Sergii Vodennikov

Zaporizhzhia Polytechnic National University, Ukraine
Doctor of Technical Sciences, Professor
Department of Machines and Foundry Technology

Scopus ID:  57254639800
Researcher ID: K-8478-2018
Google Scholar profile:
link
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5563-5244

Selected Publications:

  1. Anishchenko, V. P., Skachkov, V. A., Berezhna, O. R., Volyar, R. N., Rumyantsev, V. R., Vodennikov, S. A., Vodennikova, O. S. (2023). Formation of Protective and Hardening Coatings on Reinforcing Steels. Key Engineering Materials, 940, 89–94. doi: https://doi.org/10.4028/p-c4301j

  2. Skidin, I., Vodennikova, O., Vodennikov, S., Saithareiev, L., Telkov, S. (2021). Parameter analysis of non-metallic inclusion formation in thermite alloys. E3S Web of Conferences, 280, 07015. doi: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128007015

  3. Vodennikova, O., Koval, M., Vodennikov, S. (2021). Selective Laser Sintering technology is to be used in order to obtain aviation unit application. METAL Conference Proeedings. doi: https://doi.org/10.37904/metal.2021.4156

  4. Vodennikova, O. S., Koval, M. O., Vodennikov, S. A. (2021). Investigation of Mechanical Properties and Structure of Inconel 718 Alloy Obtained by Selective Laser Sintering from Powder Produced by ‘LPW.’ Metallofizika I Noveishie Tekhnologii, 43 (7), 925–937. doi: https://doi.org/10.15407/mfint.43.07.0925

  5. Ternovyi, Y., Vodennikov, S., Lichkonenko, N. (2018). Making of microgranules of spherical form without particle-sattelites during dispergating of metallic fusions by rare gas. Making of spherical microgranules without particle-sattelites at dispercion of molten metal by inert gas. Metallurgiya, 1 (39), 48–51.

  6. Vodennikov, S. A., Skachkov, V. A., Vodennikova, O. S., Ivanov, V. I. (2012). Teplofizicheskiye kharakteristiki mnogokomponentnykh kompozitsionnykh materialov. Noví materíali í tekhnologíí̈ v metalurgíí̈ ta mashinobuduvanní, 1, 27–30.

  7. Skachkov, V. A., Vodenníkov, S. A., Sergiyenko, S. S., Ivanov, V. I., Vodennikova, O. S. (2010). Osobennosti polucheniya tribotekhnicheskikh uglerod-alyuminiyevykh kompozitov metodami poroshkovoy metallurgii. Problemi tribologíi, 4, 91–94.