Збори до фонду гарантування вкладів фізичних осіб як специфічний банківський податок

Автор(и)

  • Олександр Папаіка Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна
  • Ірина Носачова Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина,

Анотація

Мета. Обґрунтування заходів щодо удосконалення методичних підходів до встановлення розміру і сплати зборів  банків до фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Методика. У процесі дослідження використано такі методи: теоретичне узагальнення і порівняння, аналіз і синтез (для трактування економічної сутності внесків до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), аналіз динаміки основних показників діяльності фонду з початку його створення, оцінка значущості окремих джерел надходжень до фонду, систематизація результатів контрольних перевірок учасників (тимчасових учасників) фонду, порівняльне правознавство.

Результати. Визначено дискусійні аспекти трактування сутності зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування їх розміру і порядку сплати. Проаналізовано динаміку основних показників діяльності Фонду з початку його створення, роль зборів у формуванні бюджету Фонду, узагальнено типові порушення. Обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення методичних підходів до встановлення розміру і сплати зборів банків на основі критичної оцінки вітчизняної практики та передового світового досвіду.

Наукова новизна. Уточнено методичний підхід до диференціації ставок  регулярного збору до фонду гарантування вкладів фізичних осіб на основі комбінованого підходу, який передбачає дві бази обчислення збору:  балансові залишки на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними, а також обсяг сформованих за період резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями і операціями з цінними паперами. На відміну від існуючого, запропонований підхід враховує ризик активів банку і балансує обсяг внесків і ймовірність виникнення неплатоспроможності банку.

Практична значимість. Отримані результати спрямовані на поширення обсягу покриття вкладів за рахунок залучення до системи гарантування депозитів юридичних осіб і вкладів фізичних осіб у кредитних спілках, що сприятиме зниженню ризиків вкладників, підвищенню стійкості фінансової системи і створенню умов для активізації кредитної діяльності банків і кредитних спілок.

Ключові слова: збір, депозит, гарантія, фонд, специфічний банківський податок

Посилання

Безвух С. В. Організація системи захисту вкладів у вітчизняній банківській системі та проблеми її розвитку / С. В. Безвух, І. В. Серветник // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. - № 3. - С.126-130.

Болгар Т.М. Сучасний стан і перспективи розвитку депозитної діяльності банків України / Т.М. Болгар // Академічний огляд. - 2011. - №1 (34). - С.38-43.

Про систему оподаткування: Закон України № 1251-XII від 25.06.1991 р. (не діє). – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=1251-12

Кравченко Н.Г. Правові засади створення та використання Фонду системи гарантування вкладів України / Н.Г. Кравченко // Наукові записки. – 2007. – Т.64. – Сер. Юридичні науки. – С.65-70.

Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.2001 р. № 2740-ІІІ. – Режим доступу: http://www.fg.org.ua/ua/zakonodavstvo/zakon_fond.rtf

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 р. № 4452-VI. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4452-17

Звіт про діяльність ФГВФО за 2011 рік. – Режим доступу: http://www.fg.org.ua/uploads/docs/Zvit2011ukr.pdf

Проект Закону про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок № 3265 від 18.03.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33521

Огієнко В.І. Система гарантування депозитів фізичних осіб в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.І. Огієнко; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2005. - 19 с.

Опубліковано

2013-01-08