Ринок туристичних послуг в Україні: стан та перспективи розвитку

Автор(и)

  • Ірина Давидюк Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета. Основна мета статті полягає в моніторингу стану ринку туристичних послуг України та визначенні перспектив його розвитку.

Методика. При проведенні дослідження використано методи теоретичного узагальнення і порівняння, контект-аналізу, метод графічної візуалізації.

Результати. Виявлено основні тенденції розвитку ринку туристичних послуг України, визначено його особливості, обгрунтовано основні напрямки стратегічного розвитку. Доведено необхідність активізації роботи з підвищення привабливості країни для іноземних туристів

Наукова новизна. Одержало подальший розвиток уточнення проблем, що уповільнюють розвиток туристичного ринку в Україні, до яких віднесено: неефективне та нераціональне використання природних ресурсів, відсутність чіткої стратегії розвитку індустрії туризму і чіткого його регулювання, недостатньо розвинута інфраструктура, а також система транспортного обслуговування туристів; недостатній рівень якості надання туристичних послуг.

Практична значимість. Отримані результати сприяють оптимізації стратегічного планування розвитку ринку туристичних послуг в Україні.

Ключові слова: ринок туристичних послуг, стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку.

Посилання

Балашова Р. Методичні засади аналізу та прогнозування ринку туристичних послуг в Україні з використанням математичного моделювання/Р.Балашова, Л.Івченко//Економіка. – № 3. – 2011. – С.3-9.

Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Державна служба України по туризму і курортах. Статистика / Аналітична довідка про роботу туроператорів та турагентів [Електронний ресурс] . - Режим доступу : http//www.tourism.gov.ua

Дишловий І.О. Новітні тенденції в стратегічному управлінні організаціями туристичної індустрії / І.О.Дишловий, Д.О.Светлічна //Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 1. – С. 128-137.

Обзор рынка туристических услуг в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rb.com.ua/rus/marketing/tendency/7296/

Перспективи розвитку туризму в Україні та вплив соціальних, демографічних та інших факторів на туристичний ринок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ., view/Itemid,99999999/catid,172/id,7211/

Розвиток туризму в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.marshruty.in.ua/index.php/rozvytok-turyzmu-v-ukraini.php

Швец И. Ю. Состояние и развитие курортных систем /И.Ю.Швец // БИЗНЕСИНФОРМ. –2010. – № 10. – С.68-71.

Донець Л.І. Туристичний бізнес і його роль у загальній стратегії розвитку Автономної Республіки Крим/Л.І.Донець, І.В.Давидюк // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. Вип.29, т.1 / Гол. ред. О.О.Шубін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.-С.45-49

Максимюк Н.В. Государственная стратегия развития индустрии туризма Украины [Электронный ресурс] / Н.В.Максимюк - режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc _Gum/Npchdu/Economy/2010_120/120-15.pdf

Опубліковано

2013-01-08