Gender features of self-presentation authenticity of educational organizations’ heads

Authors

  • Олена Іванівна Бондарчук SHEE «University of educational management» NAPN Ukraine 52а Artema str., Kyiv, Ukraine, 04053, Ukraine
  • Олена Юріївна Дубова SHEE «University of educational management» NAPN Ukraine 52а Artema str., Kyiv, Ukraine, 04053, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.54673

Keywords:

educational organization, managers, self-presentation, authenticity, gender, gender identity, postgraduate education

Abstract

In the article the results of empirical research of self-presentation authenticity of educational organizations' heads and their gender features are shown. Data on levels of self-presentation authenticity of managers are presented. It is shown distinctive gender characteristics of self-presentation authenticity of educational organizations’ head corresponding to their length of service. The possibility of facilitating the development of self-presentation authenticity of managers in terms of postgraduate education is stated

Author Biographies

Олена Іванівна Бондарчук, SHEE «University of educational management» NAPN Ukraine 52а Artema str., Kyiv, Ukraine, 04053

Doctor of psychological science, professor

Head of Chair of Management Psychology

Олена Юріївна Дубова, SHEE «University of educational management» NAPN Ukraine 52а Artema str., Kyiv, Ukraine, 04053

Department of Management Psychology

References

Bondarchuk, O. I. (2008). Social'no-psyhologichni osnovy osobystisnogo rozvytku kerivnykiv zagal'noosvitnih navchal'nyh zakladiv u profesijnij dijal'nosti: [Socio-psychological foundations of personal development of heads of secondary schools in professional activity]. Kyiv: Naukovyj svit, 181–213.

Govorun, T. V., Kikinezhdi, O. M. (2004). Genderna psyhologija [Gender psychology]. Kyiv: Akademija, 308.

Nezhyns'ka, O. O. (2011). Psyhologichni umovy formuvannja gendernoi' kompetentnosti kerivnykiv zagal'noosvitnih navchal'nyh zakladiv [Psychological conditions of formation of gender competence heads of secondary schools]. Kyiv, 272.

Bem, S. (2004). Lynzу gendera: Transformacyja vzgljadov na problemu neravenstva polov [Gender Lens: Transformation of views on the problem of gender inequality]. Moscow: ROSSPЕN, 336.

Bern, Sh. (2001). Gendernaja psyhologyja (Sekretу psyhologyy muzhchynу y zhenshhynу. Formyrovanye mnenyj y povedenyja, predrassudkov domynyrovanyja dyskrymynacyy, mehanyzmov vlyjanyja) [Gender psychology (Psychology secrets of men and women. Forming opinions and behaviors, prejudice domination of discrimination, the mechanisms of influence)]. Sankt-Peterburg: prajm-EVROZNAK, 320.

Gornostaj, P.; Agjejeva, V. P. (Ed.) et. al (2004). G'enderna socializacija ta stanovlennja g'endernoi' identychnosti [Gender socialization and formation of gender identity]. Osnovy teorii' g'enderu [Foundations of Gender Theory]. Kyiv: K.I.S., 132–156.

Geodakjan, V. A. (1986). Polovoj dymorfyzm [Sexual dimorphism]. Byologycheskyj zhurnal Armenyy, 39 (10), 823–834.

Majers, D. (1998). Socyal'naja psyhologyja [Social Psychology]. Sankt-Peterburg: Pyter Kom, 225–267.

Tytarenko, T. M. (2003). Zhyttjevyj svit osobystosti: u mezhah i za mezhamy budennosti [The life world of the personality: within and outside the routine]. Kyiv: Lybid', 376.

Klecyna, Y. S. (Ed.) (2003). Praktykum po gendernoj psyhologyy [Workshop on gender psychology]. Sankt-Peterburg: Pyter, 479.

Gofman, Y. (2000). Predstavlenye sebja drugym v povsednevnoj zhyzny [Presentation of Self in everyday life]. Moscow: Kanon-press, 304.

Myhajlova, E. V. (2007). Samoprezentacyja: teoryy, yssledovanyja, trenyng [Self-presentation: theory, research, training]. Sankt-Peterburg: Rech', 224.

Docenko, E. L. (2003). Psyhologyja manypuljacyy: fenomenу, upravlenye y zashhyta [Psychology of manipulation: the phenomenon, management and protection]. Sankt-Peterburg: Rech', 304.

Leary, M. R., Kowalski, R. M. (1990). Impression management: A literature review and two-component model. Psychological Bulletin, 107 (1), 34–47. doi: 10.1037/0033-2909.107.1.34

Chaldyny, R. (2001). Psyhologyja vlyjanyja [Psychology of influence]. Sankt-Peterburg: Pyter, 288.

Schlenker, B. R., Weigold, M. F. (1992). Interpersonal Processes Involving Impression Regulation and Management. Annual Review of Psychology, 43 (1), 133–168. doi: 10.1146/annurev.ps.43.020192.001025

Janchuk, V. A. (2005). Vvedenye v sovremennuju socyal'nuju psyhologyju [Introduction to modern social psychology]. Minsk: ASAR, 768.

Festynger, L. (1999). Teoryja kognytyvnogo dyssonansa [A theory of cognitive dissonance]. Sankt-Peterburg: Juventa, 317.

Bondarchuk, O. I. (2011). Avtentychnist' samoprezentacii' kerivnykiv osvitnih organizacij jak pokaznyk i'hn'ogo osobystisnogo rozvytku [Authenticity of self-presentation of heads of educational organizations as an indicator of their personal development]. Visnyk Chernigivs'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universytetu imeni T. G. Shevchenka, 1 (82), 47–51.

Maksymenko, S. D. (2006). Genezys sushhestvovanyja lychnosty [The genesis of the existence of personality]. Keiv: KMM, 240.

Kun, M., Mak-Partland, T.; Andreeva, G. M., Bogomolova, N. N., Petrovskaya, L. A. (Eds.) (1984). Еmpyrycheskoe yssledovanye ustanovok lychnosty na sebja [Empirical research of personality attitudes on self]. Sovremennaja zarubezhnaja socyal'naja psyhologyja [Modern foreign social psychology]. Moscow : Yzd-vo MGU, 184–185.

Pantyleev, S. R. (1991). Samootnoshenye kak еmocyonal'no-ocenochnaja systema [Attitude to yourself as emotionally-grading system]. Moscow: MGU, 110.

Fetyskyn, N. P., Kozlov, V. V., Manujlov, G. M. (2005). Socyal'no-psyhologycheskaja dyagnostyka razvytyja lychnosty y malуh grupp [Socio-psychological diagnosis of personality development and small groups]. Moscow: Yzd-vo Yn-ta psyhoterapyy, 490.

Kark, R., Eagly, A. (2010). A Gender and leadership: Negotiating the labyrinth. New York: Springer, 443–468. doi: 10.1007/978-1-4419-1467-5_19

Published

2015-12-22

Issue

Section

Psychological science