ЦІННОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК БАЗОВІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Автор(и)

  • Н.І. Мельник к.п.н., доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, Ukraine

Ключові слова:

педагогічна освіта, громадянські компетенції, вихователь.

Анотація

Тенденції розвитку сучасної вітчизняної педагогічної науки і практики спрямовують на професійну підготовку дошкільних педагогів на засадах демократії, цінностей та ставлень, відповідно до концепції європейської педагогічної освіти, пріоритетами якої виступають цінності громадянського суспільства. Однак, не завжди в процесі професійної підготовки відбувається правильне розуміння та усвідомлення всіх цінностей, пов’язаних із громадянською компетентністю майбутніх педагогів, компоненти якої є вихідними у подальшій їхній професійній діяльності та складає основу професійної компетентності в цілому.

Провідними  методами у реалізації мети виступають: метод анкетування, метод аналізу анкетних даних; вивчення фактичного матеріалу; для формулювання підсумків здійснюваного дослідження застосовувалися методи опису та узагальнення фактичної інформації та перспективний аналіз з елементами моделювання.

За результатами проведеного дослідження автором з’ясовано, що на сучасному етапі в серед громадянських компетентностей важливими для професійної діяльності педагога майбутні бакалаври дошкільної освіти виокремлюють: емпатію,  навички співпраці, навички автономного навчання, знання та критичне розуміння світу, відповідальність, відкритість до інших культур, уміння слухати та спостерігати, повагу, повагу до людської гідності, гнучкість та уміння адаптуватися, лінгвістичні та комунікативні навички та багатомовність.

Поза увагою майбутніх вихователів залишаються такі, як: повага до прав людини, визнання цінності культурного різноманіття, визнання цінності демократії, справедливості, рівності і верховенства права, знання та критичне розуміння мови і особливостей спілкування, знання самого себе та критична самооцінка, громадянська свідомість, упевненість у собі, прийняття невизначеності, аналітичне та критичне мислення, навички вирішення конфліктів.

Результати дослідження засвідчили необхідність розробки змісту, форм, методів та засобів формування громадянської компетентностей у бакалаврів дошкільної освіти, як базових у процесі професійної підготовки. Відтак, автором розроблено та запропоновано систему занять та тренінгів, спрямованих на формування громадянської компетентностей майбутніх бакалаврів дошкільної освіти з урахуванням досвіду західноєвропейських країн.

Посилання

Бєлєнька Г. В. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу : монографія / Ганна Володимирівна Бєлєнька ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Пед. ін-т. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 320 с.

Забезпечення формування громадянської компетентності у сучасному змісті шкільної освіти (Підсумковий документ робочої групи з розробки планів і програм проекту «Громадянська освіта – Україна»//Історія в школах України.- 2006.-№ 8.- С.5.

Зязюн І. А. Неперервна освіта: концептуальні засади і сучасні технології / І. А. Зязюн // Творча особистість у системі неперервної професійної освіти : матеріали Міжнар. наук. конф., 16–17 трав. 2000 р. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Харків. держ. політехн. ун т ; [/ за ред. С. О. Сисоєвої, О. Г. Романовського]. – Харків, 2000. – С. 8–16.

Котенко О. До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови /О. Котенко// Калейдоскоп мов. – С. 62-64.

Мельник Н. І. Професійна підготовка дошкільних педагогів у країнах Західної Європи: теорія і практика: монографія / Н. І. Мельник. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 392 с.

Мельник Н. І. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи) : дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»; 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» / Мельник Наталія Іванівна ; Уманськ. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2017. – 622 с.

Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: Рекомендації з освітньої політики / Під заг. Ред. О.І.Локшиної – К.: “К.І.С.R” , 2004. – 160 с.

Подлесная Ю.Е. Гражданская компетентность в современном обществе: политологические аспекты формирования и развития : автореф. ... канд. полит. наук / Ю.Е. Подлесная. – М., 2006.

Пометун О. Теоретичні засади формування громадянської компетентності учнівської молоді // Управління школою. –2005.– № 8 (92). – С. 5-7.

Пометун О.І. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки // Вісник програм шкільних обмінів . – 2005. – № 23. – С. 18-23.

Пуховська, Л. П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності : [монографія] / Л. П. Пуховська ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ : Вища шк., 1997. – 180 с.

Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини: юридичні документи. – Рекомендація CM/Rec (2010)7, та пояснювальний меморандум. – European Wergeland Centre, 2016. – 34 c.

Oberhuemer, P., Schreyer, I., & Neuman, M.J. (2010). Professionals in early childhood education and care systems. European profiles and perspectives. Opladen & Farmington Hills, MI: Velgar Barbara Budrich Publishers. – 525 p.

Terminology of European Education and Training Policy : a selection of 100 key terms / CEDEFOP. European Centre for the Development of Vocational Training. – Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 – 246 p.

Towards an EU strategy on the rights of the child [SEC(2006) 888] [SEC(2006) 889] /* COM/2006/0367 final */ Communication from the Commission – [Electronic resourese]. – EUR–LEX. – Access to European Union Laws. – Retrieved from: http://eur–lex.europa.eu/legal–content/EN/TXT/?uri=celex:52006DC0367 – Date of retrieving: 13.02.2014. – Title from the screen.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-23