Системно-синергетичний погляд на управління економічною безпекою підприємства

Автор(и)

  • Тетяна Хлевицька Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета. Мета статті полягає в обґрунтуванні концептуального підходу до управління економічною безпекою підприємства з позиції системного підходу та синегрізму.

Методика. У процесі дослідження використано: монографічний метод – при вивченні літературних джерел; аналізу  - при визначенні особливостей мікрорівневих соціально-економічних систем; синтезу – при розгляді системних характеристик категорій «управління економічною безпеко» та «економічна безпека підприємства»; абстрагування – при розробці концептуальних положень управління економічною безпекою на мікрорівні.

Результати. На підставі проведеного дослідження запропоновано науково-методичний підхід, що дозволяє визначити базові характеристики управління економічною безпекою підприємства на системно-синергетичних засадах. Вивчення системних властивостей економічної безпеки показало можливості подальшої розбудови теорії безпеки на засадах сучасної синергетичної парадигми.

Наукова новизна. Отримав подальший розвиток науково-методичний підхід до управління економічною безпекою підприємства, що, на відміну від існуючих, враховує системні характеристики категорій «управління економічною безпекою» та  безпосередньо «економічна безпека» на рівні соціально-економічних мікросистем.

Практична значимість. Отримані результати спрямовані на підвищення якості управління економічною безпекою підприємства за рахунок врахування системних характеристик цього процесу на мікрорівні.

Ключові слова: економічна безпека, управління економічною безпекою, синергетика, системний підхід

Посилання

Ковальов Є. В. Економічна безпека України в умовах сучасної кризи глобалізованого світу // Право і Безпека. – 2012. - № 1 (43) - С. 255-261.

Хакен Г. Синергетика / Г. Хакен – М.: Мир, 1980. - 404 с.

Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах / Г. Хакен – М.: Мир, 1985. – 419 с.

Пригожин И., Николис Г. Познание сложного. Введение/ Перевод с англ./ Изд.3, доп./ Синергетика: от прошлого к будущему. – М.: ЛКИ, 2008. – 352 с.

Акимова Т. А. Теория организации: Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 367 с.

Гараедаги Дж. Системное мышление: как управлять хаосом и сложными процесами: Платформа моделирования архитектуры бизнеса / Пер. с.англ. – Минск: Гревцов Букс, 2010. – 480 с.

Майнцер К. Сложносистемное мышление: материя, разум, человечество. Новый синтез / Пер. с англ.; Под ред. Г.Г. Малинецкого. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 464 с.

Мельник Л. Г. Экономика развития: монография. – Сумы: Университетская книга, 2006. – 662 с.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия [пер. с англ.] / Игорь Ансофф. - СПб: Питер Ком, 1999.—416 с.—(Серия «Теория и практика менеджмента»).

Hiroyuki, Itama and Roelf, Tomas H., (1987). Mobilizing Invisible Assets, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 200 p.

Опубліковано

2013-01-08