Процес задоволення потреб споживачів у послугах закладів санаторно-курортного профілю

Автор(и)

  • Сергій Войтович Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна, Україна

Анотація

Мета. Мета статті полягає у формуванні алгоритму процесу задоволення потреб споживачів у послугах закладів санаторнор-курортного профілю та дослідження сутності його етапів

Методика.У процесі дослідження використано: методи теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу і синтезу (для уточнення змісту поняття «потреби споживачів у санаторно-курортних послугах»), діалектичного методу пізнання економічних явищ (при формуванні алгоритму процесу задоволення потреб споживачів у послугах закладів санаторно-курортної сфери).

Результати. На підставі проведеного дослідження сформовано алгоритм процесу задоволення потреб споживачів у послугах закладів санаторно-курортної сфери. Алгоритм процесу задоволення потреб споживачів у санаторно-курортних послугах містить визначену послідовність етапів (відповідні блоки), що визначають сутність поведінкових дій споживача при задоволенні таких потреб; прямі та зворотні звязки між блоками, які характеризують послідовність протікання етапів щодо максимального задоволення потреб споживачів.

Наукова новизна. Удосконалено наукові положення щодо теоретичного моделювання процесу задоволення потреб споживачів у послугах закладів санаторно-курортної сфери, який на противагу існуючим, враховує особливості потреб індивідуальних споживачів у санаторно-курортних послугах та специфіку умов їх задоволення; представляє сутність та послідовність виконання етапів процесу, що здійснюється споживачем таких послуг; характеризується прямими і зворотніми звязками між блоками (етапами процесу).

Практична значимість. Отримані результати у вигляді сформованого алгоритму процесу задоволення потреб споживачів у санаторно-курортних послугах дозволять менеджерам диференційовано та ціленаправлено запроваджувати на цій основі організаційні, економічні, інноваційні заходи диверсифікації надання додаткових сервісних санаторно-курортних послуг, що дозволить підвищити ефективність функціонування таких закладів.

Ключові слова: потреби споживачів у санаторно-курортних послугах, процес задоволення потреб споживачів у санаторно-курортних послугах

Посилання

Баранова Л.Я. Левин А.И. Потребности, доходы, потребление: Экономический словарь-справочник. – М.: Экономика, 1988. – 351 с.

John Dewey, How We Think (New York: Health, 1910).

Энжел Д., Блэкуэлк Р., Миниард П. Поведение потребителей. – СПб: Питер Ком. 1999. – 768 с.

Маркова В. Д. Маркетинг услуг / В. Д. Маркова. – М. : Финансы и стат., 1996. – 126 с.

Романов А. Н. Маркетинг / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Красильников ; [под ред. А.Н. Романова]. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.

Ліпич Л. Г. Методи визначення потреб індивідуальних споживачів: Монографія / Л. Г. Ліпич, С. Я. Войтович. – Луцьк : Надстир’я, 1999. – 208 с.

Песоцкая Е. В. Маркетинг услуг / Е. В. Песоцкая. – СПб. : Изд-во “Питер”, 2000. – 160 с.

Котлер Ф. Основи маркетинга / Ф. Котлер. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 699 с.

Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг / Ж. Ж. Ламбен. Европейская перспектива: [пер. с фр.]. – СПб. : Наука, 1996. – 589 с.

Слезингер Г. Э. Социальная экономика / Г. Э. Слезингер. – М. : Дело и сервис, 2001. – 368 с.

Статт Ф. Психология потребителя / Ф. Статт . – СПб. : Питер, 2003. – 446 с.

Ильин В. И. Поведение потребителей. – СПб. : Издательство “Питер”, 2000. – 244 с.

Опубліковано

2013-01-08