Identification of threats to the financial security of banks

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.168431

Keywords:

financial security of a bank, threats to financial security, internal threats, external threats

Abstract

The object of research is the internal and external threats to the financial security of Ukrainian banks. One of the biggest problems of banking institutions is the presence of threats and their identification and ranking in order of importance, significance and impact on financial security.

In the course of research, the following methods are used: abstract-logical, comparative analysis, statistical, monographic, expert assessments, graphical, tabular, dialectical. For risk analysis, a system of indicators is proposed, which are formed taking into account the methods of decomposition, analysis and synthesis. In identifying threats to field research, an analysis of the literature of specialists in the field of financial security of banks is applied.

The studies are based on the following hypothesis: for commercial banks, which differ in the form of ownership, the structure of their own capital, and the group into which the bank belongs, various threats and dangers will dominate. This requires mandatory consideration when assessing the level of financial security and developing appropriate management decisions and justifying measures to improve it.

The obtained result is in identification of the most significant threats to the financial security of a commercial bank from the point of view of banking practitioners. This is due to the fact that the prioritization of threats to the financial security of banks, the determination of the degree of importance and the strength of the impact will help to form the basis for the selection of early warning and countermeasures. As well as developing strategic and tactical alternatives to ensure an adequate level of financial security.

The proposed classification of threats, which takes into account the assessment of the level of importance and the importance of threats by bank employees of different qualifications and management level. The proposed classification of threats is universal for all banking institutions in different regions.

Author Biographies

Natalia Lelyuk, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, 17, Bazhanova str., Kharkiv, Ukraine, 61002

PhD, Associate Professor

Department of Financial and Economic Security, Accounting and Audit

Svitlana Rodchenko, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, 17, Bazhanova str., Kharkiv, Ukraine, 61002

Senior Lecturer

Department of Financial and Economic Security, Accounting and Audit

References

 1. Hrebeniuk, N. O. (2016). Finansova bezpeka bankiv: systema rozpiznavannia zahroz ta usunennia ryzykiv. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Ekonomika, 91, 53–64. Available at: https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/8050
 2. Kvasnytska, R. S. (2010). Neitralizatsiia finansovykh ryzykiv yak bezposerednoi zahrozy finansovii bezpetsi banku. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 5 (4), 203–207. Available at: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3769
 3. Furman, V. M., Zachosova, N. V. (2015). Suchasni zahrozy ekonomichnii bezpetsi vitchyznianykh finansovykh ustanov (na prykladi bankivskykh ustanov i strakhovykh kompanii). Investytsii: praktyka ta dosvid, 16, 7–11.
 4. Rudnichenko, Ye. M. (2015). Zahroza, ryzyk, nebezpeka: sutnist i vzaiemozviazok iz systemoiu ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo, 25 (1), 188–195.
 5. Kostiuk, Zh. S. (2013). Poniattia ryzyku, nebezpeky ta zahrozy yak bazovykh katehorii rozkryttia sutnosti ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 43, 142–149.
 6. Brishtelev, A. (2009). Teoretiko-metodologicheskie osnovy ekonomicheskoy bezopasnosti bankovskoy sistemy. Bankovskiy vestnik, 4, 23–30.
 7. Moskvin, V. A. (2004). Upravlenie riskami pri realizacii investicionnyh proektov. Moscow, 352.
 8. Osius, M. E., Putnam, B. H., Faruqi, S. (1992). Banking and financial risk management. Washington: World Bank, 266.
 9. Rose, P. S., Hudgins, S. C. (2009). Bank Management & Financial Services. McGrawHill Higher Education, 761.
 10. van Greuning, H., Bratanovic, S. B. (2007). Analyz bankovskykh ryskov. Systema otsenky korporatyvnoho upravlenyia y upravlenyia fynansovym ryskom. Moscow: Ves myr, 304.
 11. Shchodo orhanizatsii ta funktsionuvannia system ryzyk-menedzhmentu v bankakh Ukrainy (2004). Metodychni rekomendatsii, skhvaleni Postanovoiu Pravlinnia NBU No. 361. 02.08.2004. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04
 12. Kozmenko, S. M., Shpyh, F. I., Voloshko, I. V. (2003). Stratehichnyi menedzhment banku. Sumy, 734.
 13. Kyrychenko, O. A., Hilenko, I. V., Rohol, S., Syrotian, S. V., Niemoi, O. (2002). Bankivskyi menedzhment. Kyiv: Znannia-Pres, 438.
 14. Varnaliia, Z. S. (2009). Ekonomichna bezpeka. Kyiv: Znannia, 2647.
 15. Kovalenko, V. V. (2013). Kontseptualni osnovy formuvannia systemy bezpeky bankivskoi diialnosti. Ekonomichnyi chasopys-XXI, 1-2 (1), 56–59. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2013_1-2%281%29__18
 16. Kovalenko, V. V. (2013). Strukturni elementy y otsiniuvannia rivnia finansovoi bezpeky bankivskoi systemy. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, 9 (1), 191–199. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2013_9%281%29__34
 17. Fadieiev D. A. Finansova bezpeka bankivskoi diialnosti v Ukraini. Available at: http://www.rusnauka.com/5_NITSB_2009/Economics/40908.doc.htm
 18. Yakubiak, I. M. (2014). Suchasni zahrozy finansovoi bezpeky komertsiinykh bankiv Ukrainy ta metody yikh upravlinnia. Naukovyi ohliad, 7 (6). Available at: http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/257/420
 19. Varenyk, V. A. (2014). Problemy formuvannia finansovoi bezpeky v bankakh Ukrainy. Visnyk Mykolaivskoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2, 1030–1033.
 20. Kozachenko, H. V., Ponomarov, V. P., Liashenko, O. M. (2003). Ekonomichni bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia. Kyiv, 280.

Published

2018-12-31

How to Cite

Lelyuk, N., & Rodchenko, S. (2018). Identification of threats to the financial security of banks. Technology Audit and Production Reserves, 2(4(46), 28–33. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.168431

Issue

Section

Economics and Enterprise Management: Original Research