Igor Dudnikov

Poltava State Agrarian University, Ukraine
PhD, Professor
Department of Mechanical Engineering Industry

Scopus ID: 57194003753
Researcher ID: ERV-0201-2022
Google Scholar profile: link

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-0448-2241

Selected Publications:

  1. Sheichenko, V., Shevchuk, V., Dudnikov, I., Koropchenko, S., Dnes, V., Skoriak, Y., Skibchyk, V. (2022). Devising technologies for harvesting hemp with belt threshers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (1 (115)), 67–75. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.251126

  2. Arendarenko, V., Antonets, A., Ivanov, O., Dudnikov, I., Samoylenko, T. (2021). Building an analytical model of the gravitational grain movement in an open screw channel with variable inclination angles. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (7 (111)), 100–112. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.235451

  3. Sheichenko, V., Hailis, G., Dudnikov, I., Chorna, T. (2019). Theoretical Studies of Stable Exploitation Conditions of a Three-Wheeled Tractor on the Field Slopes. Modern Development Paths of Agricultural Production, 233–247. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_25

  4. Kelemesh, A., Gorbenko, O., Dudnikov, A., Dudnikov, I. (2017). Research of wear resistance of bronze bushings during plastic vibration deformation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (11 (86)), 16–21. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.97534

  5. Skoblo, T. S., Vlasovets, V. M., Naumenko, A. O., Dudnikov, I. A. (2015). Issledovaniye vliyaniya vibroobrabotki na uprochneniye strukturnykh sostavlyayushchikh stali 10. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu silʹsʹkoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, 158,279–287.

  6. Dudnikov, A. A., Dudnikov, Y. A., Belovod, A. Y. (2006). Vydy yznosov detalei selskokhoziaistvennykh mashyn v protsesse ekspluatatsyy. Visnyk KhDTUSH im. P. Vasylenka: Mekhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva, 44 (2), 264–269.

  7. Dudnikov, I. A., Belovod, A. I., Kivshik, A. P., Dudnikov, A. A., Donchenko, S. A., Kapustyanskiy, M. V. (2010). Vliyaniye vibratsionnoy obrabotki na uprochneniye obrabatyvayemoy poverkhnosti. Vibratsii v tekhnike i tekhnologiyakh, 1(57), 92–93.