Про журнал

Галузь та проблематика

Висвітлення інформації у галузі збереження та захисту інтелектуальної власності, питання економіки

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗБІРНИКА

EDITORIAL BOARD:

 

Editor in Chief

Волошин Вячеслав Степанович

 

 Vyacheslav Voloshin

Ректор ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», академік Міжнародної академії екології і безпеки життєдіяльності, академік Міжнародної кадрової академії, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, заслужений діяч науки і техніки України, д. т. н., професор

Rector of the "Priazovskiy State Technical University", Honored Worker Scientist of Ukraine, doctor of technical sciences, professor, academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine

 Deputy Chief Editor

Капранова Лариса Григорівна

Larysa Kapranovа 

Завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», к. е. н., доцент

Head of the Department of Economic Theory and Entrepreneurship, State Higher Educational Institution «Priazovskiy State Technical University »,  Ph.D, Associate Professor

 Executive Secretary

Кравченко Марина Сергіївна

 

Kravchenko Maryna

 

Доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», к. е. н., доцент

Associate Professor of the Department of Economic Theory and Entrepreneurship, State Higher Educational Institution «Priazovskyi State Technical University»,  Ph.D, Associate Professor

 Members of the Editorial Board

Белопольський Микола Григорович

 

Mykola Belopolsky

 

Завідувач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», віце-президент Академії економічних наук України, голова спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02, д. е. н., професор

Head of the Department of Accounting and Auditing, Doctor of Economics, Professor Priazovsky State Technical University, Mariupol, Vice-President of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Chairman of the Academic Council Д 12.052.02

Анісімова Ольга Миколаївна

Olga Anismova

Завідувач кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету (м. Вінниця), д. е. н., професор

Head of the Department of Information Management Systems, Faculty of Mathematics and Information Technology, Vasyl` Stus Donetsk National University, Doctor of Economics, Professor

Горошкова Лідія Анатоліївна

 

Lidiya Goroshkova

професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, академік Академії економічних наук України, Запорізький національний університет,  доцент, д. е. н.

Doctor of economical science, professor of the department of business,  management organizations and logistics, Zaporizhzhya National University, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine

Колосок Валерія Михайлівна

Valeriya Kolosok

Завідувач кафедри транспортного менеджменту і логістики,  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», д. е. н., доцент

Dr. hab. in economics, Professor, Head of the Department of Transport and Logistic Management, SHEI «Priazovsky State Technical University»

Логутова Тамара Григорівна

 

Tamara Logutova

Завідувач кафедри інноватики та управління, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Академік Міжнародної Кадрової Академії, Академік Академії економічних наук України, професор, д. е. н.

Head of the Department of Innovation and Management, Dr.Sc, Professor, Priazovskiy State Technical University (PSTU)

Макогон Юрій Володимирович

 

Yuriy Makogon

Професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Маріупольський державний університет, заслужений діяч науки і техніки України, д. е. н., професор

Professor of the Department of Economics and International Economic Relations, Mariupol State University, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, D.Sc. Mr., Professor

Марчева Анастасія Александрова

Anastasiya Marcheva

 Ph.D., доцент, кафедра «Стратегічне планування», Господарська Академія ім. Д.А. Ценова (м.Свіштов, Болгарія)

Associate Professor, Ph.D., Strategic Planning Department D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Меліхов А. А.

 

Andrey Melikhov

Завідувач кафедри «Економіки підприємства», ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» доцент, д. е. н.

Head of The Chair of Economics of Enterprise, Doct. Of Science, Associate Professor, State Higher Educational Establishment "Priazovskiy State Technical University",  

Орлюк Олена Павлівна

 

Olena Orliuk

Директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної Академії правових наук України, академік НАПрН  України, д. ю. н., професор,

Scientific Research Institute of Intellectual Property NALS of Ukraine Director, Advanced Post-Doctoral Degree, DLL

Гігуашвілі Гіулі Гаіозовна

 

Giuli  Giguashvili

 

Професор, факультет соціальних наук, бизнеса и права, Горійський державний педагогічний університет, м. Горі, Грузія, д. е. н.

Professor,  Faculty of Social Sciences, Business and Law, Gori State Teaching University, Doctor of Economic Sciences, Gori, Georgia

Симанавичене Жанета

 

Zaneta Simanaviciene

професор Інститут економіки, Факультет економіки і бізнесу, Університет ім. Міколаса Ромеріса, Вільнюс, Литва, Почесний консул Естонської Республіки в Литві, д. е. н., професор

Professor Institute of Economics, Faculty of Economics and Business, Mykolas Romeris University, prof. habil. dr.,Vilnius, Lithuania
Honorary Consul of the Republic of Estonia in Lithuania

Хаджинова Олена Викторівна

Olena Khadzhynova

Декан економічного факультету, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», д. е. н., доцент

Economics Faculty Dean, Doctor in Economics, Finance and banking Department Docent  State Higher Educational Institution «Priazovskyi State Technical University»

Історія журналу

Збірник наукових праць засновано у 2008 році.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17948 – 6798ПР від 21.06.2011 р.

Збірник наукових праць внесено у Перелік наукових фахових видань України з економіки, бюлетень ВАК № 8, 2009 р., Наказ МОН України № 528  12.05.2015

 

Збірник включено до Міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=8134

ICV: 3,68 (2012 р.)

ICV:4,05 (2013 р.)

ICV: 28.80 (2014)

ICV: 26.95 (2015)