КОМПЕТЕНЦІЯ ТА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ПЕДАГОГІКИ. РОЛЬ ПЕДАГОГА У ФОРМУВАННІ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • С.В. Бабак Національний університет фізичного виховання та спорту України, Ukraine
  • К.В. Бабак Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

Ключові слова:

компетенція, компетентність, педагог, фахові компетенції, студенти вищих навчальних закладів.

Анотація

Проведено загальний та порівняльний аналіз ключових понять педагогіки – «компетенція» та «компетентність». Розглядається роль педагога, професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу у формуванні фахових компетенцій студентів.

 

Біографії авторів

С.В. Бабак, Національний університет фізичного виховання та спорту України

кандидат біологічних наук, доцент,
доцент кафедри медико-біологічних дисциплін

К.В. Бабак, Київський національний університет культури і мистецтв

магістр

Посилання

Бабак К. В. Формирование компетентностей хореографа в вузе / К. В. Бабак // Образование: традиции и инновации : материалы V Международной научно-практической конференции, Чешская республика, г. Прага, 22 апреля 2014 г. – Прага, 2014. – С. 74–77.

Бабак С. В. Роль преподавателя вуза в воспитательном процессе студентов / С. В. Бабак // Образование: традиции и инновации : материалы V Международной научно-практической конференции, Чешская республика, г. Прага, 22 апреля 2014 г. – Прага, 2014. – С. 73-74.

Болсун С. А. Ідеальний образ вихованого педагога / С. А. Болсун // Науково-методичний журнал «Шлях освіти» – К.: «Педагогічна преса», 2013. – № 2 – С. 36–37.

Вища освіта України і Болонський процес : навч. посібн. / за ред. В. Г. Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабин. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2004. – 384 с.

Горбунов А. П. Роли преподавателя высшей школы в современную эпоху / А. П. Горбунов // Университетские чтения – 2008 : материалы научн.-метод. чтений ПГЛУ, г. Пятигорск, 10–11 января, 2008 г. – Пятигорск, 2008. – Ч. 1. – С. 15–23.

Гура О. І. Професійні компетенції та професійна компетентність педагога вищої школи: порівняльний аналіз понять / О. І. Гура // Наука і сучасність: зб. наук. праць Націон. педаг. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. – К., 2006. – Том 54. – С. 3–12.

Давидов П. Г. Вища освіта в Україні. Університетська освіта: навч. посіб. для студ. технічних спеціальностей / П. Г Давидов, С. М. Жуков, О. А. Поцулко. – Донецьк : Світ книги; ДонІЗТ, 2012. – 201 с.

Егорова Ю. А. Проблема профессиональной компетентности преподавателя вуза / Ю. А. Егорова // Молодой ученый. – 2009. – №2. – С. 277–280.

Загородня А. Педагогічний такт як складова ідеалу особистості вчителя у творчому доробку К. Ушинського та І. Синиці / А. Загородня // «Нова педагогічна думка» науково-методичний журнал, РОІППО, Рівне., 2008 – № 3 – С. 115–117.

Иванова С. Развитие потенциала сотрудников: професиональные компетенции, лидерство, коммуникации / С. Иванова [и др.]. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 278 с.

Колясникова Л. В. Оценивание компетентностных результатов профессионального обучения / Л. В. Колясникова, Г. Р. Мугинова // Образование: традиции и инновации : материалы V межд. научно-практич. конф. – Чешская республика, г. Прага, 22 апреля 2014. – Прага, 2014. – С. 255–262.

Левітас Ф. Л. Роль учителя історії в морально-етичному вихованні учнів» / Ф. Л. Левітас // Науково-методичний журнал «Шлях освіти», – К.: «Педагогічна преса», 2013. – № 2. – С. 38-40.

Лункін Ю. І знову про стилі керівництва в освіті / Ю. І. Лункін // Педагогічний вісник : наук. метод. журнал. – Черкаси, 2012. – № 2 (68). – С. 29–32.

Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника / О. І. Мармаза. – Х. : Видав. Група «Основа», 2007. – 448 с.

Матвіїв О. Стан та розвиток сучасної системи вищої освіти на макро- та макрорівнях економіки / О. Матвіів // Економіка освіти : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2001. – Том 1. – С. 32–38.

Медведев В. Подготовка преподавателя высшей школы: компетентностный подход / В. Медведев, Ю. Татур // Высшее образование в России. – 2007. – №11. – С. 46–56.

Миллс Р. Компетенции. Карманный справочник / Роджер Миллс ; [пер. с англ.]. – М. : НІРРО, 2004. – 128 с.

Омельчук В. В. О. Сухомлинський – провісник педагогіки добра, людяності і любові / В. Омельчук // «Нова педагогічна думка» науково-методичний журнал, РОІППО. – Рівне, 2009. – № 4 – С. 122–124.

Перехейда О. М. Духовна культура як основа професійної майстерності педагога: проблема формування та розвитку: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. філософ. наук: 09.00.10 / Перехейда Олександр Михайлович; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2009. – 17 с.

Пільова С. Г. Визначення сутності понять «компетентність» і «компетенція» в сучасній педагогіці / С. Г. Пільова // Личность в образовательном пространстве: сб. науч. статей. – Запорожье, 2010. – Ч. 1. – С. 141–143.

Рогачева Н. Н. Личность преподавателя высшего ученого заведения / Н. Н. Рогачева // Проблемы гуманизации образования на современном этапе: материалы регион. науч.-практ. конф., г. Киев, 25 апреля 2009, – К., 2009. – Вип. 1. – С. 75–77.

Свірчук Т. Поняття компетентності та компетенції у працях сучасних педагогів та лінгводидактів / Т. Свірчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2008. – Вип. 16. – С. 115–122.

Філіпчук Н. Гуманістичні цінності й етико-естетичні ідеї у педагогічній спадщині А. Макаренка: сучасний погляд / Н. Філіпчук // Педагогіка і психологія професійної освіти: наук. метод. журнал. – Львів, 2013. – № 2. – С. 211–220.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-25