КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Автор(и)

  • Н.В. Нікула Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine

Ключові слова:

методична культура, критерії, показники, методична компетентність, методична майстерність, методична креативність.

Анотація

 Мета даної публікації полягає у теоретичному обґрунтуванні та аналізі критеріїв і показників сформованості методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки.

Автором  розкрито основні критерії та відповідні їм показники сформованості методичної культури майбутніх педагогів.

У результаті дослідження автор робить висновки, що важливими критеріями сформованості методичної культури майбутніх учителів початкових класів є методична компетентність, методична майстерність, методична креативність та усвідомлене прагнення до методичного самовдосконалення.

Біографія автора

Н.В. Нікула, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти, факультету педагогіки, психології та соціальної роботи

Посилання

Авраменко К. Б. Роль інтерактивних технологій у змісті методичної підготовки майбутніх учителів / К. Б. Авраменко, Г. Б. Жигадло // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2010. – Вип. 1.28. – С. 167-172.

Бондар Л. С. Педагогічна культура вчителя як основа його професійної компетентності у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 3. – С. 13-18.

Гриньова В. М. Педагогічна культура майбутнього вчителя : Навч. посібник для вчителів та студ. пед. спец. вузів / В. М. Гриньова : Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х. : [б.в.], 1996. – 104 с.

Жигайло О. Методична компетентність як інтегральна характеристика фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів / О. Жигайло // Молодь і ринок. – 2014. – № 7. – С. 21-25.

Ковальчук, Л. Педагогічна культура вчителя як запорука його успіху в професійно-педагогічній діяльності / Л. Ковальчук // Другий український педагогічний конгрес : зб. матеріалів конгресу / редкол.: В. Г. Кремень, В. В. Панасюк, Р. А. Арцішевський та ін. – Львів, 2006. – С. 358-369.

Лук’янова Л.Б., Аніщенко О.В. Освіта дорослих: короткий термінологічний словник / Авт.-упор. Лук’янова Л.Б., Аніщенко О.В. – К.: Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 108 с.

Пальшкова І. О. Практико-орієнтований підхід у формуванні професійно-педагогічної культури вчителів початкової школи : монографія / І. О. Пальшкова. – О. : [Букаєв Вадим Вікторович], 2009. – 339 с.

Сидоренко Т. Д. Дидактичні основи формування педагогічної культури майбутнього вчителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Сидоренко Тетяна Дмитрівна : Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – 20 с.

Федірчик Т.Д. Розвиток педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи (теоретико-методичний аспект) / Т. Д. Федірчик : Монографія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-30