Cистема управління кредитними ризиками банку

Автор(и)

  • Тетяна Косова Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна
  • Євген Поздняков Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета. Формалізація системи управління кредитними ризиками банку і удосконалення методичного підходу до її організації.

Методика. У процесі дослідження використано такі методи: теоретичне узагальнення і порівняння, аналіз і синтез, систематизація, графічна візуалізація.

Результати. Проаналізовано дискусійні підходи до визначення сутності системи управління кредитними ризиками та її організації. Надано критичну оцінку змісту міжнародних стандартів і нормативно-правових актів Національного банку України, які регламентують процеси управління кредитним ризиком. Запропоновано систему альтернативних цілей управління кредитним ризиком банку, які мають відповідати цілям кредитної політики банку. Формалізовано систему управління кредитними ризиками банку і підходи до її організації. Систематизовано фактори утворення кредитного ризику і виникнення проблемних кредитів.  Сформовано вимоги до системи управління кредитним ризиком.

Наукова новизна. Уточнено елементи системи управління кредитними ризиками банку: суб’єкти (спеціально створені комітети і операційний персонал із чітко визначеними повноваженнями з прийняття рішень щодо кредитних операцій), об’єкти (стандартні, пролонговані, проблемні кредити, ціноутворення по кредитним операціям), ризико-орієнтована кредитна політика (стратегія і тактика), функціональні підсистеми (планування, внутрішній контроль, оперативне регулювання), які взаємодіють між собою і направлені на досягнення основних бізнес-цілей банку. Удосконалено методичний підхід до організації управління кредитними ризиками на основі чіткого визначення окремих етапів, механізмів і методів управління кредитними ризиками, виходячи з використання чистої та спекулятивної концепцій кредитного ризику. Виявлено альтернативні цілі управління кредитним ризиком: мінімізація, дотримання  певних меж ризику, оптимізація прибутковості і ризику, ліквідація, попередження або відшкодування, отримання додаткової вигоди (доходу, прибутку).

Практична значимість. Отримані результати спрямовані на удосконалення внутрішніх регламентів банку, які ідентифікують кредитну політику банку, положення, процедури, методики управління кредитним ризиком. Практична цінність рекомендацій полягає у зростанні ймовірності досягнення поставленої перед системою управління кредитними ризиками мети.

Ключові слова: кредитний ризик, система управління, організація, процес, етапи, механізм

Посилання

Криклий О.А. Управління кредитним ризиком банку [Текст] : Монографія / О.А. Криклий, Н.Г. Маслак. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 86 с. – ISBN 978-966-8958-30-4

Корецька С. О. Можливості використання в Україні світового досвіду управління кредитними ризиками [Текст] / С. О. Корецька, М. А. Нагорна // Держава та регіони. – Сер.: Економіка та підприємництво. - 2007. – № 3. – С. 115 – 118.

Шубенко І.А. Кредитні ризики сільськогосподарських підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Текст] / І.А. Шубенко; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» УААН. - К., 2006. - 22 с.

Ковальов О.П. Стратегічне управління кредитними ризиками [Текст] / О.П. Ковальов // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 5(59). – С. 21-30.

Захарченков С. П. Кредитний ризик: оцінка та управління при фінансуванні інноваційних проектів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Текст] / С.П. Захарченков; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2004. - 20 с.

Косова Т.Д. Сиcтеми управління ризиками банку: сутність і проблеми організації / Т.Д. Косова, К.В. Никитіна // Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України. - Сер.: Економіка. – Донецьк, ДонДУУ. - 2010. – Вип. 176. - Т.11. – С.35-45.

Бондаренко Л.А. Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 [Текст] / Л.А. Бондаренко; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». - К., 2007. - 19 с.

Андросова О.Ф. Чинники формування кредитних ризиків та їх наслідки для банківської системи України в умовах фінансової кризи / О.Ф. Андросова, І.В. Михайлова // Ефективна економіка. - 2010. - №2. - http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=142

Панченко А.О. Про сутність поняття кредитного ризику позичальника [Текст] / А.О. Панченко // Финансы, учет, банки. – 2007. – № 13. - С. 121-129.

Бушуєва І.В. Моделювання та розробка системи управління кредитними ризиками комерційного банку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 [Текст] / І.В. Бушуєва; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2000. - 20 с.

Опубліковано

2013-01-08