Development of management for training personnel systems of goods promotion in conditions of post-industrial society

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.163667

Keywords:

personnel management, managerial decisions, methodology, product promotion, post-industrial society

Abstract

The article deals with the analysis of economic properties that influence the implementation of managerial decisions in relation to personnel management. A static model for assessing the distribution of qualification, intellectual and entrepreneurial potential under the substructures of the distribution network and among its individual employees is created. The general scheme of formation of decisions for management of development of personnel for systems of the goods promotion in the conditions of a post-industrial society is developed

Author Biography

Maiia Cherkashyna, National Academy of National Guard of Ukraine Zakhysnykiv Ukrainy sq., 13, Kharkiv, Ukraine, 61001

PhD, Associate Professor, Head of Department

Department of Management and Troops

References

Leli, Yu. H. (2013). Suchasni systemy upravlinnia personalom ta yikh vplyv na efektyvnist roboty pidpryiemstva. Teoretychni ta praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, 2 (1), 95–98.

Danylenko, O. A. (2011). Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti upravlinnia personalom orhanizatsii. Aktualni Problemy Ekonomiky. Naukovyi ekonomichnyi zhurnal, 6 (120), 89–94.

Zakharchyn, H. M., Liubomudrova, N. P., Vynnychuk, R. O. (2015). Motyvuvannia y rozvytok personalu: kulturolohichnyi aspekt. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 284.

Kovalchuk, S. Ye., Holiuk, V. Ya. (2018). Osoblyvosti upravlinnia personalom torhovelnoho pidpryiemstva. Aktualni problemy ekonomiky i upravlinnia, 12, 81–91.

Mykytiuk, P. P. (Ed.) (2015). Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva. Ternopil: Prynter Inform, 224.

Partyka, I. V. (2015). Suchasni pidkhody do upravlinnia personalom na innovatsiinykh zasadakh. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 8, 559–561.

Prodan, I. O. (2013). Stanovlennia systemy upravlinnia personalom pidpryiemstva na innovatsiinykh zasadakh. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 776, 61–66.

Butenko, I. A., Kurnosova, A. V. (2014). Napriamky vdoskonalennia kadrovoi polityky ta pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia personalom pidpryiemstva. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 3, 7–11.

Petrova, E. V., Petrov, O. A. (2012). Sovershenstvovanie sistemy upravleniya personalom kak uslovie effektivnogo funktsionirovaniya organizatsii. Vestnik CHGPU im. I. Ya. Yakovleva, 1 (73), 1, 123–126.

Bielik, V. D. (2014). Stratehichni napriamy udoskonalennia upravlinnia personalom na pidpryiemstvakh kharchovoi promyslovosti. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 3, 114–121.

Francioni, B., Musso, F., Cioppi, M. (2015). Decision-maker characteristics and international decisions for SMEs. Management Decision, 53 (10), 2226–2249. doi: http://doi.org/10.1108/md-03-2015-0094

Pedraza-Martinez, A. J., Van Wassenhove, L. N. (2016). Empirically grounded research in humanitarian operations management: The way forward. Journal of Operations Management, 45 (1), 1–10. doi: http://doi.org/10.1016/j.jom.2016.06.003

Published

2019-04-23

Issue

Section

Economics