Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний Times New Roman 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; для таблиць допускається Times New Roman 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу). Поля сторінки: справа, зліва, зверху та знизу 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Вимоги до оформлення матеріалів

Структура:

 • НАЗВА СТАТТІ.
 • Прізвище, ім’я автора (-ів).
 • Місце роботи або навчання (назва установи чи організації, місто).
 • Анотація (мовою статті).
 • Ключові слова: 4–5 слів.
 • Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
 • Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
 • Мета дослідження. Завдання дослідження.
 • Матеріал і методи дослідження.
 • Результати дослідження та їх обговорення. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати досліджень з обов’язковою статистичною обробкою даних необхідно представляти у вигляді таблиць, графіків, діаграм. Заголовок таблиці, назва графіка або діаграми повинні відповідати їх змісту. Переказувати словами дані приведені в таблицях і графіках неприпустимо. Отримані результати дослідження мають бути обов'язково проаналізовані.
 • Висновки з даного дослідження.
 • Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
 • Список використаної літератури. Бажано не використовувати застарілі літературні джерела.

 

Технічні вимоги:

Об’єм статті – від 4 сторінок.

Шрифт – Times New Roman 14, текст таблиць – Times New Roman 12. Поля сторінки: справа, зліва, зверху та знизу 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, міжрядковий інтервал – 1,5.

Формули, таблиці, ілюстрації, посилання на них та на використані літературні джерела необхідно надавати і оформлювати відповідно до вимог державних стандартів.

Рисунки та графіки повинні бути виконані якісно, з можливістю їх редагування. Для всіх об’єктів повинно бути встановлено розміщення «в тексті». Рисунки та графіки повинні бути чорно-білими.

Список літератури повинен бути оформлений згідно вимог ДСТУ 8302:2015. На всі літературні джерела, зазначені у списку літератури, у тексті статті повинні бути посилання (див. зразок).

         Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, географічних назв, власних імен.

 

Зразок оформлення статті

ФІЗИЧНИЙ СТАН ШКОЛЯРІВ 1516 РОКІВ

 

Бала Тетяна, Петрова Ангеліна

Харківська державна академія фізичної культури, Харків

 

Анотація. У статті представлені показники фізичного стану школярів 15–16 років. Зроблено порівняльний аналіз отриманих даних у віковому та статевому аспекті. Відображено…

Ключові слова: фізична підготовленість, фізичний розвиток, фізична працездатність, учні старшого шкільного віку.

 

Вступ. Однієї з головних проблем оптимізації процесу фізичного виховання є збереження та зміцнення здоров’я учнів, збільшення їх рухової активності. За даними В. Г. Ареф’єва [1], М. А. Мамешина [2], Natalia Krivoruchko еt al. [3] недостатня рухова активність спричиняє порушення функціонального стану окремих органів і систем організму…

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося згідно Тематичного плану Харківської державної академії фізичної культури наукової теми «Вдосконалення процесу фізичного виховання різних верств населення» на 2020–2026 рр. (№ держреєстрації  0120U101110).

Мета дослідження: визначити зміни показників фізичного стану школярів 15–16 років в процесі занять фізичними вправами.

 Завдання дослідження:

 1. На підставі аналізу науково-методичної літератури дослідити стан питання, що вивчається.
 2. Визначити рівень фізичного стану школярів старших класів за показниками фізичного розвитку, фізичної працездатності та фізичної підготовленості…

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводилися на базі загальноосвітньої школи № 119 м. Харкова. В ньому брало участь 57 школярів 10–11 класів…

Для вирішення поставлених завдань використовувались наступні методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; педагогічне тестування …

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз даних первинного дослідження рівня фізичного розвитку та фізичної працездатності дітей 15–16 років у віковому  аспекті показав, в основному, не достовірне збільшення показників з віком (р>0,05). Виняток становлять показники ЧСС та проби Штанге дівчат і АТ школярів 10–11 класів, де дані з віком знижуються. Достовірність відмінностей спостерігається лише за даними маси та довжини тіла учнів старших класів (р<0,05)…

Висновки:

 1. Встановлено, що у школярів 15–16 років показники фізичного стану відповідають середньому рівню…

Перспективами подальших досліджень в даному напрямку є пошук шляхів підвищення рівня фізичного стану школярів старших класів.

Список використаних джерел

 1. Арефьєв В. Г. Здоров’я підлітків і рухова активність. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 118. Т. III. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. М. О. Носко. Чернігів: ЧНПУ, 2014. С. 5–10.
 2. Мамешина М. А. Диференціація змісту навчальних занять з фізичного виховання учнів 7–9 класів з урахуванням показників фізичного здоров’я та фізичної підготовленості: дис. ...канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02. Харків, 2020. 399 с.
 3. Krivoruchko Natalia, Masliak Irina, Bala Tetiana, Shesterova Ludmula, Mameshina Margarita, Kuzmenko Irina, Kotliar Sergey. Physical health assessment of 10–16 year old schoolgirls of the Kharkiv Region of Ukraine. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS), 2018; 9 (4): 1498–1506.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.