Концептуальний підхід до диверсифікації діяльності торговельного підприємства

Автор(и)

  • Любов Донець Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна
  • Ганна Прудникова Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета. Метою статті є розробка концептуального підходу до диверсифікації діяльності торговельного підприємства.

Методика. У ході дослідження використано такі методи: теоретичне узагальнення і порівняння, аналіз і синтез, систематизація, графічна візуалізація.

Результати. Розроблено концептуальний підхід до диверсифікації діяльності торговельного підприємства.

  Наукова новизна. Удосконалено концептуальний підхід до диверсифікації діяльності торговельного підприємства, сутність якого полягає у виокремленні трьох основних етапів: визначення доцільності диверсифікації діяльності торговельного підприємства, вибір оптимальної стратегії диверсифікації діяльності торговельного підприємства; оцінювання результативності диверсифікації діяльності торговельного підприємства. Відмінність цього підходу полягає в поєднанні системного і функціонального підходів до диверсифікації діяльності торговельного підприємства і встановленні причинно-наслідкових зв’язків між її компонентами.

Практична значимість. Впровадження запропонованого концептуального підходу до диверсифікації діяльності торговельного підприємства сприяє підвищенню ефективності господарських рішень, спрямованих на оптимізацію стратегічного розвитку торговельного підприємства..

Ключові слова: концептуальний підхід, диверсифікація діяльності, торговельне підприємство, оптимізація, стратегія розвитку.

Посилання

Баранова Н.И Диверсификация производства как эффективный механізм адаптации предприятия к рыночным условиям / Н.И. Баранова, М.В. Рымар // Науч. вестник «БИЗНЕССИНФОРМ». – Х., 2010. – Вып. 4 (3). – С. 51 – 54.

Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства / Б.Є.Бачевський, І.В. Заблодська, О.О. Решетняк // Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 400с.

Власенко Д.О. Формування стратегій диверсифікації діяльності підприємств автомобільного транспорту: Автореф. дис. канд..-та економ. наук: 08.00.04 / Нац. авіац. ун-т. – К 2008. – 19 с.

Донець Л.І. Ризики диверсифікації господарської діяльності підприємства / Л.І. Донець, Г.І Пруднікова // Збірник наукових праць «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». – Вип. 1. – Харків: ХНАДУ, 2012. – С. 16 – 20.

Дзюба О.М Ефективність внутрішньої складової корпоративної соціальної відповідальності підприємства / О.М. Дзюба, В.П Зюзіна // [Електронний ресурс] – режим доступу до тексту: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2012_725/42.pdf.

Камерон Е. Управління змінами / Е.Камерон, М.Грін. – М.: Добра книга, 2006. – 360 с.

Охтень А.А. Оценка потенциала диверсификации производства на промышленных предприятиях / А.А. Охтень, В.В. Трубчанин // Економічний вісник Донбасу. – Д., 2010. – Вип. 3 (21). – С. 105 – 110.

Попова Л.М. Стратегическое планирование промышленных предприятий в условиях диверсификации их деятельности // Науч. вестник «БИЗНЕССИНФОРМ». – Х., 2009. – Вып. 10. – С. 135 – 141.

Федонін, О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [Текст] : навч. посіб. / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 316с.

Цогла О.О. Теоретичні основи організування диверсифікації діяльності підприємства / А.Г. Загородній, О.О. Цогла // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. - Вип. 20. – Теоретичні питання сучасної української економіки. Ч.2. Зб. наук.статей. – Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова. – 2008. – 134 с. – С. 35-39.

Опубліковано

2013-01-08