Передумови та наслідки фінансової нестабілності для діяльності страхових організацій

Автор(и)

  • Христина Черевко Львівська комерційна академія, м. Львів, Україна, Україна

Анотація

Мета. Мета статті полягає у визначенні основних передумов фінансової нестабільності страхових організацій та її наслідків.

Методика .У процесі дослідження використано: методи теоретичного узагальнення та порівняння, аналізу і синтезу.

Результати. У статті розглянуто причини фінансової нестабільності на страховому ринку України, проаналізовано ризики, що присутні в діяльності страхових організацій та їх наслідки. На підставі проведених досліджень визначено інноваційні напрямки подолання фінансової нестабільності у страховій сфері.

Наукова новизна. Виділено рушійні фактори розвитку страхових організацій на сучасному етапі, узагальнено причини та наслідки фінансової нестабільності на страховому ринку.

Практична значимість. Результати проведеного дослідження дозволять покращити систему операційного менеджменту страховиків, що в свою чергу призведе до уникнення фінансової нестабільності страхових компаній та зниження рівня їх збитковості.

Ключові слова:страхова організація, фінансова нестабільність, ризики, збитковість, життєвий цикл.

Посилання

Плиса В. Й. Антикризове управління діяльністю страховика / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_3/221_Plysa_20_3.pdf

Таранський І. П., Дума О. І., Сопільник Л. І. Використання маркетингових і логістичних рішень для страхового ринку України в умовах фінансової кризи / І. П. Таранський, О. І. Дума, Л. І. Сопільняк // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vlp.com.ua/node/6765

Бойко А. О. Оптимізація портфеля страхової компанії на основі застосування операцій перестрахування / А. О. Бойко // Актуальні проблеми економіки № 1(115), 2008, [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eco-science.net/archive2011/161--1115.html

INSURANCE & M&A ежемесячный дайджест №10, ОКТЯБРЬ 2008, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ibm.com/iibv

Кириллова Н.В. Финансовая устойчивость и банкротство российских страховых компаний. Диссертация на соискание степени к.э.н. - М., 2002. - С. 29.

Горбач Л.М. Страхова справа : навч. посібн. – 2-ге вид., [випр.] / Л.М. Горбач. – К.: «Кондор», 2003. – 252 с.

Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия / И.А. Бланк. – К. : Вид-во «Ольга», Ника-Центр, 2004. – 720 с.

Методичні рекомендації щодо загальних підходів до застосування страховиками стрес- тестів : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.12.2006 р. № 6496 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua.

Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua.

Гаврилюк М. Страхи страховиків / М. Гаврилюк // Галицький кореспондент. – 28 жовтня 2010. – № 43 (270).

Опубліковано

2013-01-08