Volodymyr Pysarenko

Poltava State Agrarian University, Ukraine
Doctor of Economics, Professor, Head of Department
Department of Marketing

Researcher ID: Q-5844-2016
Google
Scholar profile: link
ORCID ID: http://http//orcid.org/0000-0002-9484-3476

Selected Publications:

  1. Pysarenko, V. M., Pysarenko, P. V., Pysarenko, V. V., Gorb, O. O., ChaіkaT. O. (2019). Soil fertility formation under organic farming. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 3, 85– doi: https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.11

  2. Pysarenko, V. M., Pysarenko, P. V., Pysarenko, V. V., Gorb, O. O., Chaika, T. O. (2019). Droughts in the context of climate changes in Ukraine. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 1, 134– doi: https://doi.org/10.31210/visnyk2019.01.18

  3. Pisarenko, V. V. (2010). Perspektivi rozvitku galuzі ovochіvnitctva. Ekonomіka APK, 7, 39–42.

  4. Pisarenko, V. V. (2012). Osoblivostі logіstichnikh sistem v sіlskomu gospodarstvі. Vіsnik KhNAU, 7, 146–150.

  5. Rabshtyna, V. M., Pysarenko, V. V., Makhmudov, Kh. Z. (2002). Osnovy marketynhu v haluziakh APK. Dnipropetrovsk: Zoria, 416.

  6. Antonets, A. S., Pysarenko, V. V., Lukianenko, T. V., Pysarenko, Yu. H. (2010). Formuvannia rynku ekolohichno bezpechnoi produktsii pry orhanichnomu zemlerobstvi. Ekonomika APK, 12, 75–79.

  7. Pysarenko, V. V. (2009). Osoblyvosti rozdribnoi torhivli plodoovochevoiu produktsiieiu. Ekonomika APK, 11, 110–113.