Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

 1. Загальні положення
  1. Одеський національний економічний університет є засновником і видавцем збірника наукових праць з відкритим доступом «Вісник соціально-економічних досліджень» (Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 6448 від 21 серпня 2002 р.).
   Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» включено до оновленого Переліку наукових фахових видань України за галуззю «Економічні науки» згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014 р.
  2. Рукописи статей чи їх електронні варіанти приймаються до публікації в збірнику українською чи англійською мовами.
  3. Автори несуть відповідальність за зміст статті, правильність, точність і коректність термінів, прізвищ, даних, цитування, посилань, статистичних матеріалів тощо.
  4. Усі матеріали, що подаються або надсилаються для публікації, проходять подвійне «сліпе» рецензування: зовнішнє та внутрішнє (експертну оцінку).
  5. Датою подання статті вважається дата її надходження до редакції, а у випадку доопрацювання – дата отримання виправленого тексту.
  6. Остаточне рішення про публікацію статті приймає редакційна колегія, до складу якої залучено провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців-економістів.
 2. Строки, порядок подання документів
  1. Строки подання матеріалів статей та необхідних документів такі:
   • випуск 1 – до 1 березня поточного року;
   • випуск 2 – до 1 червня поточного року;
   • випуск 3 – до 1 вересня поточного року;
   • випуск 4 – до 30 листопада поточного року.
  2. Для опублікування статті у збірнику автору необхідно надіслати на електронну адресу редакції такі документи: матеріали статті в електронному вигляді, оформлені відповідно до наведених нижче вимог, виконані в редакторі MS Word та збережені в форматі *.doc чи *.docх; рецензію за підписом доктора економічних наук, збережену в ПДФ-форматі та форматі *.doc чи *.docх (фотографія чи рисунок не допускаються). Документ повинен містити підпис рецензента, засвідчений печаткою установи, в якій він працює (якщо рецензент не є науковцем ОНЕУ); відомості про автора (авторів) – не більше двох авторів – (прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, поштовий індекс та адреса для пересилання авторського примірника, контактні телефони, адреса електронної пошти) та інформація про кількість примірників, номер відділення «Нової пошти» та дані отримувача (ПІБ, номер телефону) за формою, що наведена в додатку 1.
  3. Редакційна колегія залишає за собою право на часткове редагування наданої статті без узгодження з автором та право на відхилення статті, яка виконана та оформлена з порушенням вимог до написання та оформлення статей.
  4. Матеріали подаються до науково-редакційного відділу – 65082, Україна, м. Одеса, вул. Гоголя, 18, ауд. 110, тел. (048) 777-89-16, або надсилаються електронною поштою: e-mail: sbornik.odeu@oneu.edu.ua; sbornik.vsed.oneu@gmail.com.
 3. Вимоги до оформлення, структури та макету статті

  Технічні вимоги

  1. Обсяг статті з анотаціями та списком використаної літератури має становити не менш як 10 повних сторінок. Кількість джерел – не менше 10–12.
  2. Мова статей – українська та англійська, анотацій – українська, російська та англійська. Обсяг анотацій разом з ключовими словами має бути не менше за 1800 знаків з пробілами (згідно з вимогами МОНУ до фахових видань).
  3. Формат аркуша – А4. Поля тексту: зверху, знизу, зліва та справа – 20 мм.
  4. Текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman, розмір (кегль) – 12 пт, масштаб шрифту – 100%, міжсимвольний інтервал – звичайний (не ущільнений і не розширений), колір шрифту – тільки чорний. Міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання абзацу – по ширині сторінки, відступ першого рядка абзацу – 1,27 см.
  5. Увесь текст, окрім визначення розділів статті не допускається набирати напівжирним шрифтом, виділяти курсивом, ВЕЛИКИМИ літерами, з підкресленням.
  6. У тексті не допускаються порожні рядки, розрідження, знаки переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи.
  7. Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.
  8. Сторінки не нумеруються.

