Діагностика сили взаємодії в маркетинговій бізнес-системі

Автор(и)

  • Олена Азарян Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна
  • Олександр Криковцев Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

    Мета. Основною метою написання даної статті є вдосконалення методичних підходів до діагностики рівня взаємодії різних елементів маркетингової бізнес-системи.
    Методика. У ході підготовки матеріалів статті використані: методи аналізу і синтезу (для уточнення понятійного апарату щодо трактування «маркетингової бізнес-системи»), експертних оцінок (для діагностики рівня стійкості бізнес-систем роздрібних торговельних мереж з продажу продуктів харчування), GAP-аналізу (для розрахунку стратегічного розриву в сприйнятті елементів стійкості маркетингової бізнес-системи досліджених роздрібних торгових мереж).
    Результати. В ході проведених досліджень розроблено авторське визначення маркетингової бізнес-системи як добровільної угоди між елементами ринкового простору, і їх взаємодії, яке включає обмін, розподіл, спільну розробку продуктів, технологій, послуг, їх реалізацію на взаємовигідній довгостроковій основі. З метою оцінки сили стійкості бізнес-систем роздрібних торговельних мереж з продажу продуктів харчування «Амстор», «Обжора», «АТБ», «Бруснічка» сформовано перелік параметрів, їх визначень, і проведена експертна оцінка елементів переліку їх персоналом та споживачами.
    Наукова новизна. Розширення та доповнення існуючих методичних підходів до діагностики рівня розвитку бізнес-системи, що базується на застосуванні методу експертної оцінки, яка на відміну від існуючих припускає діагностику параметрів сили взаємодії в біполярному просторі відповідно до характеристикою бізнес-системи, що об'єднує як внутрішніх, так і зовнішніх клієнтів .
    Практична значимість. Удосконалення маркетингового інструментарію управління силою взаємодії бізнес-систем, спрямованого на прогнозування тривалості та вигідності ділових контактів в координатах «фірма-клієнт».
ключові слова: маркетинг, бізнес-система, торговельні підприємства, взаємодії, продукти харчування.

Посилання

Аакер Д. Стратегическое рыночное управление/ Д.Аакер: Пер. с англ./ Под ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб.: Питер, 2002. - 544 с.

Азарян Е.М. Стратегические альянсы: понятие, сущность и структурные элементы /Е.М. Азарян, М.Д. Крамчанинова// Маркетинг: теория и практика. Сб. науч. раб. Восточноукр.нац. ун-т им. В.Даля. - Луганск: ВНУ им.Даля, 2005. -С. 5-12.

Азарян Е.М.,Криковцев А.А. Современная концепция интегрированных маркетингових взаимодействий в маркетинге.- Вісник Тернопільського національного економічного університету.Вип.5-2, 2011.-С.325-330

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И.Ансофф. – СПб.: Питер Ком, 1999.-416с.

Бажин И.И. Исследование систем управления/ И.И.Бажин : Компакт -учебник. - X.: Консум, 2004. - 336 с.

Бородин А. Этапы формирования стратегического потенциала предприятия /А.Бородин // Проблемы теории и практики управления.- 2003. -№6. – С.95-102.

Верба В.А. Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства / В.А. Верба, О.М. Гребешкова // Проблеми науки. -2004. - №7. - С.23-28.

Гаррет Б., Дюссож П. Стратегические альянсы/ Б.Гаррет,П.Дюссож: Пер. С нгл.. – М.: ИНФРА-М, 2002. – XX, 332 с.

Гибас Д.Д., Рейли Д. Деловые отношения с покупателями / Д.Д.Гибас, Д.Рейли. – М.: Амалфея, 2008. – 272 с.

Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика /В.Я.Кардаш . - К., 2002 . - 266с.

Опубліковано

2013-01-08