Детермінанти розвитку світового ринку газу

Автор(и)

  • Ірина Іваненко Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна
  • Олена Регіня Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета. Мета статті полягає у встановленні та аналізі чинників, особливостей та тенденцій розвитку світового ринку природного газу та ролі на ньому України.

Методика. У процесі дослідження використано: методи теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу і синтезу.

Результати. На підставі проведеного дослідження були виявлені особливості та тенденції розвитку світового ринку газу та ролі України на ньому.

Наукова новизна. Виявлені та класифіковані фактори попиту і пропозиції на  світовому ринку природного газу.

Практична значимість. Отримані результати спрямовані на удосконалення системи аналізу кон’юнктурних факторів на світовому ринку природного газу та визначення ролі України на ньому з метою підвищення  її енергетичної незалежності.

Ключові слова: запаси природного газу, виробництво, споживання, експорт, імпорт, нафтогазові компанії, монополізація, сланцевий газ, модернізація.

Посилання

Офіційний сайт компанії Газпром Німеччина. Запаси природного газу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gazprom-germania.de/ru/prirodnyi-gaz/zapasy.html

Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування. Навч. посібник / За редакцією Козака Ю.Г., Логвінової Н.С. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 648 с.

Тіпанов В.В. Міжнародна торгівля сировинними товарами: стан, тенденції та перспективи розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tmm/2011_36/27.pdf

Центр макроэкономических исследований Сбербанка России. Природный газ: краткий обзор мировой отрасли и анализ сланцевого бума [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/analytics/pg1.pdf

Офіційний сайт Асоціації постачальників природного газу » [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ngsa.org/content/aboutngsa/aboutngsa.asp

Кулініч О.М. Глобальні тенденції та перспективи розвитку світового ринку природного газу / О.М. Кулініч // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. - № 3-4. – С. 21-29.

Подолюк Роман. Газовий ринок у контексті геополітичних балансів. Журнал Верховної Ради України «Віче» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/1335/

Офіційний сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України за грудень та 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=216923&cat_id=35081

Опубліковано

2013-01-08