Аналіз аутсорсингу інформаційної безпеки підприємства

Автор(и)

  • Олександра Ликова Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета. Метою статті є аналіз аутсорсингу інформаційних технологій в частині інформаційної безпеки торговельного підприємства.

Методика. У процесі дослідження використано: методи теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу і синтезу (для уточнення змісту поняття «аутсорсинг інформаційної безпеки»).

                Результати. На підставі проведеного дослідження визначено поняття аутсорсингу інформаційної безпеки торговельного підприємства, сформульовані основні компоненти функціонування систем захисту інформації, зокрема DLP-систем (Data Loss Prevention). Також окреслені основні переваги та проблеми аутсорсингу, сформульовані критерії вибору компанії-аутсорсера, що здійснюватиме комплекс заходів з організації інформаційної безпеки.

Наукова новизна. Уточнено понятійний апарат аутсорсингу інформаційної безпеки торговельного підприємства, удосконалено науково-методичний підхід щодо критеріїв вибору компанії-аутсорсера в частині  захисту комерційної інформації, упередження проблем, пов’язаних з несанкціонованим витоком даних, що сприятиме посиленню інформаційної безпеки торговельного підприємства.

Практична значимість. Отримані результати спрямовані на оптимізацію системи захисту комерційної інформації, посилення інформаційної безпеки торговельного підприємства. Інфраструктура інформаційних систем торговельних мереж має свої специфічні особливості - масштабність і велику територіальну розподіленість, що може призвести до втрати важливих даних. То ж для забезпечення інформаційної безпеки обґрунтована необхідність залучення зовнішніх спеціалістів аутсорсингової компанії.

Ключові слова: інформаційна безпека, аутсорсинг, системи захисту інформації, DLP-системи.

Посилання

Закон України «Про інформацію» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.

Про захист інформації в автоматизованих системах : закон України [прийнято ВР 5.07.1994 р.] // Закони України. – 1997. – Т. 7.

Михайлов Д.М. Аутсорсинг. Новая система организации бизнеса: учебное пособие / Д.М. Михайлов. – М: КНОРУС, 2009. - 256 с.

Готтшальк П. ИТ-аутсорсинг: построение взаимовыгодного сотрудничества / П. Готтшальк, Х. Солли-Сетер; пер. с англ. А. Петров, А.Сатунин. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 390 с.

Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента / Б.А. Аникин, И.Л. Рудая. – М.:Инфра-М, 2006. – 288 с.

Спарроу Э. Успешный IT-аутсорсинг / Э. Спарроу; пер. с англ. Ю.Алабина. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. – 288 с.

Годин В.В. Управление информационными ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 17 / В.В. Годин, И.К. Корнеев– М.: ИНФРА-М, 2000. – 352 с.

Курило А.П. Аудит информационной безопасности / А.П.Курило, С.Л. Зефиров, В.Б. Голованов и др. – М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2006. – 304 с.

Шиверский А.А. Защита информации: проблемы теории и практики. – М.: Юристъ, 1996. – 112 с.

Лаврухин А. Аутсорсинг информационной безопасности – «за» и «против» // CONNECT. – 2012. - № 11. - С. 62-63

Опубліковано

2013-01-08