ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ БІОТЕХНОЛОГІВ

Автор(и)

Ключові слова:

педагогічні умови, формування, біотехнологи, гуманістична спрямованість, професійна підготовка

Анотація

У статті розглядаються та аналізуються педагогічні умови, які дозволяють ефективно організувати процес формування гуманістичної спрямованості майбутніх біотехнологів. Презентовано досвід вивчення педагогічних умов у педагогічній теорії та практиці та аналіз наукових розробок визначення педагогічних умов формування гуманістичної спрямованості студентів різних спеціальностей.

Біографія автора

О.О. Мишак, Національний університет біоресурсів і природокористування України

викладач кафедри романо-германських мов і перекладу

Посилання

Бондар Г. О. Формування гуманістичного світогляду майбутніх вчителів у процесі вивчення філологічних дисциплін: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бондар Галина Олександрівна ; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань, 2011. – 245 с.

Вербицкий А. А. Новая образовательная парадигма и контекстное обучение / А. А. Вербицкий. – М.: ИЦ проблем качества подготовки специалистов, 2000. – 200 с.

Высоцкий С. В. Структура психолого-педагогических условий формирования поисково-творческой направленности личности в процессе обучения / С. В. Высоцкий // Наук. Вісник Південноукр. держ. ун-ту ім. К. Д. Ушинського: Зб. наук. пр. − Одеса, 1999. − Вип. 8-9. – 91с.

Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра галузі напряму підготовки 6.051401 – «Біотехнологія»». − Видання офіційне. − К., Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2012. – 67 с.

Мишак О. О. Екпериментальне дослідження сформованості когнітивного компонента гуманістичної спрямованості майбутніх біотехнологів //Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – 2016. – №. 2. – С. 37-44.

Мишак О. О. Сутність та особливості професійної підготовки майбутніх біотехнологів в Україні / О. О. Мишак // Біоресурси і природокористування: науковий журнал. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2013.− Т. 5. − № 1-2. – С. 149-155.

Нерух Н. Б. Формування гуманістичної спрямованості майбутніх агрономів в процесі вивчення соціогуманітарних дисциплін: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Наталія Василівна Нерух; ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти". − К., 2009. — 298 с.

Опольська М. В. Формування гуманістичної спрямованості майбутніх менеджерів-економістів у процесі професійної підготовки: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Марина Вікторівна Опольська; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. − К., 2009. − 221 c.

Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: А.С.К., 2003. – 192 с.

Свиренко Ж. С. Виховання гуманізму в студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.07/ Жанна Сергіївна Cвиренко; Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2009. − 176 с.

Стратегия гуманизма: (из опыта работы научно-учебного комплекса НТУ „ХПИ” – ХГУ „НУА”) / [под общ. ред. В. И. Астаховой, Л. Л. Товажнянского]. – Х.: Изд-во НУА, 2004. – 184c.

Тепла О. М. Формування гуманістичних цінностей у студентів аграрних вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.07 / О. М. Тепла ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2008. – 23 с.

Тимчук І. М. Педагогічні умови гуманізації навчання майбутніх екологів у процесі фахової підготовки. : Дис…канд. пед. наук: 13.00.04. - Біла Церква, 2009. – 271 с.

Чепига М. П. Академічна нечесність викладачів та студентів: шлях її подолання в Україні / М. П. Чепига // Вища школа. − К., 2009. − №11.− С. 79-91.

Щербань П. М. Сутність педагогічної культури / П. М. Щербань // Вища освіта України. – К., 2004. − № 3. – С. 67-72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-10