ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З «ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (АНГЛІЙСЬКА)» ДЛЯ СТУДЕНТІВ АГРОБІОЛОГІЧНИХ І ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • О.В. Іванова Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Ukraine

Ключові слова:

інноваційні технології навчання, інтерактивні технології, іноземна фахова мова.

Анотація

У сучасному світі технологічно  розвинених комунікацій й інформаційного обміну визначна роль відводиться  інноваційним технологіям навчання. Проблема упровадження інтерактивних технологій у сучасну систему навчання студентів іноземної фахової мови не втрачає своєї актуальності перш за все тому, що основним завданням навчального процесу стає формування креативності, проектного мислення й аналітичних здібностей, комунікативних компетентностей, толерантності та здатності до самоосвіти і саморозвитку, що забезпечує успішність особистісного, професійного і кар’єрного зростання молодих фахівців. У результаті проведеного дослідження, аналізу та узагальнення його результатів було доведено, що найбільш повно сучасним завданням в царині організації й реалізації навчальної діяльності відповідають інтерактивні методи, побудовані на діалозі (полілозі), міжособистісній взаємодії, переведенні студентів у позицію активних суб’єктів навчання, спроможних активно включатися до пізнавальної діяльності на засадах самопрагнення, самовияву, емоційно-позитивного ставлення та самостійного досягнення навчальних цілей. Визначено й обґрунтовано дидактичні засади застосування інтерактивних методів у навчанні студентів технічних та агробіологічних спеціальностей.

 

Біографія автора

О.В. Іванова, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей

Посилання

Бондар В.І. Дидактика: [підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Володимир Іванович Бондар. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.

Буган Ю.В. Громадянська освіта в школі: завдання, зміст та форми реалізації / Ю.В.Буган, О.В.Козловська // Завуч. Наша вкладка. – 2005. – № 01 (223). – С. 6-18.

Велитченко Л.К. Педагогічна взаємодія: теоретичні основи психологічного аналізу: моногр. / Л.К.Велитченко. – Одеса: ПНУАПН України, 2005. – 302 с.

Велитченко Л.К. Психология педагогического взаимодействия: проблемы концептуализации: моногр. / Л.К.Велитченко. - Одесса: ЮНЦ АПН Украины, 2003. – 222 с.

Волосюк М.А. Проблемне навчання як провідний метод розвиваючого навчання в умовах особистісно оріїнтованої парадигми освіти / М.А.Волосюк // Управління школою. – 2005. – № 16 – 18 (100 – 102). – С. 56- 69.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти, вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов. Страсбург. – К.: Ленвіт, 2003. – 261 с.

Іванова О.В. Інтерактивні методи та їх застосування в програмах з практичного курсу другої іноземної мови / О.В. Іванова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 43. – Ч. 4. – С. 51-57.

Іванова О.В., Журба О.Р. Ефективні методи вивчення іноземних мов / О.В. Іванова, О.Р. Журба // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Філологічні науки» / Редкол. : Д.О. Мельничук (відп.ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 186. – Ч. 2. – С.193-198.

Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / Л.Галіціна (упоряд.). – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2005. – 128 с. – ( Бібліотека «Шкільного світу»).

Коваль Т.І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: [навч.-метод. посібник] / Т.І. Коваль, С.О. Сисоєва, Л.П. Сущенко. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – 380с.

Леднев В.С. Содержание образования / Вадим Семенович Леднев. –М.: Высш.шк.,1989. -.360 с.

Мартинова Р.Ю. Цілісна загальнодитактична модель змісту навчання іноземних мов: [Монографія] – К.: Вища школа, 2004. – 454 с.

Пометун О. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко; За ред. О.І.Пометун. – К.: „А.С.К.”, 2005. – 192 с.

Пометун О. Як навчити учителів інтерактивних технологій: з досвіду проведення інтерактивних тренінгів у системі перепідготовки педагогічних кадрів / Олена Пометун // Управління школою. – 2004. – № 31 (79). – С. 22 -26.

Сквирский В.Я. О роли педагогического взаимодействия / В.Я.Сквирский // Вестник высшей школы. – 1987. – № 6. – С. 30-33.

Скрипник М. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / М.Скрипник; упоряд. І.Галіцина. – К.: Ред. загальнопедагогічних газет, 2005. – 128 с.

Часовский А.В. Интерактивные методы обучения в преподавании «психологии здоровья» / А.В. Часовский // Инновации в образовании. – 2002. – № 3. – С. 92-97.

Handford M., Lisboa M., Koester A.

Swan M.A. Critical look at the Communicative Approach // ELT Journal. – 1985. – Vol. 39. – №1. – P. 1-11.

Widdowson S. Teaching Language as communication. – Oxford: Oxford University Press, 1978. – 168 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-17