Удосконалення механізму управління стратегічними змінами в контексті ефективного розвитку підприємства

Автор(и)

  • Ольга Гусєва Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна
  • Ганна Іванова Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина,

Анотація

Мета. Мета статті полягає у розвитку методологічних основ формування проактивного механізму управління стратегічними змінами на підприємстві з метою забезпечення його ефективного розвитку ‘в умовах динамічного бізнес-середовища.

Методика. У процесі дослідження використано: методи теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу і синтезу (для визначення поняття «механізм управління стратегічними змінами на підприємстві), методи експертних оцінок та методи теорії нечітких множин (для визначення інтегральних показників готовності підприємства до стратегічних змін на кожній стадії управління перетвореннями).

Результати. На підставі проведеного дослідження запропоновано науково-методологічний підхід до визначення комплексного механізму управління стратегічними змінами на підприємстві. Обґрунтовано алгоритм визначення комплексної готовності підприємства до стратегічних змін, як важливої складової  проактивного механізму управління змінами.  Згідно запропонованого алгоритму проведено оцінку готовності до перетворень  вітчизняного підприємства ТОВ «ДІБК» на кожній стадії управління змінами; обґрунтовано і структуровано зміни, які доцільно запровадити підприємству для забезпечення ефективного розвитку.

Наукова новизна. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат стосовно визначення комплексного механізму проактивного управління змінами на підприємстві, який на відміну від існуючих, виокремлює концептуальний механізм з подальшим його каскадуванням на цільові механізми. Запропоновано алгоритм визначення комплексної готовності підприємства до стратегічних змін, як важливої складової  проактивного механізму управління змінами, який на противагу існуючим, враховує фінансово-економічну, організаційну та компетентісну складові готовності до перетворень та з використанням теорії нечітких множин дозволяє провести інтегральну оцінку рівня готовності.

Практична значимість. Отримані результати спрямовані на удосконалення процесу формування проактивного механізму управління стратегічними змінами в аспекті визначення комплексної готовності підприємства перетворень та структуризації змін, які необхідні підприємству для подальшого ефективного розвитку.

Ключові слова. Механізм управління змінами, загальна готовність до стратегічних змін, управління стратегічними змінами.

Посилання

Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. – СПб.: Питер, 2011. – 384 с.

Ашмарина С.А, Герасимов Б. Н. Управление изменениями : учебное пособие. – М.: Рид Групп, 2011. – C. 116-128.

Ковальов В. М. Інтегральна оцінка методів економічного управління підприємствами і персоналом [Текст] / В. М. Ковальов, Ю. В. Яковлєва // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.- 2012.- №2(18).- С. 84-88.

Коэн Д. С. Суть перемен: путеводитель. Инструменты и тактика руководства преобразованиями в компании / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. – 320 с.

Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 375 с.

Отенко В. І. Стратегічні зміни на підприємстві: сутність, види, інструментарій [Текст] / В. І. Отенко, О. В. Гронь // БізнесІнформ. – 2011. - №8. – С. 204 – 207.

Подольчак Н. Формування та використання типових змін на етапах ЖЦП [Текст] / Н. Подольчак, С. Стеців // Вісник ТНЕУ. – 2011. - №4. – С.84-94.

Старик. Р. Я. Управління змiнами як фактор зміцнення ринкової позиції підприємства [Текст] / Р. Я. Старик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.14 – С. 297-303.

Усик С. П. Вибір стратегії розвитку з урахуванням ступеня готовності підприємства до стратегічних змін [Текст] / С. П. Усик // Актуальні проблеми економіки . – 2009. - №6(96). – С. 142 – 151.

Хамэл Г. Стратегическая гибкость / Г. Хэмэл, К. Прахалад, Г. Томас, Д О‘Нил; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2005. – 384 с.

Опубліковано

2013-01-08