   Оформлення основного тексту

  9. При згадуванні персоналій рекомендується розміщувати ініціали перед прізвищем. Між двома ініціалами, а також між ініціалом і прізвищем використовується звичайний пробіл. Наприклад: В. С. Пєтров, Н. О. Іванов.
  10. Лапки у тексті статті повинні відповідати нормам типографії – «...».
  11. Для оформлення в основному тексті списків і переліків, застосовуються два стилі: нумерований і маркірований.
  12. Позначенням рядка маркованого списку слугує тире (знак «–», а не дефіс «-»). Інші символи та графічні знаки для маркованих списків не застосовуються.
   Приклад:
   Залежно від довжини хвилі в теорії кон’юнктури прийнято виділяти такі види коливань:
   • довгі хвилі;
   • короткі хвилі;
   • надкороткі хвилі.
  13. Виноски наприкінці сторінки не дозволяються.

   Оформлення формул, ілюстрацій і таблиць

  14. Скановані та неякісно відображені формули, рисунки та таблиці не дозволяються!!! Усі формули, рисунки і таблиці, а також їх назви та умовні позначення мають бути відображені виключно чорно-білим кольором без сірого фону та інших кольорів!!!
  15. Рисунки, діаграми, таблиці розміщуються з окремого абзацу (спосіб обтікання – тільки «в тексті»). Вирівнювання рисунків і таблиць – по центру.
  16. Кожна ілюстрація чи таблиця супроводжується підписом. Рядок підпису починається зі слова «Таблиця» і порядкового номера об’єкта через пробіл; вирівнювання – по правому краю. Крапка наприкінці рядка підпису не ставиться. Якщо в тексті згадується таблиця чи рисунок, то необхідно писати «табл. 1», «рис. 1». Підпис рисунку оформляється після самої ілюстрації без використання курсиву чи іншого виду накреслення, розмір шрифту 12 пунктів, вирівнювання – по центру. Після назви рисунку чи таблиці обов’язково необхідно вказувати джерело походження або, якщо це авторська розробка вказувати – або (розроблено автором), якщо це оригінальна розробка або (розроблено автором на основі [номер джерела та сторінка]), якщо автор використовував при розробці певні джерела.
  17. Рисунки вставляються в текст у формі графічного об’єкту, який передбачає можливість його редагування та форматування.
  18. Математичні, логічні та інші формули оформлюються за допомогою редактора формул Microsoft Equation 12 шрифтом Times New Roman та виносяться в окремий абзац. Формула розміщується по центру, а порядковий номер формули розміщується праворуч в круглих дужках.
   Приклад:
   а2 + b2 = c2
   (1)
  19. У випадку перенесення таблиці на іншу сторінку справа зверху необхідно розміщувати надпис «Продовження табл. 1».

