Про журнал

Журнал підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2001

Галузь та проблематика: У збірнику висвітлюється різноманітна історична та теоретична проблематика з мистецтвознавства. Теми статей пов’язані як із сучасною мистецькою практикою, так і з художньою культурою минулих епох.

ISSN 2226–2180 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21135-10935 ПР від 08.12.2014 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 02.07.2020 р. № 886 як фахове видання категорії Б зі спеціальностей: 022 Дизайн; 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 024 Хореографія; 025 Музичне мистецтво; 026 Сценічне мистецтво.

Збірник зареєстровано в міжнародних науковометричних системах: International Impact Factor Services; Google Scholar; Scientific Indexing Services; Research Bible; Global Impact Factor; Central and Eastern European Online Library (CEEOL); Crossref 

Періодичність: 2 рази на рік (червень, грудень)

Прийом статей: на червневий випуск - до 15 травня; на грудневий випуск - до 15 листопада
Мова видання: українська,  англійська (змішаними мовами)
Засновник: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Головний редактор: Афоніна О.С., доктор мистецтвознавства, професор
Відповідальний секретар: Зосім О.Л., доктор мистецтвознавства, професор
Редакційна колегія: Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, професор – заступник головного редактора (Україна); Андросова Д. В., доктор мистецтвознавства, професор (Україна); Гливинський В. В., доктор мистецтвознавства, доцент (США); Донченко Н. П., засл. діяч мистецтв України, професор (Україна); Жуковін О. В., к. мистецтвознавства (Україна); Карпов В. В., доктор історичних наук (Україна); Кафтанджиєв Х., доктор габіліт., професор (Болгарія); Клаус Кайл, доктор філософії в галузі мистецтвознавства, габілітований (Німеччина); Маркова О. М., доктор мистецтвознавства, професор (Україна); Погребняк Г. П., доктор мистецтвознавства, доцент (Україна); Прищенко С. В., д. мистецтвознавства, доцент (Україна); Роготченко О. О., доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України (Україна)

Адреса редакції: вул. Лаврська, 9, кім. 204, корпус 11, Київ, Україна, 01015

E-mail: nauka@nakkkim.edu.ua

Галузь та проблематика

У збірнику «Мистецтвознавчі записки» Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв висвітлюється різноманітна історична та теоретична проблематика мистецтвознавства, пов’язана як із сучасною мистецькою практикою, так і з художньою культурою минулих епох. Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків мистецтва та культурології, викладачів, аспірантів, студентів, широкий загал читачів, що цікавляться проблемами художньої культури.
 

Вимоги до публікацій: 

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/requirements.pdf

Оформлення референс: 

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/Oformlennia_References.pdf

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Етика публікацій

У рамках редакційної політики Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки» послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COP.

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії видання та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості, та редагуються.

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.

Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці альманаху. Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.
Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.