ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Олена Неборачко КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР, Ukraine

Ключові слова:

професійна компетентність, вчитель іноземної мови, дошкільний заклад освіти

Анотація

У статті розглядаються різні підходи до визначення структури професійної компетентності педагога. Наголошується, що підготовка вчителів іноземної мови до роботи в дошкільному закладі освіти має на меті формування професійної  компетентності  як  цілісної характеристики  особистості, що визначається специфікою  раннього навчання іноземних мов. Доводиться, що професійна компетентність педагога-дошкільника є інтегральною категорією, зміст і структура якої дозволяють фахівцю виконувати свою професійну діяльність максимально ефективно та сприяють його саморозвитку та самовдосконаленню.

Біографія автора

Олена Неборачко, КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР

викладач

Посилання

Віттенберг К.Ю. Підготовка майбутніх вихователів засобами інформаційно-комунікаційних технологій до навчання дітей іноземних мов: дис. ... канд.пед.наук: 13.00.04 / Ксенія Юріївна Віттенберг. – Херсон, 2010. – 275 с.

Комков И.М. Методика преподавания иностранных языков / И.М. Комков. – Минск : Выш. школа, 1979. – 352 с.

Морська Л. І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов / Л.І. Морська. – Тернопіль : Астон, 2008. – 256 с.

Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.

Огарев Е.И. Компетентность образования: социальный аспект / Е.И. Огарев. – СПб.: РАО ИОВ, 1995. – 170 с.

Шапаренко Х.А. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів на засадах акмеологічного підходу Х.А Шапаренко : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04. - Х., 2008. – 20 с.

Шкваріна Т.М. Модель змісту підготовки вчителя до здійснення іншомовної освіти дошкільників // Вісник Житомирського державного університету. – Вип. 40. Педагогічні науки / Т. М. Шкваріна. – С.102-105.

Шкваріна Т.М. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до здійснення іншомовної освіти дошкільників : монографія / Т.М. Шкваріна. – Умань : УВПП, 2008. – 392 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-25