   Загальний макет статті

  20. Наявність коду УДК, що позначається зліва, великими літерами, шрифт – звичайний, 14 пт). Для самостійного визначення коду УДК можна скористатися скороченими таблицями УДК на веб-сайті УДКК: http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang= uk&pr=Y. Після УДК – пустий рядок (шрифт Times New Roman, 10 пт, інтервал – одинарний).
  21. Автор (автори). Кількість авторів – не більше двох. Розміщується по центру: вказується повне ім’я, по-батькові та прізвище автора, прізвище – великими літерами, шрифт – 14 пт, жирний, українською, російською та англійською мовами).
  22. Відомості про автора (авторів). Розміщуються по центру у називному відмінку: відомості про науковий ступінь та вчене звання (без скорочень), посада та місце роботи автора (повністю без абревіатур), назва країни, адреса електронної пошти та ідентифікатор автора в Глобальному реєстрі науковців ORCID ID. Вся інформація подається трьома мовами – українською, російською та англійською. Шрифт – кегель 11 пт, курсив. Далі – пустий рядок – шрифт 10 пт. Приклад
  23. Назва статті. Розміщується по центру, великими літерами, шрифт – кегель 12 пт, не більше 6-10 слів українською, російською та англійською мовами. Після назви – пустий рядок – шрифт 10 пт.
  24. Бібліографічний опис (українською, російською та англійською мовами) – шрифт Times New Roman, 10 пт, курсив (див. Додаток 2 та 3). Після бібліографічного опису – пустий рядок, шрифт – 10 пт.
  25. Структурована анотація (реферат українською, російською та англійською мовами). Складається із застосуванням безособових конструкцій. Обсяг анотації разом з ключовими словами має бути не менше за 1800 знаків з пробілами (згідно з вимогами МОНУ) – шрифт Times New Roman, 10 пт, курсив (див. Додаток 2 та 3). Необхідно відобразити у структурованому вигляді предмет, мету роботи; метод чи методологію проведення роботи; результати роботи; сферу застосування результатів; висновки). Далі – пустий рядок, шрифт – 10 пт.
   При написанні анотації варто врахувати такі положення: результати роботи необхідно описувати точно й інформативно, без другорядної, зайвої інформації та вступних слів. Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв’язки і закономірності. Перевага надається новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, оригінальним висновкам, а також даним, які мають практичне значення.
   Обов’язкові якості анотацій англійською мовою до статей українською мовою. Анотації мають бути: інформативними (не містити загальних слів); оригінальними (не бути калькою української анотації); змістовними (відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованими (дотримуватися логіки опису результатів у статті); «англомовними» (написані якісною англійською мовою). Обсяг анотації разом з ключовими словами має бути не менше за 1800 знаків з пробілами (згідно з вимогами МОНУ).
   Зразки написання анотацій можна переглянути на відповідних сайтах відомих зарубіжних видавництв:
  26. Ключові слова (трьома мовами, курсивом з абзацу, не менше шести слів або словосполучень, з відокремленням їх одне від одного комою з крапкою). Ключові слова не повинні повторювати назви статті. Шрифт – Times New Roman, 10 пт, курсив (див. Додаток 2 та 3). Після ключових слів – пустий рядок – шрифт 10 пт.
  27. Код JEL класифікації (розміщуються під ключовими словами, кількість – від 1 до 5, в одному рядку, через кому, напівжирним шрифтом, курсивом, кегль – 12 пт. Далі – пустий рядок, шрифт – 10 пт. Наприклад: JEL classification: C120; C140; C180. Для самостійного визначення JEL-коду можна перейти за посиланням – JEL Codes Guide (на сайті АЕА) – http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php.
  28. Текст статті у структурованому вигляді з урахуванням та виділенням жирним шрифтом таких обов’язкових складових (згідно з вимогами до наукових фахових видань):
   Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями. Необхідно окреслити існуючу проблему та обґрунтувати її актуальність. Обсяг – не менше 10 рядків.
   Аналіз досліджень і публікацій останніх років, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела). Повинен містити не тільки перелік авторів, які досліджували визначену проблематику, але й наукову полеміку та ставлення автора до наукових напрацювань перелічених науковців. Обсяг – не менше 10 рядків.
   Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми. Передбачає визначення недостатньо або взагалі не досліджених, полемічних та дискусійних аспектів визначеної проблеми. Обсяг – 8–10 рядків.
   Постановка завдання. Необхідно визначити мету та завдання статті. Обсяг – не менше 8-10 рядків.
   Виклад основного матеріалу дослідження із зазначенням методів та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
   Висновки і перспективи подальших розробок. Необхідно підсумувати проведені дослідження, зробити висновки та надати пропозиції, а також обов’язково визначити перспективи подальших розробок за визначеною проблематикою. Обсяг – не менше 14-16 рядків.
   Література наводиться після тексту статті спочатку мовою оригіналу, а потім References з обов’язковим перекладом на англійську мову назви статті, з використанням Гарвардського стилю оформлення (BSI) – приклади в Додатках 3–5.
   Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (розміщений на сайті нашого видання). Зразки оформлення також наведені в Додатку 3 та 4 до цих вимог.
   Джерела, що наведені з використанням кириличного алфавіту обов’язково транслітеруються на латиницю (Додаток 6). Мінімальна кількість джерел – 10, оптимальна – до 15.
  29. Усі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.
  30. Усі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.
  31. Посилання на підручники та іншу навчальну літературу не допускається.
  32. Список літератури наводиться в порядку згадування в тексті.
  33. Якщо в огляді літератури або по тексту є посилання на прізвище вченого – його публікація має бути відображена в загальному списку літератури наприкінці статті.

Зразок оформлення статті

Зразок оформлення бібліографії за міжнародними стандартами (у Гарвардському стилі)

Додаткові зразки оформлення бібліографії за національним (ДСТУ 8302:2015)

Державні та міжнародні вимоги до транслітерації

Зразки оформлення бібліографії

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.