ДВОРІВНЕВА МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Г.А. Дмитренко Університет менеджменту освіти НАПН України, Ukraine
  • С.В. Мудра Національний університет біоресурсів та природокористування України, Ukraine
  • А.Є. Спіцина Національний транспортний університет, Ukraine

Ключові слова:

трудовий потенціал, якість освіти, вищий навчальний заклад, конкурентоспроможний випускник, культура цільового управління за кінцевими результатами.

Анотація

Розкривається зміст концептуального підходу та технологічних напрямів підвищення якості трудового потенціалу засобами професійної освіти, зокрема, шляхом підготовки вищими навчальними закладами таких випускників, які б відповідали вимогам ринку праці не тільки сьогодні і найближчому майбутньому, а також впродовж тривалого періоду на перспективу.

Біографії авторів

Г.А. Дмитренко, Університет менеджменту освіти НАПН України

д.е.н., проф.

С.В. Мудра, Національний університет біоресурсів та природокористування України

к.п.н., доцент

А.Є. Спіцина, Національний транспортний університет

к.п.н., доцент

Посилання

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/ news/12/05/4455.pdf

Закон України «Про вищу освіту» Прийнято 01.07. 2014 р. Верховною Радою України: Х.: Право, 2014. – 104 с.

Дмитренко Г.А., Медвідь В.В., Мудра С.В., Климова М.О. Управління якістю професійної освіти: підготовка конкурентоспроможних випускників. К – Севастополь, МИСТЄ, 2013.- 340 с.

Мудра С. В. Теоретико-методологічні засади формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців / Мудра С. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 22. – 322 с. – С. 122–126.

Бикова В.О. Управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти. Автореф. Дис.. на зд. наук. ступ. канд. пед. наук. 2013.

Бондар В. І. Конкурентоспроможність і конкурентоздатність як домінантні характеристики сучасного фахівця-освітянина: понятійно-категоріальний контекст / В. І. Бондар // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали доповідей звітно-наукової конференції викладачів ун-ту за 2007 р. / [М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Київ, 2008. – С. 3–6.

Абабілова Н. М. Конкурентоздатність – необхідна умова розвитку особистості / Н. М. Абабілова // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. Спецвипуск «Сучасні тенденції педагогічній науці України та Ізраїлю: шлях до інтеграції». – Одеса, ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2010. – С. 9–13.

Хапілова В. П. Соціально-психологічні умови формування конкурентоздатності майбутніх менеджерів :автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолг. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія;психологія соціальної роботи» / В. П. Хапілова. – Київ, 2006. – 173 с.

Дмитренко Г. А. Трансформація культури управління трудовим потенціалом організації в контексті необхідних модернізацій них змін в Україні//Г.А.Дмитренко/ Науково-економічний та суспільно-політичний журнал Україна: аспекти праці- №6, 2015, с.37-44.

Дмитренко Г. А., Солодков В.Т. Інноваційна методологія модернізації національної системи освіти в контексті ідеології еколюдиноцентризму//Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.- вип.. 14 (27)- К.: Атополгруп, 2015,с.41-51

Мудра С. В. Експрес-технологія виявлення професійно-особистісних якостей у абітурієнтів спеціальності «Менеджмент організації» в контексті реалізації компетентісного підходу до розвитку освіти [Електронний ресурс] / С. Мудра // Теорія та методика управління освітою. – 2009. – № 2. – Режим доступу : http://tme.umo.edu.ua/docs/2/09mudaed.pdf

Спіцина А. Є. Управління навчанням майбутніх економістів інтерактивними методами розв’язання професійних завдань [Електронний ресурс] / А. Є. Спіцина // Теорія та методика управління освітою. – 2012. – № 8. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2012_8/2.pdf. – Назва з екрану.

Спіцина А. Є. Ситуаційний метод як засіб інтерактивних технологій навчання майбутніх економістів / А. Є. Спіцина // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – 2014. – Вип. 80. – С. 226-233.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-02-29