Psychological readiness of heads of vocational technical schools to educational services’ marketing: components and conditions of development

Authors

  • Світлана Володимирівна Казакова SHEE «University of educational management» NAPN Ukraine 52a Artema str., Kyiv, Ukraine, 04053, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.54733

Keywords:

psychological readiness to work, marketing, educational services, heads of vocational technical schools

Abstract

The article deals with actual problem of psychological science – development of psychological readiness of heads of vocational technical schools to educational services’ marketing. The components of psychological readiness of heads to educational services’ marketing are determined. The conditions of development of readiness of heads to educational services’ marketing and its approbation in a post-graduate education are defined

Author Biography

Світлана Володимирівна Казакова, SHEE «University of educational management» NAPN Ukraine 52a Artema str., Kyiv, Ukraine, 04053

Department of Management Psychology

References

Zakatnov, D. O. (2009). Stan ta problemy profesijnoi' orijentacii' [State and problems of professional orientation] Vol. 6. Profesiyno-technichna osvita: innovatsiyny dosvid i perspectsivy [Vocational education: innovative experiences and perspectives]. Kharkiv: Companya SMITH, 173–180.

Radimovska, O. V. (2014). Psychologo-pedagogichna technologiya rozvitku profesiynoі identichosty uchniv profesiyno-technichnyh navchalnih zakladiv [Psychological and educational technology development of professional identity of students of vocational schools]. Elektronna biblioteka NAPN Ukrai'ny, 1 (1), 90–100. Available at: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/3197

Spirina, T. P., Tymoshenko, N. Je. (2013). Osoblivosty pidgotovki leaderiv v umovah profesiyno-technichnogo navchalnogo zakladu [Peculiarities of leadership training in terms of vocational and technical educational institution]. Visnyk Lugans'kogo nacional'nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedagogichni nauky, 23 (2), 134–144 Available at: http://elibrary.kubg.edu.ua/2677/1/T_SPIRINA_N_TYMOSHENKO_VLNUTS_12_KSP%26SR_IL.pdf

Vankina, I. B., Egorshin, A. P., Kucherenko, V. I. (2007). Marketing osvity [Marketing education]. Moscow: Universitetskaya kniga, Logos, 336.

Zakharova, I. V. (2008). Marketing obrazovatelnyh uslug [Marketing of educational services]. Ulyanovsk: UlGTU, 170.

Karpov, E. B. (2004). Psychologiya prodvigeniya obrazovatelnyh uslug v systeme otkrytogo opbrazovaniya [Psychology promotion of educational services in the system of open education]. Moscow, 503.

Pankrukhin, A. P. (2007). Marketing [Marketing]. Moscow: Omega-L, 656.

Bondarchuk, O. I., Kazakova, S. V.; Maksymenko, S. D. (Ed.) et. al (2014). Problemy psyhologichnoi’ gotovnosti kerivnykiv profesijno-tehnichnyh navchal’nyh zakladiv do marketyngu osvitnih poslug [Problems psychological readiness of managers of vocational technical schools to educational services’ marketing]. Actualny problemy psihologiі: sb. Nauk. Prac Institutu psihologiі imeni G. S. Kostyuka NAPN Ukraine, 70–75.

Fadyeyeva, M. V. (2010). Psihologichna pidgotovka kerivnikiv zagalnoosvitnih navchalnih zakladiv do formuvannya positivnogo imidga osvitnoy organizatsiі [Psychological conditions of preparation of comprehensive schools’ managers for forming educational organization’s positive image]. SHEE «University of educational management» NAPN Ukraine, Kyiv, 20.

Kredentser, O.; Maksymenko, S. D. (Ed.) et. al (2010). Innovacijnist' jak vazhlyva psyhologichna harakterystyka pidpryjemnyc'koi' povedinky menedzheriv osvitnih organizacij u konteksti organizacijnogo rozvytku. Vol. 1 [Innovation as an important psychological characteristics of entrepreneurial behavior of managers of educational institutions in the context of organizational development]. Actualny problemy psihologiі. Institutu psihologiі imeni G. S. Kostyuka NAPN Ukraine, 70–78.

Zazykin, V. G. (2000). Psychologicheskie osnovy humanisticheskoy reklamy [Psychological bases of humanistic advertising]. Moscow: RAGS, 72.

Моzer, К. (2004). Psychologiya marketinga i reklamy [Psychology of marketing and advertising]. Kharkiv: Gumanitarny Centr, 380.

Karamushka, L. M. (2004). Psychologiya osvitnogo management [Psychology of educational management]. Kyiv: Libid, 424.

Bondarchuk, O. I. (Ed.) (2014). Psychological training of heads of educational organizations to work in conditions of changes. Kyiv, 194. Available at: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/8298

Pal’ko, T. V. (2014). Peculiarities of reflexivity of Ukrainian teachers and its development in terms of postgraduate education. Transylvanian journal of Psychology. 15 (2), 223–234.

Published

2015-12-22

Issue

Section

Psychological science