Mechanical properties of whiskers

Authors

 • Сергей Робленович Артемьев National university civilnogo zakhistu of Ukraine Chernishevskogo 94, Kharkov, Ukraine, 61000, Ukraine
 • Владимир Анатольевич Андронов National University of Civil Protection of Ukraine Chernishevskogo 94, Kharkov, Ukraine, 61000, Ukraine
 • Олег Михайлович Семкив National University of Civil Protection of Ukraine Chernishevskogo 94, Kharkov, Ukraine, 61000, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2013.18393

Keywords:

whiskers, mechanical properties, structure, strength, relationship

Abstract

It is known that the structure of thread-like crystals is perfect and the limit of their strength approaches to the theoretical. However, the studies showed the ambiguity of relationship between the structure of perfect «whiskers» and their high strength. Literature review, conducted in the paper, concerning the research of such group of properties of thread-like crystals as mechanical properties, showed the presence of defects in the crystal structure of «whiskers» and the dependence of the strength of crystals on transverse and longitudinal sizes of «whiskers».

The study of mechanical properties of thread-like crystals is considered in many of literature sources, in particular 12 sources were mentioned in the paper, but evaluations of the results of experimental studies are quite different and ambiguous. Based on the literature review, corresponding conclusions on some mechanical properties of thread-like crystals were considered, estimated and outlined in the paper, the influence of the changes of their characteristics on the structure of crystals and ambiguity of estimation of direct relationship between the strength of crystal and its structure was analyzed.

Author Biographies

Сергей Робленович Артемьев, National university civilnogo zakhistu of Ukraine Chernishevskogo 94, Kharkov, Ukraine, 61000

Candidate of tekhnichnikh sciences, associate professor

Department of okhoroni prac that tekhnogenno-ekologichnoi bespeak

Владимир Анатольевич Андронов, National University of Civil Protection of Ukraine Chernishevskogo 94, Kharkov, Ukraine, 61000

Doctor of technical sciences, professor

Олег Михайлович Семкив, National University of Civil Protection of Ukraine Chernishevskogo 94, Kharkov, Ukraine, 61000

Candidate of tekhnichnikh sciences

References

 1. Козак, Л. Ю. Механічні властивості ниткоподібних кристалів [Текст] / Л. Ю. Козак // Фізика і хімія твердого тіла. – 1972. – Т.2, №4. – С. 691-697.
 2. Бережкова, Г. В. Нитевидные кристаллы [Текст] / Г. В. Бережкова. – М.: Госиздат, 1969. – 158 с.
 3. Беликов, А. М. Пластическая деформация нитевидных кристаллов [Текст] / А. М. Беликов. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991. – 204 с.
 4. Алехин, В. П. Физика прочности и пластичности поверхностных слоев материалов [Текст] / В. П. Алехин. – М.: Наука, 1988. – 280 с.
 5. Архаров, Б. И. О значении механизма формирования межатомных связей в сплавах для их прочносных и пластических свойств [Текст] / Б. И. Архаров, Ю. Г. Скрипка, Е. С. Мархасин // ФХММ. – 1978. – Т.2. – С.47-50.
 6. Кан, Р. Физическое металоведение [Текст] / Р. Кан. – М.: Мир, 1970. – 283 с.
 7. Лихтман, В. И. Влияние поверхностно-активной среды на процессы деформации металлов [Текст] / В. И. Лихтман, П. А. Ребиндер, Г. В. Карпенко. – М.: Изд-во АН СССР, 1954. – 204 с.
 8. Карпенко, Г. В. Влияние среды на прочность и долговечность металлов [Текст] / Г. В. Карпенко. – К.: Наукова думка, 1976. – 128 с.
 9. Иоффе, А. Ф. Физика кристаллов [Текст] / А. Ф. Иоффе. – Ленинград, Госиздат, 1929. – 320 с.
 10. Козак, Л. Ю. Дослідження стійкості двомірної гратки [Текст] / Л. Ю. Козак // Фізика і хімія твердого тіла. – 2000. – Т.2, №2. – С. 287-289.
 11. Козак, Л. Ю. Комп’ютерне моделювання зсуву атомної площини у двомірній гратці [Текст] / Л. Ю. Козак // ФХММ. – 1999. – Т.1. – С. 114-115.
 12. Бокштейн, С. З. Особенности упрочнения металических и неметалических нитевидных онокристалов [Текст] / С. З. Бокштейн. – К.: Наукова думка, 1972. – 267 с.
 13. Kozak, L. Yu. (1972). Mekhanichni vlastyvosti nytkopodibnykh krystaliv. Fizyka i khimiya tverdoho tila, T.2, №4, 691-697.
 14. Berezhkova, G. V. (1969). Nitevidnye kristally. M.: Gosizdat, 158.
 15. Belikov, A. M. (1991). Plasticheskaya deformatsiya nitevidnykh kristallov. Voronezh: Izd-vo VGU, 204.
 16. Alekhin, V. P. (1988). Fizika prochnosti i plastichnosti poverkhnostnykh sloev materialov. M.: Nauka, 280.
 17. Arkharov, B. I., Skripka, Yu. G., Markhasin, E. S. (1978). O znachenii mekhanizma formirovaniya mezhatomnykh svyazey v splavakh dlya ikh prochnosnykh i plasticheskikh svoystv. FKhMM, T.2, 47-50.
 18. Kan, R. (1970). Fizicheskoe metalovedenie. M.: Mir, 283.
 19. Likhtman, V. I., Rebinder, P. A., Karpenko, G. V. (1954). Vliyanie poverkhnostno-aktivnoy sredy na protsessy deformatsii metallov. M.: Izd-vo AN SSSR, 204.
 20. Karpenko, G. V. (1976). Vliyanie sredy na prochnost' i dolgovechnost' metallov. K.: Naukova dumka, 128.
 21. Ioffe, A. F. (1929). Fizika kristallov. Leningrad, Gosizdat, 320.
 22. Kozak, L. Yu. (2000). Doslidzhennya stiykosti dvomirnoyi hratky. Fizyka i khimiya tverdoho tila, T.2, № 2, 287-289.
 23. Kozak, L. Yu. (1999). Komp’yuterne modelyuvannya zsuvu atomnoi ploshchini u dvomіrnіy grattsі. FKhMM, T.1, 114-115.
 24. Bokshteyn, S. Z. (1972). Osobennosti uprochneniya metalicheskikh i nemetali-cheskikh nitevidnykh onokristalov. K.: Naukova dumka, 267.

Published

2013-10-30

How to Cite

Артемьев, С. Р., Андронов, В. А., & Семкив, О. М. (2013). Mechanical properties of whiskers. Technology Audit and Production Reserves, 5(1(13), 42–44. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2013.18393

Issue

Section

Technology audit