Оптимізація товарних запасів торговельних підприємств на базі інтегрованого ABC-XYZ-QRS аналізу

Автор(и)

  • Світлана Єрмак Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета. Мета статті полягає у обґрунтуванні системи управління товарними запасами на базі інтегрованого ABC-XYZ-QRS аналізу на прикладі роздрібного торговельного підприємства ТОВ «Теплолюкс-7».

Методика. У процесі дослідження використано методи оборотно-вартісного аналізу (АВС), варіаційного (XYZ)аналізу,  QRS аналізу, крім того методи групування ті інтегрування.

Результати. На підставі проведеного аналізу запропоновано науково-методичний підхід до аналізу товарних запасів торговельного підприємства, що дозволяє отримати такі переваги: можливість точно прорахувати необхідні обсяги закупівель за різними групами товарів; покращення координації маркетингових та фінансових підрозділів; виключення з номенклатури неліквідних позицій; виділення частини інвестиційного ресурсу, який можна вкласти в товари з високою дохідністю; включення до товарного асортименту нових позицій, які потрібно буде фінансувати певний час.

Наукова новизна. Удосконалено науково-методичний підхід до аналізу товарних запасів торговельного підприємства, який на відміну від інших дає змогу  виділення ключових, найбільш важливих ресурсів фірми та визначення пріоритетів в структуруванні бізнес-процесів.

Практична значимість. Застосування на практиці інтегрованого ABC-XYZ-QRS аналізу дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо формування товарних запасів торговельних підприємств.

Ключові слова: торговельне підприємство, товарні запаси,  оборотно-вартісний (АВС) аналіз,  варіаційний (XYZ)аналіз,  QRS аналіз.

Посилання

Zhelezniak V.Y. Logistic approach in managing inventory at an engineering company: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / В.Ю.; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2005. — 20 с.

Лифар В.В. Розробка логістичної системи управління закупками і розподілом на великому промисловому підприємстві: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / В.В. Лифар; Нац. металург. акад. України. — Д., 2003. — 18 с.

Климова І.Г. Управління логістичною діяльністю підприємств машинобудування: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / І.Г. Климова; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2008. — 19 с.

Смиричинський В. В. Логістика: навчально-метод. посібник для студ. вищих навч. закл. / Тернопільський національний економічний ун-т. Факультет економіки і управління. — Т. : ТНЕУ, 2009. — 263с.

Чухрай Н., Патора Р. Інновації та логістика товарів / Національний ун-т "Львівська політехніка"; Громадська вища школа підприємництва та управлшіння в м. Лодзі, Республіка Польща. — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2001. — 262с.

Бодряков Р. QRS-анализ оборотных средств и товарных ресурсов // Логистика&система. – 2005. - №3. – С.10-15.

Калмыков З. Оборотно-стоимостной и вариационный анализы как инструмент управления ассортиментом // Торговое дело. – 2005. - №6. – С.8-13.

Степанов В.Г. Структурный АВС анализ ассортимента // Аудит и финансовый анализ. – 2007. - №3. – С.205-214.

Калмыков З. Управление ассортиментом: оборотно-стоимостной анализ // Торговое дело. – 2005. - №7. – С.40-45.

Єрмак С.О. Інтегрований ABC-XYZ-QRS – аналіз товарних запасів торговельного підприємства // Розвиток наукової думки 2008: зб. матер. всеукр. наук.-практ. конф. – Миколаїв: НУК, 2008. – С. 105-108.

Опубліковано

2013-01-08