ДІАЛОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ: АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ

Автор(и)

  • Оксана Слободиська кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри права, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Ukraine
  • Зоряна Савчук кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри психології, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Ukraine

Ключові слова:

психолог, діалогічне спілкування, практика консультування

Анотація

У психологічному консультуванні діалог виступає як вид суб’єкт - суб’єктного спілкування консультанта і клієнта та є найціннішим інструментом діяльності практичного психолога, який базується на усвідомленому застосуванні в практиці консультування конкретних теоретико-методологічних принципів і певних технік консультативної роботи. Реалізація діалогічного підходу потенційно створює простір та умови для набуття необхідних знань, умінь та навичок оволодіння професією психолога, використовуючи головний інструмент – діалог.

 

Посилання

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М.Бахтин. – М., 1986. – 444 с.

Володарська Н.Д. Перспективи застосування методів діалогової психотерапії в умовах суспільних трансформацій / Володарська Н.Д. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2 (1). – 2016. – С. 24-30.

Дьяконов Г. В. Основы диалогического подхода в психологической науке и практике: дис. канд. психол. Наук: 19.00.01. / Г. В. Дьяконов // Образование. – К., 2009.

Засади когнітивної психології спілкування: [монографія]/ [В.П.Казміренко, В.М. Духневич, О.Ю. Осадько та ін.]; за наук. ред. В.П.Казміренка; Національна академія педагогічних наук України, Інситут соціальної та політичної психології. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – С. 101–103.

Кліш П.А. Педагогічна технологія діалогового спілкування: сутність, структура, зміст. / П.А. Кліш, А.П. Хом'як // Педагогічний пошук. – 2015 – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua

Максименко С. Д. Психологічні проблеми особистісно орієнтованого навчання / С. Д. Максименко // Психолого-педагогічні проблеми гуманізації шкільної освіти: зб. матеріалів міжрегіонального науково-практичного семінару. – К. – Рівне, 1997. – С. 39-42.

Орбан-Лембрик Л.Е. Комунікативний простір міжособистісних відносин//Вісник Прикарпатського університету. Філософські науки/ Л.Е.Орбан-Лембрик – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай». – 2003. – Вип.1У. – С.130-136.

Проблеми психологічної герменевтики: монографія / за ред. Н.В. Чепелєвої. – К.: Міленіум, 2004. – 276с.

Ханецька Т. І. Культура мовленнєвого спілкування психолога: навч. посібник (для студ. психол. спец.) / Т. І. Ханецька. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 302 с.

Яценко Т.С. Теория и практика глубинной психокоррекции: Авторская школа академика АПН Украины Т.С. Яценко. – Донецк: ДИПиП, 2008. – 268 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-14