Compliance-політика як складова корпоративної культури підприємства

Автор(и)

  • Ірина Пальцун Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета. Мета статті полягає у розвитку концептуальних основ реалізації комплаєнс-політики як складової корпоративної культури підприємства

Методика. У процесі дослідження використано: лексико-семантичний та логічний аналіз, порівняння (для уточнення передумов виникнення та когнітивного наповнення терміну «сompliance»); групування, графічний метод (для виокремлення функціональних векторів загальних вимог комплаєнс-політики).

Результати. Виокремлено проблемні аспекти із впровадження та реалізації комплаєнс-політики у практиці вітчизняних та закордонних корпорацій, деталізовано функціональні вектори  комплаєнс-політики.

Наукова новизна. Запропоновано та деталізовано загальні функціональні вектори комплаєнс-політики, які забезпечують уніфікацію підходів до впровадження та реалізації комплаєнс-політики.

Практична значимість. Отримані результати спрямовано на оптимізацію процесу формування та реалізації якісної  корпоративної культури.

Ключові слова: комплаєнс, корпоративна політика, ризик, департамент з комплаєнсу, політика відповідності.

Посилання

Пустовалова Е. Эффективный комплаенс для успешного бизнеса/ Е.Пустовалова// Ремедиум. – 2012. - № 4. – С. 8-11.- Бібліогр.: с. 8.

Терехова А.Г. Трансформация комплаенса и риск-менеджмента в системе внутреннего контроля/ А.Г.Терехова// Внутренний контроль в кредитной организации. – 2011. - № 1. – С. 28-32.- Бібліогр.: с. 30.

Чернышевич Е. Из практики похода к внедрению: что в основе?/ Е.Чернышевич// Ремедиум. – 2012. - № 4. – С. 15-17.- Бібліогр.: с. 16.

Шалимова М.А. Управление комплаенсом: построение взаимодействия подразделений/ М.А.Шалимова// Внутренний контроль в кредитной организации. – 2011. - № 1. – С. 33-36.- Бібліогр.: с. 33.

Шалимова М.А. Организация эффективного комплаенс-подразделения в российском банке/ М.А.Шалимова// Внутренний контроль в кредитной организации.- 2009. - N 4. - С. 90 – 97.- Бібліогр.: с. 91.

Правдива Л. Удосконалення корпоративного управління в банках та управління комплаєнс-ризиком/ Л.Правдива// Вісник НБУ. – 2011, липень. – С.10-13. - Бібліогр.: с. 10.

Цюцяк А.Л. Впровадження системи комплаенс-контролю у вітчизняну систему незалежного фінансового контролю та аудиту/ А.Л.Цюцяк, І.Л.Цюцяк// Науково-інформаційний вісник «Економіка». – 2011. - № 3. – С.200-206. - Бібліогр.: с. 202.

Бондаренко Ю. Эффективное управление compliance-рисками: системный подход и критический анализ/ Ю.Бондаренко// Корпоративный юрист. - № 6. – 2008. - С. 31–32.- Бібліогр.: с. 31.

Лист ЦБР «Про рекомендації Базельського комітету по банківському нагляду » від 06.02.2012г. № 173-Т.

Постанова НБУ «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України» № 98 від 28.03.2007р.

Опубліковано

2013-01-08