa.eu/legal–content/EN/TXT/?uri=celex:52006DC0367 – Date of retrieving: 13.02.2014. – Title from the screen.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-25