Шляхи удосконалення системи гарантування вкладів в сучасних умовах

Автор(и)

  • Дмитро Кожухов Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна
  • Валентина Орлова Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета. Мета статті полягає у розвитку концептуальних основ системи гарантування вкладів в Україні щодо удосконалення в сучасних умовах через порівняння зарубіжного досвіду та системи гарантування банківських вкладів в Україні у межах діючого законодавства.

 

Методика. У процесі дослідження використано: методи теоретичного узагальнення і порівняння, нормативний, аналізу і синтезу.

 

Результати. На підставі проведеного дослідження запропоновано науково-методичний підхід, що дозволяє удосконалити системи гарантування вкладів шляхом впровадження диференційованого регулярного збору залежно від значен­ня інтегрального показника фінан­сової стійкості банку та нової системи виплат у режимі реального часу з застосуван­ням інструментів Національної сис­теми масових електронних платежів, введення обов’язкових виплат гарантованих сум із Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, починаючи з момен­ту, коли банк, порушуючи умови до­говору, певний час затримує виплату коштів вкладнику (в окремих випад­ках — із моменту запровадження тим­часової адміністрації).

 

Наукова новизна. Незважаючи на певні успіхи діючої системи гарантування вкладів в Україні, не відбулося суттєвого зміцнення довіри населення до банківських установ через низку недоліків, пов’язанних з недостатнім фінансуванням Фонду та нераціональним використання вже акумульованих коштів.

 

Практична значимість. Отримані результати спрямовані на визначення та виправлення існуючих недоліків системи гарантування вкладів: страховий захист вкладів лише фізичних осіб довести до поширення на вклади фізичних осіб - суб'єктів під­приємницької діяльності та юридич­них осіб, які належать до підпри­ємств малого бізнесу; невчасну подачу інформації сто­совно ліквідації певного банку  треба довести до розробки програми інформування насе­лення в надзвичайних ситуаціях.

 

Ключові слова. Гарантування вкладів (депозитів), Система гарантування вкладів, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, капіталізація, ресурси, кошти, банківська система,

Посилання

Бобиль В. Удосконалення системи гарантування вкладів в умовах сучасної фінансової кризи / В.Бобиль // Вісник НБУ. –2012. – №7. – С. 24–29.

Мазур Т. Діяльність фонду гарантування банківських вкладів: зарубіжний досвід і пропозиції для України //Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 2. – С. 95–98.

Директива 94/19/ЄС “Щодо схем гарантування депозитів”

Аржевітін С. Чому і як слід реформувати систему гарантування вкладів / С. Аржевітін // Вісник НБУ. –2010. – №10. – С. 3-7.

Комісарчик О. Уроки кризи 2008-2009 років у сфері гарантування банківських вкладів у шляхи удосконалення у після кризовий період / О. Комісарчик // Банківська справа. – 2012. – №4. – С. 76–86.

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 №4452-VI. // Офіційний вісник України. – 2012. – №22.

Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб http:// www.fg.or.ua

Галапуп Н. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: особливості функціонування та шляхи вдосконалення / Н. Галапуп, А. Бобанич // Світ фінансів. – 2011. – №3. – С. 58-68.

Тігіпко С. Система гарантування вкладів в Україні: сучасний стан і перспективні напрями розвитку // Вісник Національного банку України. – 2004. – №8 – С.4–5.

International Association of Deposit Insurance 2008/2009 Annual report:charting a course through a global crisis.– 2010.

Опубліковано

2013-01-08