Формування політики розвитку аптечної мережі: адаптивний підхід

Автор(и)

  • Наталя Морозова Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета. Мета статті -  вивчити процеси розвитку торгівельного підприємства через призму маркетингового підходу, центральним елементом якого є проблема адаптації і збалансованого розвитку, пошуку виключно тих форм взаємодії, які можна вважати пріоритетними.

Методика.У процесі дослідження використано: методи економіко-статистичного аналізу – для оцінки результатів взаємодії суб’єктів фармацевтичого ринку, дані мережі Інтерет, матеріали періодичних видань, наукові розробки, положення і висновки наукових робіт учених з проблем розвитку фармацевтичного ринку.

Результати. На підставі проведеного дослідження запропоновано загальна модель, яка поєднує не тільки елементи, але ї види, складові політики розвитку аптечної мережі.

Наукова новизна. Удосконалено інструментарій діагностичної оцінки політики розвитку аптечної мережі на основі оцінки кількісних індикаторів функціонування фармацевтичного ринку, виділення елементів політики розвитку мережі, принципів, параметрів, сфер впливу і механізму взаємодії.

Практична значимість. Отримані результати оцінки структурних компонентів політики розвитку аптечної мережі  апробовані на ТОВ ЗТФ «Арніка».

Ключові слова: фармацевтичний  ринок, аптечні мережі, політика розвитку, адаптивна модель, структурні характеристики, суб’єкти ринкової взаємодії.

Посилання

Азарян О.М Передумови використання маркетингу в системі охорони здоров'я / О.М. Азарян, П.О. Шаповалов // Торгівля і ринок України. - Вип. 16. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004 –Т 2. – С. 167–172.

Будрин А.Г. Взаимодействия и взаимоотношения предприятий в рыночной среде: методологические и концептуальные аспекты [текст] : монография / А.Г. Будрин. – СПб.: СПбГИЭУ, 2008. – с. 302.

Джоджуа Р.А. Управління комунікаційним процесом на фармацевтичному ринку / Р.А. Джоджуа // Торгівля і ринок України. - Вип. 26. - Т. 2. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – С. 36-41.

Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии [Текст] / Питер Дойль ; пер. с англ. С. Жильцов. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 708 с. – (Маркетинг для профессионалов).

Лазарев, В.Н. Методологические проблемы управления информационным взаимодействием [текст] : монография // В.Н. Лазарев, А.Ю. Ведерников. - Ульяновск: Изд-во УлГТУ, 2000. - 127 с.

Ломкова Е. Н. Экономико-математические модели управления производством (теоретические аспекты) : учеб. пособие / Е. Н. Ломкова, А. А. Эпов – Волгоград : ВолгГТУ, 2005. – 67 с.

Наумов В. Н. Развитие методов и моделей управления стратегиями в вертикально-интегрированных маркетинговых системах : монография / под ред. И. А. Аренкова – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2008. – 223 с.

Пушкарь А. И. Антикризисное управление: модели, стратегии, механизмы : научное издание / А. И. Пушкарь, А. К. Тридед, А. Л. Колос – X. : ООО «Модель Вселенной», 2001. – 452 с.

Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика : учебник – М. : ИНФРА-М, 2006. – 304 с., Управление организацией: учебник / под ред. Поршнева А. Г., Румянцевой З. П., Саломатина Н. А. : 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 716с.

Шаповалов П. О. Особливості формування фармацевтичного ринку в Україні // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. – Вип. 186: у 4 т. – Т.ІІ. – Дніпропетровськ : ДНУ – 2003.

Опубліковано

2013-01-08