Development of market’s risk assessment method for supply chain activity planning under random demand

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2014.27317

Keywords:

supply chain, destinations, random demand, market risk, insurance risk

Abstract

In the article methodological approach to the assessment of market risk for supply chain activity planning is suggested. It is supposed that there are several plants-suppliers for manufacturing of complete set for a single plant which manufactures the finished products. The approach is based on the linear programming models application for joint optimization of production plans of suppliers and manufacturer plans, transportation plans for finished product delivery at destinations.

A method for assessing the economic expediency of insurance risk associated with a deficiency or excess products is proposed. This method is to estimate the expected profit from sales of products based on risk insurance and without insurance.

The possibility of further generalization of the model under examination for the case of dynamic models of inventory control  is pointed out.

Author Biography

Юлия Владимировна Куруджи, Odessa National Maritime University, Mechnikov Str., 34, Odessa, Ukraine, 65029

PhD student

Department of Management and Marketing in Marine Transport

References

 1. Christopher, M. (2011). Logistics and supply chain management (creating, value-adding networks). Ed. 4. Harlow: Prentice Hall, 305.

  Brodetskiy, G. L. (2008). Upravleniye riskami v logistike. М.: Akademiya, 192.

  Korolev, V. Yu., Bening, V. Ye., Shorgin, S. Ya. (2007). Matematicheskiie osnovy teorii riska. М.: FIZMATLIT, 544.

  Ostankova, L. A., Shevchenko, N. Yu. (2011). Analiz, modeliuvannia ta upravlinnia ekonomichnymy ryzykamy. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 256.

  Bramel, J., Simchi-Levi, D. (1997). The logic of logistics: theory, algorithms, and applications for logistics management. Berlin: Springer, 355.

  Brandimarte, P., Zoterri, G. (2007). Introduction to distribution logistics. NY: Wiley, 581.

  Morozova, I. V., Postan, M. Y., Dashkovskiy, S. (2013). Dynamic Optimization Model for Planning of Integrated Logistical System Functioning. Dynamics in Logistics, 291–300. doi:10.1007/978-3-642-35966-8_24.

  Kurudzhri, Yu. V. (2013). Ob odnoy staticheskoy modeli optimizatsii plana vypuska i dostavki produktsii v tsepi postavok. Rozvytok metodiv upravlinnia ta gospodariuvannia na transporti, Vip. 2(43), 150-163.

  Postan, M. Ya., Malinovskiy, D. A. (2009). Model optimalnogo planirovaniia proizvodstva i dostavki produktsii predpriiatiia po raspredelitelnym kanalam. Metody ta zasoby upravlinnia rozvytkom transportnyh system, Vip. 15, 19-28.

  Kurudzhi, Yu. V., Postan, M. Ya. (2014). Application of linear programming to optimization of production and transportation plans in supply chain. Technology Audit And Production Reserves, 2(2(16)), 42-47. Available: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/23050.

  Postan, M. Ya. (2013). Metod otsenki riskov pri optimizatsii planirovaniia vypuska produktsii predpriiatiiem v usloviiah sluchainogo sprosa. Nauchnyie trudy DonNTU. Seriia ekonomicheskaia, № 4(46), 321-325.

  Chuhraj, N. I. (2007). Formuvannia lantsiugiv postavok. Lviv: Intellekt-Zahid, 232.

  Postan, M. Ya. (2009). Dinamicheskaia model optimalnogo upravleniia zapasami tovarov i ih dostavkoy v deiatelnosti logisticheskoy firmy. Logistika: problemy i resheniia, 2, 54-58.

Published

2014-10-02

How to Cite

Куруджи, Ю. В. (2014). Development of market’s risk assessment method for supply chain activity planning under random demand. Technology Audit and Production Reserves, 5(2(19), 31–35. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2014.27317