Analysis of successful personality formation

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.155307

Keywords:

leadership, leadership qualities, successful personality, student youth, leadership typology

Abstract

The article reveals leadership qualities as the preconditions for the successful personality formation. The content of the leadership concept is determined and scientific works about leadership qualities are analyzed. The necessity of studying leadership qualities among student youth is determined. The typology of leadership and structure of leadership qualities are created and include individual psychological personality peculiarities, social and communicative personality traits, generalized individual psychological peculiarities

Author Biography

Maryana Lykova, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy Universitetska str., 16, Kharkiv, Ukraine, 61003

Postgraduate Student

Department of Practical Psychology

References

Dronina, N. G., Sinkevich, I. A. (2016). Modern approaches to the study of the phenomenon of leadership in the management of modern organization. Available at: https://scienceforum.ru/2016/article/2016022538

Anufrienko, L. V. (2014). Sovremennye tendencii v izuchenii liderstva. Available at: http://elib.psu.by/bitstream/123456789/17285/1/Ануфриенко_Лидерство%20сущность%20и%20формы.pdf

Romanovs'kiy, O. G., Gura, T. V., Knish, A. E., Bondarenko, V. V. (2017). Theory and practice of forming a leader. Kharkiv: «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut», 100. Available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf

Osipov, G. V. (Ed.) (2000). Sotsiologicheskiy entsiklopedicheskiy slovar': na russkom, angliyskom, nemetskom, frantsuzskom i cheshskom yazykakh [Sociological Encyclopedic Dictionary: in Russian, English, German, French, and Czech]. Moscow: Izd-vo NORMA (Izdatel'skaya gruppa NORMA-INFRA M), 488.

Bagrecov, S. A., Lvov, V. M., Naumov, B. B. et. al. (1999). Diagnostika socialno-psihologicheskih harakteristik malyh grupp s vneshnim statusom [Diagnostics of socio-psychological characteristics of small groups with external status]. Saint Petersburg, 640.

Zherebova, N. S.; Parihin, B. D. (Ed.) (1973). Liderstvo v malyh gruppah kak obekt socialno-psihologicheskogo issledovaniya [Leadership in small groups as an object of socio-psychological research]. Leningrad: LPPI, 143.

Parihin, B. D. (2003). Socialna psihologiya: navch, posibnik [Social psychology: tutor, manual]. Saint Petersburg: SPbGUP, 272.

Bizo, L., Ibragimova, I., Kikot, O., Baran, Ye., Fedoriv, T. (2012). Rozvitok liderstva [Leadership development]. Kyiv, 400.

Morgulec, O. B. (2012). Menedzhment u sferi poslug [Management in the field of services]. Kyiv: Center for Educational Literature, 400.

Bass, B., Bass, R. (2009). The Bass handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications. New York: Simon and Schuster, 1465.

Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press, 208.

Bazarov, T. Yu., Bazarova, K. T. (2007). Is Distributed Leadership Possible? National Psychological Journal, 1 (2), 123–127.

Holoveshko, B. R. (2012). Pro deiaki problemy rozvytku liderskykh yakostei u studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Problemi ta perspektivi formuvannya nacionalnoyi gumanitarno-tehnichnoyi eliti [Problems and prospects of the formation of the national humanitarian and technical elite], 32-33 (36-37), 89–96.

Yagodnikova, V. V. (2016). Chinniki formuvannya innovacijnoyi spryamovanosti vihovnogo procesu zagalnoosvitnoyi shkoli [Factors of forming the innovation orientation of the educational process of the secondary school]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 1 (55), 342–348.

Teoretiko-metodichni osnovi pidgotovki konkurentozdatnih fahivciv u konteksti suchasnogo rinku praci [Theoretical and methodological basis of preparation of competitive specialists in the context of the modern labor market] (2017). Krivoy Rog: KPGTL, 270–274.

Pavlova, O. A. (2003). Leadership potential of a teenager and components of his development process. Social contacts of children. Yaroslavl: Izd-vo YALTU im. K. D. Ushinskogo, 150–154.

Beh, I. D. (1998). Osobistisno zoriyentovane vihovannya [Personally oriented education]. Kyiv, 204.

Katolik, G. V. (2016). Ontogenetichnij pidhid u konteksti suchasnogo rozuminnya dinamiki formuvannya Ya-koncepciyi praktichnogo psihologa [Ontogenetic approach in the context of modern understanding of the dynamics of the formation of the I-concept of a practical psychologist]. Psychology and personality, 1 (9), 174–181.

Daniel, T. L. (2018). Promotion of Service Leadership Qualities in Chinese University Students: Objective Outcome Evaluation Based on Six Waves of Data. USA: International Journal of Child and Adolescent Health, 11 (1), 208.

Krylov, А. А. (Ed.) (1999). Psihologiya [Psychology]. Moscow: Prospectus, 584.

Podolyak, L. G., Yurchenko, V. І. (2012). Psychology of pedagogical communicative interaction of a teacher with students. Available at: http://www.psyh.kiev.ua/Подоляк_Л.Г.,_Юрченко_В.І.Психологія_педагогічної_комунікативної_взаємодії_викладача_зі_студентами

Shakirova, L. N. (2011). Issledovanie sotsial'no-psikhologicheskikh aspektov uverennosti i assertivnosti lichnosti v Rossii i za rubezhom. Almanah sovremennoi nauki i obrazovaniya [The Almanac of Modern Science and Education], 5 (48), 138–141.

Zanyuk, S. S. (2002). Psihologiya motivaciyi [Psychology of motivation]. Kyiv: Lybid, 304.

Shamlyan, K. M. (2013). Problema empirichnogo doslidzhennya volovoyi sferi osobistosti [The problem of an empirical study of the volitional sphere of a personality]. Collection of scientific works of K-PNU named after Ivan Ogienko, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the NAES of Ukraine, 23, 706–717.

Zavgorodnya, N. M. (2008). Sistema pedagogichnih umov socializaciyi obdarovanih uchniv [The system of pedagogical conditions of socialization of talented students]. Bulletin of the Zaporizhzhya National University, 1, 101–105.

Assadzhioli, R. (1994). Psihosintez: teoriya i praktika [Psychosynthesis: Theory and Practice]. Moscow: Progress, 345.

Fetiskin, N. P., Kozlov, V. V., Manuilov, G. M. (2002). Socialno-psihologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malyh grupp [Socialno-psihologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malyh grupp]. Moscow: Institute of Psychotherapy, 193–197.

Shagiahmetova, A. H. (2005). The role of leadership in management: a gender aspect. Final scientific and educational conference of KSU students in 2005. Kazan: KGU, 94–95.

Dronina, N. G. (2016). Liderski yakosti kerivnika suchasnoyi organizaciyi [Leadership qualities of the leader of a modern organization]. Almanac of World Science, 5, 122–125.

Published

2019-01-30

Issue

Section

Psychological science