Державне регулювання корпоративного сектору національної економіки в умовах глобалізації

Автор(и)

  • Оксана Шепеленко Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна
  • Тетяна Белопольська Донецький національний університет, м. Донецьк, Україна, Україна

Анотація

Мета. Мета статті полягає у виявленні ключових факторів, що визначають розвиток великих корпоративних структур у вітчизняній економіці, розробці механізмів підвищення ефективності державного регулювання корпоративного сектора, обґрунтування заходів щодо реалізації цих механізмів.

Методика. У процесі дослідження використано: діалектичний метод дослідження, метод єдності історичного і логічного, метод індукції і дедукції, методи теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу і синтезу для доведення необхідності державного регулювання корпоративного сектору національної економіки, виявлення ключових факторів розвитку великих корпоративних структур у вітчизняній економіці.

Результати. На підставі проведеного дослідження виявлено ключові фактори, що визначають розвиток великих корпоративних структур у вітчизняній економіці. Доведено, що домінуючою тенденцією сучасного розвитку бізнесу в цілому, і великого зокрема, є його рух від індивідуалізації до корпоратизації бізнес-діяльності в різноманітних її проявах. Великі підприємства є основною формою ведення бізнесу, забезпечення конкурентоспроможності корпоративних великих структур на світовому ринку, що в кінцевому підсумку сприяє підвищенню економічної безпеки держави

Наукова новизна. Виявлено ключові фактори, що визначають розвиток великих корпоративних структур у вітчизняній економіці, розроблено механізми підвищення ефективності державного регулювання корпоративного сектора, що сприяє конкурентоспроможності економіки України.

Практична значимість. Отримані результати спрямовані на розвиток корпоративного сектору національної економіки.

Ключові слова: державне регулювання, корпоративний сектор, великі підприємства

Посилання

Клепач А. О роли крупного бизнеса в современной российской экономике / А.Клепач, А.Яковлев // Вопросы экономики. – 2004. – №8. – С.36-45.

Сірко А.В. Корпоративний сектор: структура, місце та роль в сучасній економіці / А.В. Сірко // Вісник ВПІ, 2004. – №4. – С.17-24.

Птащенко Л.О. Збалансованість економічних інтересів: інноваційні напрями державного і корпоративного стратегічного управління: [монографія] / Л.О. Птащенко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 296 с.

Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» від 21 листопада 1995 року №437/95-ВР // Офіцйний вісник України. – 2004. – №13. – Ст.181. (Із змін. та допов.).

Чи є політико-економічні групи перешкодою для політичного розвитку України? – К.: Фонд ім. Фрідріха Еберта, 2005. – 76 с..

Ляшенко В.И. Регулирование развития экономических систем: теория, режимы, институты: [Монография] / В.И. Ляшенко. – Донецк: ДонНТУ, 2006. – 668 с.

Зинченко Я.В. Трансакционные издержки интенсивного институцио-нального развития фондового рынка / Я.В. Зинченко // Наукові праці Донецького нац. техн. ун-ту. Сер.: Економічна. – Донецьк: ДонНТУ. – 2004. – Вип.70. – С.168-174.

Заєць Т.О. Корпоративні структури в умовах економічної нестабільності / Т.О. Заєць // Вісник Хмельницького національного університету, 2009. – № 3, T. 2. – С.199-202.

Карпухина Е. К характеристике современных международных стратегических альянсов / Е. Карпухина // Российский экономический журнал. – 2004. – №7.– С. 88-93.

Солов’ян Ю.О. Роль держави у регулюванні корпоративного сектору економіки України / Ю.О. Солов’ян // Наука й економіка, 2010. – № 1(17). – С. 232-236.

Опубліковано

2013-01-08