Кількісне вимірювання ємності фінансової звітності банків

Автор(и)

  • Ганна Тодосейчук Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна
  • Ірина Попова Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна
  • Алла Кононенко Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета. Мета статті полягає у визначенні підходу та кількісної оцінки ємності фінансової звітності банків

Методика.У процесі дослідження використано: методи імітаційного моделювання, методи дедукції та індукції, групування й виміру, метод експертних оцінок, анкетування, адаптації (при виокремленні та оцінці дескрипторів, оцінці рівня задоволення потреб користувачів фінансової інформації, визначенні сукупної важливості фінансової звітності банку)

Результати. На підставі проведеного дослідження запропоновано науково-методичний підхід, що дозволяє визначити ємність інформації в фінансової звітності банку кількісно, спираючись на потребі її споживачів.

Наукова новизна. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінки ємності інформації в документі; адаптовано модель М.Портера до такого товару, як звітність.

Практична значимість. Отримані результати спрямовані на оптимізацію фінансового менеджмента банку.

Ключові слова: ємність, дескриптор, інформація, фінансова звітність, значущість інформації, потреба споживача в інформації

Посилання

Корпоративне управління в Україні. Прозорість та розкриття інформації. Фінансова звітність – основа прийняття рішень / За проектом АМР США "Міжнародні стандарти бізнесу – Корпоративне управління" / Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://eds.ssmsc.gov.ua:8082/files/Transparency_and_Disclosure_ukr.pdf

Бідюк О. О. Облік і аналіз діяльності спільних підприємств (на прикладі підприємств целюлозно-паперової промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / О.О. Бідюк. – К., 2006. – 19 с.

Білобловський С. В. Окремі аспекти складання консолідованиї фінансової звітності / С. В. Білобловський // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 6. – С. 19-23.

Герасименко О. С. Методика складання консолідованої фінансової звітності та аналіз ефективності діяльності дочірніх підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / О.С. Герасименко. — К., 2007. — 19 с

Губачова О. М. Облік у зарубіжних країнах : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Губачова, С. I Мельник / Полтав. ун-т спожив. кооп. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-364-654-1.

Лучко М. Р. Консолідована фінансова звітність: теоретична концептуалізація побудови : [монографія] / М. Р. Лучко. – К. : Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, 2007. – 263 с.

Краснова І. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління ресурсним потенціалом банку / І. Краснова // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 10. – С. 46-51.

Мазурок П. П. Глобальна економіка : навч. посіб. / Мазурок П. П., Одягайло Б. М., Кулішов В. В., Сазонец О. М. – Л. : Магнолія-2006, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-2025-77-4.

Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Інституційні зміни середовища діяльності комерціних банків / Благодєтєлєва-Вовк С.Л. [Електронний ресурс]. - Режм доступу : http:www.Blagodeteleva-vovk.com/economics/inst_zmin.htm

Олифер Н.А. Сетевые операционные системы / Н.А. Олифер, В.Г.Олифер: [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://citforum.ru/operating_systems/sos/contents.shtml

http://www.Strategicfinancemag.Com /1999/04b.htm

Міжнародний стандарт фінансової звітності (IAS) 01 Надання фінансової звітності. – Режим доступу : http://ade-solutions.com/IFRSPortal/IAS%201_version01.pdf

Карлофф Б. Деловая стратегия / Карлоф Б. ; пер. с англ. ; науч. ред. и авт. послесл. В. А. Приписнов. – М. : Экономика, 1991. – 239 с. – ISBN 5-282-01222-7.

Опубліковано

2013-01-08