Удосконалення організації діяльності рахункової палати України на регіональному рівні

Автор(и)

  • Володимир Шевченко Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Ukraine

Анотація

Мета. Мета статті полягає в обґрунтуванні заходів щодо вдосконалення організації діяльності Рахункової палати України на регіональному рівні.

Методика. У процесі дослідження використано: методи теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу і синтезу (для критичної оцінки фактичного стану справ щодо функціонування та організації діяльності Рахункової палати ), графічної візуалізації (для формалізації організаційної структури Рахункової палати України).

Результати На підставі проведеного дослідження узагальнено існуючі у світі моделі організації діяльності органів вищого фінансового контролю, ідентифіковано вітчизняну модель функціонування Рахункової палати України та її територіальних управлінь. Формалізовано організаційну структуру управління Рахункової палати України, визначено субординаційний та координаційний характер взаємовідносин, комунікативних зв’язків її галузевих департаментів, забезпечуючих, функціональних, територіальних управлінь. Надано критичну оцінку організації діяльності Рахункової палати України на регіональному рівні в контексті забезпечення ефективності державного фінансового контролю.

Наукова новизна. Обґрунтовано принципи подальшого розвитку діяльності територіальних управлінь Рахункової палати України, які на відміну від існуючих, ґрунтуються на впровадженні в систему державного фінансового контролю субординації і координації як методів  державного управління.

Практична значимість. Отримані результати спрямовані на удосконалення організації діяльності органів вищого державного фінансового контролю шляхом вирішення існуючих на регіональному рівні проблем.

Ключові слова: Рахункова палата, організація діяльності, регіональний рівень, фінансовий контроль

Посилання

Невідомий В.І. Рахункові палати як органи фінансового контролю в Україні та Європі: конституційно-порівняльний аналіз: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2007. - 20 с.

Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2004. - 20 с.

Поліщук В.В. Механізми вдосконалення парламентського фінансового контролю (на прикладі Автономної Республіки Крим): Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х., 2005. - 19 с.

Зубенко Г.В. Конституційно-правовий статус Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2008. - 19 с.

Роговенко Д.С. Правовий статус Рахункової палати України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. - К., 2007. - 19 с.

Гриценко О.І. Організаційно-правове забезпечення діяльності Рахункової палати: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. - К., 2005. - 20 с.

Бубенко І.В. Проблеми фінансового контролю на регіональному рівні [Електронний ресурс] / І.В. Бубенко, В.Л. Бутенко// Економічний простір. - 2008. - № 11. – C.51-56.

Симоненко В.К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект) [Текст] / В.К. Симоненко, О.І. Барановський, П.С. Петренко – К.: Знання України, 2006. – 280 с. – Бібліогр. с. 236-242. - ISBN 966-316-144-0

Інституційний розвиток Рахункової палати в системі вимог Міжнародних та Європейських стандартів [Електронний ресурс] / Збірник матеріалів круглого столу у Верховній Раді України. - K., 2003. - 37 с. – Режим доступу: <http://www.undp.org.ua/files/ua_49453roundtable_accountability_4_06_03.pdf>

Про створення територіальних представництв Рахункової палати: Постанова Верховної Ради України від 15.06.2004 № 1784-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 1784-15&myid=4/UMfPEGznhhTR1.Zi7c/O1bHI4DUs80msh8Ie6.