Місце витрат майбутніх періодів в бухгалтерському балансі підприємства

Автор(и)

  • Наталя Сєкіріна Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна
  • Катерина Терещенко Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Метою даної статті є дослідження місця витрат майбутніх періодів в статичній та динамічній теоріях фінансової звітності, формі балансу підприємств України та інших країн із метою оптимізації порядку розкриття інформації про них в фінансовій звітності.

Методика. У ході дослідження застосовувалися такі методи пізнання як порівняння та групування (в процесі проведення аналізу місця витрат майбутніх періодів в балансах підприємств України, Російської Федерації, Республік Білорусь, Казахстан, Узбекистан).

Результати. Запропонований новий порядок розкриття інформації про витрати майбутніх періодів в бухгалтерському балансі підприємства з урахуванням строків їх списання на витрати звітного періоду, що застосовується в МСФЗ.

Наукова новизна. Удосконалена чинна в Україні форма активу бухгалтерського балансу підприємства.

Практична значимість. Запропонований порядок розкриття інформації про витрати майбутніх періодів сприятиме методологічно більш точному й достовірному визначенню вартості необоротних та оборотних активів, а це буде позитивно впливати на складність здійснення аналітичних процедур.

Ключові слова: витрати майбутніх періодів, статична та динамічна теорії звітності, баланс, активна капіталізація, пасивна капіталізація

Посилання

Бетге Йорг. Балансоведение: Пер. изд. Jörg Baetge. Bilanzen. – n 4., überarbeitete Auflage. Düsseldorf: / IDW-Verlag GMBH, 1996: [пер. с нем.] / Научный ред. В.Д.Новодворский. – М.: Изд-во “Бухгалтерский учет”. – 2000. – 454 с.

Козлова М.О. Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових підприємств України): дис... канд. екон. наук: 08.06.04: захищена 28.03.06 / Козлова Марія Олегівна. — Житомир, 2005. – 330 с.

Мельник Е.Г. Облік і контроль витрат майбутніх періодів: теорія і методика: автореф. дис. … канд. ек. наук: 08.00.09 / Е.Г.Мельник. – К., 2011. – 20 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» (IAS 1 «Presentation of Financial Statement») // Режим доступу: <http://www.minfin.gov.ua/file/link/320282/file/IAS%2001.pdf>.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87 із змінами та доп. від 09.12.2011 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0396-99>.

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь “О годовой бухгалтерской отчетности организаций” от 17.02.04 г. №16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.pravo.by>.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации «О формах бухгалтерской отчетности организаций» №66н от 20.07.2010 г. с изм. и доп. от 05.10.2011 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://blanker.ru/law/1368>.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан “Об утверждении форм финансовой отчетности” от 22.12.05 г. №427 [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.minfin.kz/index.php?uin=1145429273&chapter=1137048615 &lang=rus>.

Приказ Министра финансов Республики Узбекистан “Об утверждении форм финансовой отчетности и Правил по их заполнению” от 27.12.02 г. №140 [Зарегистрирован МЮ 28.01.03 г. №1209] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bir. uz/law/obj1134723503/obj1136018428/obj1136286631/ obj1136288602>.

Сапрыкин В.Н. Методология учета расходов будущих периодов на основе принципа соответствия понесенных расходов полученным доходам: дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.12 / Сапрыкин Вячеслав Николаевич; [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т]. - Санкт-Петербург, 2008. - 318 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-8/965 // Режим доступа <http://www.dslib.net/bux-uchet/saprykin.html>.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В.Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 496 с.

Теорія бухгалтерського обліку: монографія / Л.В.Нападовська, М.Добія, Ш.Сандер, Р.Матезіч [та ін.]. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 735 с.

Опубліковано

2013-01-08