Методологічний підхід формування антикризового управління маркетингової діяльності хімічного підприємства

Автор(и)

  • Олександр Шубін Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, Украина, Україна

Анотація

Мета. Мета статті полягає у обґрунтуванні методологічного підходу та необхідного інструментарію дослідницького  апарату, що  базується на урахуванні ряду найважливіших чинників антикризового управління, що впливають на ефективність маркетингової діяльності хімічного підприємства.

Методика. У процесі дослідження використано: історико – ретроспективний огляд – для характеристики процесів становлення і розвитку хімічної галузі в Україні; аналіз і синтез – для визначення взаємозв’язку між чинниками зовнішнього середовища і економічною стратегією підприємства; стратегічний аналіз – для виділення напрямів діяльності підприємств на промисловому ринку; формалізація – для структурування процесу розробки стратегії хімічного підприємства.

Результати. На підставі проведеного дослідження запропоновано науково-методичний підхід антикризового управління щодо організації і управління маркетинговою діяльністю хімічного підприємства, спрямованих на забезпечення стійких конкурентних позицій в умовах динамічного маркетингового середовища та підвищення інвестиційної привабливості.

Наукова новизна. Запропоновано інструменти антикризового управління щодо організації і управління маркетинговою діяльністю хімічного підприємства, які на відміну від існуючих, спрямовані в умовах динамічного маркетингового середовища та підвищення інвестиційної привабливості в умовах забезпечення стійких конкурентних позицій.

Практична значимість.  Практична значимість полягає у тому, що основні положення, викладені у статті, доведено до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій, і полягають  в обґрунтовані доцільності застосування інструментів  антикризового управління концепції маркетингової діяльності хімічного підприємства.

Ключові слова: антикризове управління, маркетинг, методологія, ефективність, хімічне підприємство.

Посилання

Базаров Г.З. Теория и практика антикризисного управления: учеб. для вузов [Текст] // Базаров Г.З. [и др.]; под ред. С.Г. Беляева,

В.И. Кошкина. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 468 с.

Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. [Текст] / В.О. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2004. – 503 с.

Кошкин В.И. Антикризисное управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 11[Текст] / В.И. Кошкин [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 560 с.

Крутик А.Б. Антикризисный менеджмент: превентивные методы управления [Текст] / А.Б. Крутик, А.И. Муравьев. – СПб.: Питер, 2001. – 432 с.

Курошева Г.М. Теория антикризисного управления предприятием: учеб. пособие [Текст] / Г.М. Курошева. – СПб.: Речь, 2004. – 372 с.

Король В.С. Антикризовий менеджмент в умовах ринкової трансформації економіки: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.02 / В.С. Король. – Л., 2001. – 20 с.

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій [Текст] / Л.О. Лігоненко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 580 с.

Мескон М.X. Основы менеджмен¬та / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоу-ри; перевод с англ. – М.: Дело, 2001. – 800 с.

Чернявский А.Д. Антикризисное управление: учеб. пособие [Текст] / А.Д. Чернявский. – К.: МАУП, 2000. – 208 с.

Уткин Э.А. Антикризисное управление [Текст] / Э.А. Уткин. – М.: Тандем; ЗКМОС, 1997. – 400 с.

Опубліковано

2013-01-08