Теоретичні аспекти концепції бізнес-моделі підприємства

Автор(и)

  • Олена Кравченко Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета. Метою дослідження є вивчення теоретичних аспектів концепції бізнес-моделі підприємства, дослідження та систематизація поглядів науковців щодо трактування сутності терміну «бізнес-модель».

Методика. У процесі дослідження використано методи аналізу, синтезу та  узагальнення.

Результати. На підставі проведеного аналізу визначено основні етапи  еволюції концепції бізнес-моделі підприємства, систематизовано основні підходи до трактування  сутності даної категорії та запропоновано авторське визначення дефініції «бізнес-модель підприємства».

Наукова новизна. Дістало подальшого розвитку визначення сутності  бізнес-моделі – як основи конкурентних переваг підприємства, яка описує процес генерування прибутку, характеризує спосіб організації бізнесу, фокусується на внутрішніх бізнес-процесах підприємства та їх структурі, розкриває знання про елементи бізнесу, показує логіку створення цінності в бізнес-системі та умови забезпечення її якості та розкриває нові можливості бізнесу, яке на відміну від існуючих підходів ґрунтується на комплексному підході до розуміння сутності даної категорії.

Практична значимість. Розуміння сутності терміну «бізнес-модель» та визначення її ключових аспектів є теоретичним  підґрунтям для визначення цільових орієнтирів розвитку підприємства, спрямованих на підвищення ефективності його функціонування у трансформаційних умовах господарювання.

Ключові слова: бізнес-модель, концепція, еволюція, сутність, підходи.

Посилання

Сливотски А. Миграция ценности. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006

Большой Энциклопедический Словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://mirslovarei.com/content_bes/model-39064.html>

Толковый cловарь Ожегова [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://mirslovarei.com/content_oje/biznes-2100.html>

Electronic library [Electronic resource]. Mode of access: <http://www.library.mmu.ac.uk/electronic>

Стрекалова Н.Д. Бизнес-модель как полезная концепция стратегического управления / Проблемы современной экономики, N 2 (30), 2009 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2627

Шаталов А.И. Взаимосвязь бизнес-модели и результатов деятельности фирмы (на материалах российских компаний отрасли общественного питания) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 8: Менеджмент. – 2010. - № 2.

Joan Magretta. Why Business Models Matter [Text]. Harvard Business Review 80(5), 2002.

Slywotzky A. Value Migration. Boston (MA): Harvard Business Review Press, 1996.

Galbraith K. Organization Design. Addison-Wesley: Reading, MA.

Otto Petrovic, Christian Kittl. Developing Business Models for eBusiness [Text]. International Conference on Electronic Commerce 2001, Vienna, 2001

Slywotzky A. Value Migration. Boston (MA): Harvard Business Review Press, 1996.

Остельвальдер А. Построение бизнес-моделей: настольная книга стратега и новатора / Александр Остельвальдер, Ив пинье; Пер с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 288 с.

Lynda M. Applegate. E-business Models: Making sense of the Internet business landscape. Information Technology and the Future Enterprise: New Models for Managers [Text]. G.Dickson, W. Gary and G. DeSanctis. Upper Saddle River, N.J., Prentice Hall, 2001.

Шингарев П.В. Построение бизнес-модели корпорации, ориентированной на развитие [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m74/3.htm

Опубліковано

2013-01-08