Розвиток структури суб’єктів контролю в системі внутрішнього контролю власника на підприємствах вугільної галузі недержавного сектору

Автор(и)

  • Світлана Петренко Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна
  • Олена Бабіч Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета. Метою статті є дослідження структури суб’єктів контролю в системі внутрішнього контролю власника на підприємствах вугільної галузі та розробка рекомендацій щодо її вдосконалення.

Методика. У процесі дослідження використано наступні методи: спостереження, групування та узагальнення (для отримання інформації щодо організаційно-правових форм діяльності приватних вугільних підприємств,  їх власників та існуючої системи управління на корпоративному рівні); моделювання (для формалізації існуючої та запропонованої структури суб’єктів контролю); узагальнення та конкретизації (для уточнення мети, задач та повноважень суб’єктів контролю на корпоративному рівні).

Результати. У ході дослідження виявлено необхідність розвитку структури контролюючих суб’єктів підприємств вугільної галузі через недостатність контролю на корпоративному рівні управління та запропоновано виділення у такій структурі контрольно-дорадчих комітетів задля посилення контрольних функцій власника.

Наукова новизна. Удосконалено структуру суб’єктів контролю на корпоративному рівні управління вугільних підприємств, яка сприяє підвищенню ефективності організації та здійснення контролю.

Практична значимість. Отримані результати спрямовані на підсилення контрольних функцій власників підприємств вугільної галузі задля забезпечення стабільного та ефективного функціонування підприємств та досягнення мети діяльності.

Ключові слова: внутрішній контроль, суб’єкти контролю, підприємства вугільної галузі.

Посилання

Бєлік В.Д. Контроль у системі управління підприємством /В.Д.Бєлік //Вісник ЖДТУ. – 2010. - №1(51). – С.15-23.

Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: Монографія /Н.Г.Виговська. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 532с.

Максімова В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві: навч.посіб. /В.Ф.Максімова. – Сумми:ВТД “Університетська книга”. – 2008. – 190с.

Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: монографія /Л.В.Нападовська. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 224с.

Петренко С.М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем: Монографія / С.М. Петренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – 290с.

Соколов Б.Н. Системы внутреннего контроля (организация, методика, практика)/Б.Н. Соколов, В.В.Рукин. – М.:ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 442с.

Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії, організації, методології): Монографія. – К.: Київ.держ.торг.-економ.ун-т, 1998. – 371с.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV зі змінами та доповненнями: [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Про господарські товариства. Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII зі змінами і доповненнями: [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.

Про акціонерні товариства. Закон України від 17.09.2008 № 514-VI зі змінами і доповненнями: [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

Каменська Т. Роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю /Т.Каменська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. - №9. – С.43-46.

Опубліковано

2013-01-08