Study of fibrosis factors in patients with firstly diagnosed multidrug-resistant pulmonary tuberculosis

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2519-4798.2017.111009

Keywords:

multidrug-resistant pulmonary tuberculosis, fibrosis, oxyproline, aldosterone, metalloproteinase-9, tissue inhibitors of metalloproteinase-1

Abstract

Aim. To study the levels of tissue factors of fibrosis and markers of destruction of the pulmonary tissue in patients with firstly diagnosed multidrug-resistant pulmonary tuberculosis.

Materials and methods. There were examined 48 patients with firstly diagnosed multidrug-resistant pulmonary tuberculosis, divided in groups depending on treatment results, with studied levels of general oxyproline, free and protein-bound oxyproline and also aldosterone, matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of metalloprotainase-1 at the beginning of the treatment. Pearson’s χ2 and Fisher methods, Kruskel-Wallis criteria, Spearman methods were used.

Results. The group of patients, who finished their treatment successfully, demonstrated the mean values of oxyproline and MP-9, the highest levels of aldosterone and TIMP-1 compared with other groups of patients. Patients, who died before the finish of the main course of chemotherapy, had demonstrated the highest levels of bound oxyproline and MP-9, and also a bit lower levels of free oxyproline and TIMP-1 compared with the group of effectively treated ones. The least levels of all studied parameters were observed in the group of unsuccessfully treated patients.

Conclusion. The processes of decay of the pulmonary tissue prevailed over the reparation ones in the groups of the non-effective treatment that is indicated by an imbalance of free and protein-bound oxyproline and MP-9/TIMP-1 ratio. The exhaustion of compensatory mechanisms may be indicated by the lower level of aldosterone in the groups of the non-effective treatment and its reverse correlation with the prevalence of tuberculosis process and intoxication signs

Author Biographies

Irina Ovcharenko, Kharkiv national medical university Nauky ave., 4, Kharkiv, Ukraine, 61022

Postgraduate student

Department of Phthisiology and Pulmonology

Olga Shevchenko, Kharkiv national medical university Nauky ave., 4, Kharkiv, Ukraine, 61022

MD, professor, Head of Department

Department of Phthisiology and Pulmonology

References

 1. Nizova, N. M. et. al.; Nizova, N. M. (Ed.) (2016). Tuberkuloz v Ukraini: analitychno-statystychnyi dovidnyk. Kyiv: Alians hromadskoho zdorovia, 238.
 2. Feshchenko, Yu. I., Melnyk, V. M., Turchenko, L. V. (2015). Kontseptualni zasady optymizatsyi protytuberkuloznykh zakhodiv i re -formuvannia protytuberkuloznoi sluzhby Ukrainy. Available at: ftp://ftp1.ifp.kiev.ua/original/2015/feschenko2015.pdf
 3. Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy doroslym (2014). Kyiv, 103.
 4. Filipova, O. Yu. (2017). Stan fibrozuvannia pechinky u khvorykh na nealkoholnyi steatoz ta steatohepatyt z komorbidnym ozhyrinniam i patolohieiu biliarnoho traktu. Visnyk VDNZU "Ukrainska medychna stomatolohichna akademiya". Aktualni problemy suchasnoi medytsyny, 17 (2 (58)), 204–209.
 5. Golomedova, A. V., Galygina, N. E., Stahanov, V. A., Dan'kevich, E. N. (2008). Sovershenstvovanie patogeneticheskoy terapii vpervye vyyavlennyh bol'nyh infil'trativnym tuberkulezom legkih. Vestnik RUDN. Ser.: Medicina, 7, 209–2013.
 6. Brew, K., Nagase, H. (2010). The tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs): An ancient family with structural and functional diversity. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Molecular Cell Research, 1803 (1), 55–71. doi: 10.1016/j.bbamcr.2010.01.003
 7. Bellayr, I., Mu, X., Li, Y. (2009). Biochemical insights into the role of matrix metalloproteinases in regeneration: challenges and recent developments. Future Medicinal Chemistry, 1 (6), 1095–1111. doi: 10.4155/fmc.09.83
 8. Tarasova, L. G., Strel'cova, E. N., Kantemirova, B. I. (2015). Immunogeneticheskie predposylki narusheniya metabolizma kollagena pri tuberkuleze. Tuberkulez i bolezni legkih, 11, 4–9.
 9. Elkington, P. T., Ugarte-Gil, C. A., Friedland, J. S. (2011). Matrix metalloproteinases in tuberculosis. European Respiratory Journal, 38 (2), 456–464. doi: 10.1183/09031936.00015411
 10. El Margoushy, N. M., Khaleel, A. T. (2013). Metalloproteinase and tissue inhibitor of metalloproteinase in tuberculosis and malignant pleural effusion. Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis, 62 (2), 235–240. doi: 10.1016/j.ejcdt.2013.03.008
 11. Kulish, M. V. (2013). Vplyv kortykosteroidiv na funktsiiu kory nadnyrnykiv u khvorykh na vpershe diahnostovanyi destruktyvnyi tuberkuloz lehen. Problemy ekolohiy ta medytsyny, 17 (3-4), 21–26.
 12. Sharaev, P. N. (1981). Metod opredeleniya svobodnogo i svyazannogo oksiprolina v syvorotke krovi. Lab. delo, 5, 283–285.
 13. Poteiko, P. I., Shevchenko, O. S., Lebid, L. V., Liashenko, O. O., Ovcharenko, I. A. (2014). Pat. No. 96483 UA. Sposib diahnostyky mozhlyvoho perebihu tuberkulozu leheniv. MPK6G01N 33/48. No. u201408719; declareted: 02.08.2014; published: 10.02.2015, Bul. No. 3, 5.
 14. Hung, C.-S., Chou, C.-H., Liao, C.-W., Lin, Y.-T., Wu, X.-M., Chang, Y.-Y. et. al. (2016). Aldosterone Induces Tissue Inhibitor of Metalloproteinases-1 Expression and Further Contributes to Collagen AccumulationNovelty and Significance. Hypertension, 67 (6), 1309–1320. doi: 10.1161/hypertensionaha.115.06768

Published

2017-09-30

How to Cite

Ovcharenko, I., & Shevchenko, O. (2017). Study of fibrosis factors in patients with firstly diagnosed multidrug-resistant pulmonary tuberculosis. ScienceRise: Medical Science, (9 (17), 16–21. https://doi.org/10.15587/2519-4798.2017.111009

Issue

Section

Medical Science